ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
w 2011 r.

 
I. Rodzaje zadań:
 

- z zakresu kultury

LP.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1

Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

10.000
2

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

35.000
3

Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

15.000
4

Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego

15.000
5

Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu

10.000
 
85 000
 
- z zakresu sportu
LP.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1

Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

35.000
2

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

3.000
3

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego

10 000
4

Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami

2 000
5

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

17 000
6

Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych

3 000
 
70 000
 

- z zakresu turystyki

Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1.

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

5 000
 
5 000
 
 
 
 
 

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 2011 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

 

        kultury – 85 000 zł,

        sportu - 70 000 zł,

        turystyki – 5 000 zł,

 
III. Zasady przyznawania dotacji:
 
1. Podstawa prawna

Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

 

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście
u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

 

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego.

2)      zakup budynków, zakup gruntów.

3)      działalność gospodarczą.

4)      na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów.

5)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu).

6)      działalność polityczną i religijną.

 
5. Do oferty należy dołączyć:

- Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok
(w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności),

- Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,

- Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

 

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia.

Kwoty przewidywane na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku stwierdzenia, że dane zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

7. W przypadku, gdy do wykonania zadania są niezbędne umiejętności i narzędzia specjalistyczne (np. wydruk banerów, skład drukarski, wydruk folderów itp.), których organizacja nie jest w stanie wykonać samodzielnie i we własnym zakresie istnieje możliwość korzystania z podwykonawców.

 

8. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:

- w zakresie kultury, sportu i turystyki – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63,

<e-mail>

;

- Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,

<e-mail>

.

 

W celach pomocniczych na stronie internetowej powiatu www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe umieszczona jest prezentacja „Techniczne aspekty składania ofert”.

 
 
 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu  i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2011 r.według warunków zawartych w umowie.

 
 

V. Terminy składania ofert:

 

Wnioski można składać w zamkniętej kopercie z nazwa zadania, którego oferta dotyczy, nazwą, adresem, nr telefonu wnioskodawcy w nieperzekraczalnym terminie od dnia
4.01.2011r.do dnia 4.02.2011 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).

 
 

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

 
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4.03.2011 r.

2. Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przyjętych zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

 

1)      Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji,

 
Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym

w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona na właściwym formularzu

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni

od otrzymania informacji

4

Czy wszystkie wymagane komórki formularza zostały uzupełnione?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni

od otrzymania informacji

5

Czy budżet w formularzu został poprawnie przeliczony?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni

od otrzymania informacji

6

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?
 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni

od otrzymania informacji

7

Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony

konkurs?
 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

8

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

9

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte

celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

10

Czy oferta zawiera właściwy udział procentowy

środków własnych?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

 

2) Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Lp.

Kryteria II etapu oceny

Ocena (0-50)

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę

0-5
2

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5
3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania

0-5
4

Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

0-10
5

Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10
6

Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5
7

Rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami

0-5
8

Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu

0-5
 

4. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

5. Oferty, które otrzymaj mniej niż 25 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania. 

6. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

7. Dotacje wspierające mogą być przyznane kilku podmiotom. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

9. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

10. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

11. Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 
 

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości udzielonego dofinansowania w 2010 r.:

 
 
Dofinansowanie z zakresu sportu

1. Nazwa zadania: „Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim”:

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowa Inauguracja Sportowa Roku Szkolnego 2010/2011 – 2.000 zł,

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjalistów "Gimnazjada" – 10.000 zł,

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 12.000 zł,

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" – 5.000 zł,

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach na szczeblu województwa, ogólnopolskim – 5.000 zł.

2. Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych”:

 
 

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy – „Puchar ferii” sport dla wszystkich dzieci – 3.000 zł.

3. Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego”:

- UKS „Lider” ZS w Pasłęku - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego – 4.800 zł,

- ULKS „Agros” przy ZSEiT w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.800 zł.

4. Nazwa zadania: „Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami”:

- EWOPR - Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami – 2.000 zł.

5. Nazwa zadania: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego”:

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej – 2.000 zł,

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu – 2.000 zł,

- Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki - Turniej koszykówki o puchar Starosty Elbląskiego i Prezydenta Elbląga – 4.000 zł,

- UKS „Zakrzewo” - X Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – 2.500 zł,

- Klub „Horse-Shoe” - Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego – 2.000 zł,

- Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf” - XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację – 2.000 zł,

- UKS „Kaper” - XIV Międzynarodowy zawody w trójboju sportowym – 3.500 zł.

6. Nazwa zadania: „Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych”:

- OKS „Atak” - Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce osób niepełnosprawnych – 3.000 zł.

 


Dofinansowanie z zakresu turystyki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - Powiat Elbląski na polach Grunwaldu – 3.600 zł.

 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dofinansowanie z zakresu kultury:

1. Nazwa zadania: „Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych”:

- Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału - Warsztaty artystyczne zespołu "Kałyna" – 4.000 zł,

- Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału - Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej – 5.000 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych - Integracje 2010 – 5.000 zł.

2. Nazwa zadania: „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu”:

- Stowarzyszenie Pogrodzie dla Przyszłości - Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pod nazwą "Przygoda z teatrem w Wiosce Dzieci" – 5.180 zł,

- Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Radosne, kolorowe i twórcze dzieciństwo – 3.000 zł,

- Towarzystwo Pomocy LO w Pasłęku - VIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej – 3.000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - Organizacja IV edycji Festiwalu Wokalno-Teatralnego "Jesienne Spotkania" – 1.500 zł,

- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Art.-Kom" - XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej "Słowiki 2010" – 2.000 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Gronowo Górne - II Plener Malarski Uczniów Liceum Plastycznego - Perły Powiatu Elbląskiego - Kadyny, Tolkmicko – 5.000 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - VI Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – 5.000 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XII Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury" – 5.000 zł.

3. Nazwa zadania: „Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim”:

- LGD -Wysoczyzna Elbląska - Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego – 15.000 zł.

4. Nazwa zadania: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego”:

- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Gminy Elbląg "Salge" - Dzieci i młodzież największym Skarbem naszej "Depresji" – 12.200 zł.

5. Nazwa zadania: „Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu”:

- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Art.-Kom" - Regionalny Festiwal Folkloru – 4.000 zł.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu: kultury, sportu i turystyki.

 

Dofinansowanie z zakresu sportu

1.     Nazwa zadania: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjalistów "Gimnazjada" – 10.000 zł

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" – 5.000 zł

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 13.000 zł

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim – 4.000 zł

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowa Inauguracja Sportowa Roku Szkolnego 2011/2012 – 1.500 zł

 

2.      Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - "Puchar ferii" sport dla wszystkich dzieci – 3.000 zł

 

3.      Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego

- UKS "Lider" ZS w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.800 zł

- UKS AGROS przy ZSEiT w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 2.400 zł

- UKS "Kaper" - Animator sportu dzieci i młodzieży-kajakarstwo – 1.200 zł

- UKS "Kaper" - Animator sportu dzieci i młodzieży-piłka nożna – 1.200 zł

 

4.     Nazwa zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej – 2.000 zł

- Elbląski Klub Orienteeringu "Gryf" - XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację – 2.000 zł

- Klub "Horse-Shoe" - Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego – 2.400 zł

- UKS "Kaper" - XV Międzynarodowe zawody w trójboju sportowym – 3.800 zł

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu – 2.000 zł

- Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki - Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego i Prezydenta Elbląga – 3.000 zł

- Klub Sportowy "Siodło" - Mistrzostwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty Elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – 1.600 zł

- Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka – 1.000 zł

- Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku - Memoriał Henryka Hucza - IV Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody – 3.000 zł

 

5.     Nazwa zadania: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych

- OKS "Atak" - Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.000 zł

 

Dofinansowanie z zakresu kultury

1.      Nazwa zadania: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

-        Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału - Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej – 5.500 zł

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XXI Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych - Integracje 2011 – 4.500 zł

 

2.      Nazwa zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - VII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – 5.000 zł

-        Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Festiwal pieśni religijnej – 1.900 zł

-        Stowarzyszenie Pogrodzie dla Przyszłości - Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pod nazwą "Teatr pod strzechą w Wiosce Dzieci" – 5.500 zł

-        Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Konkurs recytatorski w trzech językach czyli Polsko -Angielsko-Niemiecki "łamańce" językowe – 1.600 zł

-        Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Warsztaty muzyki liturgicznej – 2.500 zł

-        Towarzystwo Pomocy LO w Pasłęku - IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej – 2.500 zł

-        Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Świętego Gaju - Uczta Wojciechowa – 1.495 zł

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Gronowo Górne - III Plener Malarski - otwarci na piękno Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł

-        Stowarzyszenie Jantar - Kadyny - wioska sztuki – 4.000 zł

 

3.      Nazwa zadania: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

-        LGD -Wysoczyzna Elbląska - Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego II – 6.000 zł

-        Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Olsztynie Ośrodek Szkolenia i Wychowania 14-2 OHP w Pasłęku - Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 3.000 zł

 

4.      Nazwa zadania: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego

-        Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Sympozjum: "Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictwem kulturowym naszego regionu" – 2.600 zł

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XIII Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury" – 4.000 zł

 

5.      Nazwa zadania: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu

-        Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "ART-KOM" - Regionalny Festiwal Folkloru – 7.000 zł

-        Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - "Mali są ludzie - wielkie są ich dzieła" - wędrując śladami życia i twórczości Czesława Miłosza – 3.000 zł

-        Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Seniorzy jako spadkobiercy dorobku kulturowego. Konkurs piosenek oraz przegląd gier i zabaw seniorów z okresu ich dzieciństwa. – 3.500 zł

 

Dofinansowanie z zakresu turystyki

1. Nazwa zadania: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej - Poznajemy swój region - Elbląskie cztery pory roku – 5.000 zł

 

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2011 r.:

1.      Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim - Mali artyści - wielka przyszłość

2.      Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Szczęśliwa i radosna rodzina

3.      Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "ART-KOM" - XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej "Słowiki"

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie Braniewskim - Dbamy o swoje bezpieczeństwo

5.      Elbląska Fundacja Inicjatyw Społecznych "EFIS" - Barokowe organy - wartość sama w sobie

6.      Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Historia życia seniorów powiatu elbląskiego. Przekazywanie wartości kulturalnych następnym pokoleniom.

7.      Klub Sportowy "Polonia" w Pasłęku - II Bieg Wokół Pasłęckich Murów Obronnych

8.      Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla seniorów

9.      Klub Sportowy "OLIMPIA ELBLĄG" - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu elbląskiego.

10. UKS "Kaper" - Dofinansowanie do organizacji spływu kajakowego "Radunia-pracowita rzeka"

11. UKS "Kaper" - Dofinansowanie do organizacji integracyjnego spływu kajakowego "Rzeka Nogat - szlakiem Mennonitów"

12. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Turystyka bliższa i dalsza seniorów

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-04 09:18:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-04 09:22:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-04 16:05:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »