ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stowarzyszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1132 z późn. zm.) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2261) są zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy.
 
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2, 3 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 713), podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru-starosty powiatu, czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(ę) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Starostwa  Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg  w terminie do 15 grudnia br.
W przypadku, gdyby taka operacja miała miejsce po wyżej wskazanym terminie, Starosta Elbląski wnosi o bieżące informowanie go o tych płatnościach.
 
 
Zakładanie stowarzyszeń zwykłych.
 1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego (patrz: Wymagane dokumenty). Możesz posłużyć się gotowymi formularzami dostępnymi na stronie (patrz: Załączniki). Załączniki oznaczone numerami 1, 2, 3 dotyczą zupełnie nowych stowarzyszeń zwykłych natomiast załączniki 4, 5, 6 przeznaczone są dla istniejących stowarzyszeń zwykłych.
 2. Udaj się do Starostwa Powiatowego w Elblągu, aby złożyć powyższe dokumenty w oryginałach lub prześlij je drogą pocztową. Przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia.
 3. Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: poinformuje o wpisie stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
  Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.
Opłaty: 
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych – nie podlega opłacie.
Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł -  na podstawie części II pkt 21 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827) oraz w zw.
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu.
Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Wymagane wnioski i dokumenty:
·         wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
Miejsce złożenia: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A.
Uwagi:
 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 • Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów.
  Dane kontaktowe:
  Iwona Martynowicz
  Inspektor w Wieloosobowym
  Stanowisku ds. Bezpieczeństwa Publicznego,
  Zdrowia i Spraw Społecznych.
  Tel. 055 239-49-45
 • w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach tj. od dnia 20 maja 2016 r. - stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. - obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.) 
 2. Ustawa z dnia 25 września  2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

Akapit nr 2 - brak tytułu

Stowarzyszenia zwykłe posiadające siedzibę na terenie miasta Elbląga – rejestrują się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Łączności 1.
Stowarzyszenia zwykłe posiadające siedzibę na terenie powiatu elbląskiego – rejestrują się w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Martynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Martynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-17 09:28:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Martynowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-17 09:28:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Martynowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-04 10:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »