ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs 2- Pomoc Społeczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – 2 edycja.

Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:

świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z:

1)    kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;

2)    prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;

3)    umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

I.  WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.

Na realizację zadania konkursowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 23.720,- zł. (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia).

II.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Podstawa prawna

Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest:

1)     ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536);

2)     Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zmieniona Uchwałą Nr IV/6/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, o których mowa w  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.

UWAGA!

Z uwagi na fakt, iż Organ każdorazowo będzie zlecał realizację określonych zadań, przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania winna zawierać:

1)       określenie kolejnych czynności związanych z realizacją zadań, tj.:

* kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;

* prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;

* umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych;

2)       liczbę godzin niezbędną do wykonania poszczególnych czynności;

3)       przyjętą jednostkową stawkę godzinową.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1)     budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2)     zakup budynków, zakup gruntów;

3)     działalność gospodarczą;

4)     na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

5)     pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu);

6)     działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

1)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności);

2)     aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;

3)     obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie;

4)     ewentualne rekomendacje udzielone przez inne podmioty dotyczące realizacji zadań określonych w przedmiotowym ogłoszeniu.

6. Kwota przewidywana na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

8. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań: Pani Karina ULEWSKA – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,

<e-mail>

.

III.   TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ.

Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się z dniem podpisania umowy dot. powierzenia realizacji zadania konkursowego i zakończy się z dniem 15 listopada 2011 roku według warunków zawartych w umowie.

IV.   TERMINY SKŁADANIA OFERT.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert – oferta na realizację zadań z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego”.

w terminie od dnia 5 kwietnia 2011 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg.

V.    TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINY DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2011 roku.

2. Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert, tj. o przyjętym zadaniu i kwocie dotacji na jego realizację.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

1)     Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji;

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2.

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

3.

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

4.

Czy wszystkie wymagane komórki formularza zostały uzupełnione?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

5.

Czy budżet w formularzu został poprawnie przeliczony

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

6.

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

7.

Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

8.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

9.

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2)     Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Lp.

Kryteria II etapu oceny

Ocena (0-40)

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę

0-5

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5

3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania

0-5

4.

Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10

5.

Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5

6.

Rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami

0-5

7.

Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu

0-5

4. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

5. Oferta, która otrzyma mniej niż 25 pkt nie zostanie zaproponowana do dofinansowania. 

6. Decyzję ostateczną o wyborze oferty wyłonionej przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

8. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

9. Wyniki konkursu są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

10.Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536).

VI.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

W 2010 roku realizowano zadanie z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, na co przeznaczono środki finansowe w kwocie 13.340,- zł., co umożliwiło przygotowanie 10 kandydatów na rodziców zastępczych (przeszkolenie programem SPUR I) oraz zgłoszenie 13 dzieci do umieszczenia w rodzinach adopcyjnych.

W roku bieżącym nie są realizowane zadania z zakresu objętego ogłoszeniem o konkursie ofert na finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 Elbląg, dnia 4 kwietnia 2011 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej – 2 edycja
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu otwartym konkursem ofert na przyznanie dotacji z zakresu pomocy społecznej, obejmującego: świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku wpłynęła jedna oferta - „Urodzone Sercem” Stowarzyszenia Wspierających Adopcję. Zarząd Powiatu w Elblągu odrzucił ofertę i unieważnił konkurs.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-05 14:38:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-05 14:38:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-04 15:00:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »