ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty Konkurs Ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Elbląg, 2024-04-23
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura, turystyka i edukacja w 2024 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, następujące informacje:
1) numer konta bankowego organizacji;
2) imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
3) w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji:
a) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
b) opisu poszczególnych działań,
c) opisu rezultatów,
d) planu i harmonogramu działań.
Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolski:
1) Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim - Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 22.478 zł.
2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
1) Zawody rekreacyjno-sportowe - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 4.000 zł;
2) XXIX Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” - Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 7.000 zł;
3) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 2.500 zł;
4) XXV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia – 2.500 zł;
5) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego " - Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije”- 3.000 zł.
3. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:
1) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 3.500 zł.
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych
1) 56 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 6.000 zł;
2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
1) Plener plastyczny „Bliżej Natury” – Młynary 2024 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 6.000 zł;
2) 32 Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2024 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 10.000 zł;
3) Piknik historyczny - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”- 4.800 zł.
3. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego
1) Aktywni we wspólnej Europie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” – 10.000 zł.
4. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego
1) Warsztaty Kulturalne dla dzieci w Elblągu - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 5.000 zł.
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
1) Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu – 3.000 zł;
2) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” – 2.000 zł.
 
IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
1. Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
1) Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - Fundacja Elbląg–Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 4.000 zł.
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2024 r.:
1) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego integracja oraz umocnienie więzi pomiędzy druhami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Pogrodzie - OSP Pogrodzie.
 
_________________________________________
Elbląg, 2024-03-27
Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r.
 
 
I. Rodzaj zadania:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 47.978 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 25 478 zł,  
2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - 19 000 zł,
3. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - 3 500 zł.
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe – 42.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych - 6 000 zł,
2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu - 21 000 zł,
3. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego - 10 000 zł,
4. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego - 5 000 zł.
c) turystyka i krajoznawstwo – 5.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - 5 000 zł.
d) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 4.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - 4 000 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2024 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 47.978 zł;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 42.000 zł;
3. turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł;
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 4.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr LXIV/6/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe) - https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/dokumenty-do-pobrania.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2) zakup budynków;
3) zakup gruntów;
4) działalność gospodarczą;
5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
7) działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
1)  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zawarte w końcowej części ogłoszenia;
2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.
6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno). Rezultaty należy określić liczbowo nie procentowo.
Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
7. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).
Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.
8.Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami zawartymi w kosztorysie realizacji zadania, o ile nie zmniejszy się jej wkład własny w realizację zadania w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji, na następujących zasadach:
1) dokonywać zwiększenia poszczególnych kosztów w wysokości do 30% włącznie - bez konieczności zawarcia aneksu do umowy;
2) dokonywać zmniejszenia poszczególnych kosztów – bez konieczności zawarcia aneksu do umowy;
3) zwiększać wysokość danego kosztu powyżej 30% jego wartości – wymaga aneksowania umowy;
4) wprowadzać nowe pozycje do kosztorysu zadania – wymaga aneksowania umowy.
9. Zleceniodawca na etapie rozliczenia lub kontroli realizacji zadania może uznać dany koszt za zgodny z umową w przypadku jego zwiększenia powyżej limitu wskazanego w ust. 7 pkt 3 wówczas gdy jest on finansowany ze środków własnych organizacji pozarządowej bądź z pozyskanych przez nią innych źródeł lub pokryty z wkładu własnego osobowego lub rzeczowego. Ww. przesunięcia należy wykazać i opisać w części III. sprawozdania: „Dodatkowe informacje”.
10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
11. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 574940962.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 16 grudnia 2024 r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego. Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać nie przekraczalnym terminie od dnia 27.03.2024 r. do dnia 17.04.2024 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.05.2024 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.
Kryteria formalne oceny oferty:
a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),
c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe,
f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10),
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środków z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania, ocena, czy przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.
Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2023 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 89.500 zł, w tym:
  1. Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 38.500 zł:
       1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 20.000 zł (1zadanie zlecone).
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 16.500 zł (5 zadania zlecone).
3. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 2.000 zł (1 zadanie zlecone).
b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 44.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 7.500 zł (2 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 27.000 zł (5 zadań zleconych).
3. Tytuł zadania publicznego: Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 10.000 (1 zadanie zlecone).
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 5.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł (2 zadania zlecone).
d) Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 1.500 zł (1 zadanie zlecone).
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.
 
Organizacja: ………………………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) …………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:
 
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aneksach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: .
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.
5) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 
 
………………………………….                         ………..……..……………………………..
Miejscowość, data                                                Podpisy osób upoważnionych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 10:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karina Ulewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 10:33:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karina Ulewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-23 14:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »