ˆ

otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROJEKT OGŁOSZENIA
dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 
Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:
świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno –opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z:
1)      kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;
2)      prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;
3)      umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych.
Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
I.       WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.
         Na realizację zadania konkursowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 23.720,- zł. ( słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia ).
II.      ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
1.      Podstawa prawna
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest:
1)      ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 );
2)      Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zmieniona Uchwałą Nr IV/6/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, o których mowa w  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U Nr 6, poz. 25 )i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.
 
UWAGA!
         Z uwagi na fakt, iż organ każdorazowo będzie zlecał realizację określonych zadań, a nie będzie płacił tylko za gotowość świadczenia usług, przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania winna zawierać:
1)      określenie kolejnych czynności związanych z realizacją zadań, tj.:
*      kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;
*      prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;
*      umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych;
2)      liczbę godzin niezbędną do realizacji poszczególnych czynności;
3)      przyjętą jednostkową stawkę godzinową.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4.      Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2)      zakup budynków, zakup gruntów;
3)      działalność gospodarczą;
4)      na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji ( chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu );
6)      działalność polityczną i religijną.
5.      Do oferty należy dołączyć:
1)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności );
2)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;
3)      obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
4)      decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkoleń skierowany do rodzin zastępczych wraz z szczegółowym programem.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6.      Kwota przewidywana na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
7.      Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.
8.      Kontakt z osobą odpowiedzialną za procedurę dotyczącą przeprowadzenia otwartego konkursu ofert:
Pani Karina ULEWSKA – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, .
Wyjaśnień w sprawach merytorycznych realizacji zadań udziela;
Pani Magdalena MONETA – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 23 62 82.
 
III.     TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ.
Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się z dniem podpisania umowy dot. powierzenia realizacji zadania konkursowego i zakończy się z dniem 15 listopada 2011 roku według warunków zawartych w umowie.
 
IV.     TERMINY SKŁADANIA OFERT.
         Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
         „Otwarty konkurs ofert – oferta na realizację zadań z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego”.
w nieperzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2011 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A,         82 - 300 Elbląg.
V.      TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINY DOKONANIA WYBORU OFERT:
1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 lipca 2011 roku.
2.      Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert, tj. o przyjętym zadaniu i kwocie dotacji na jego realizację.
3.      Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
1)      Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji;
 
 
Lp.
Kryterium formalne
Tak/Nie
Możliwość uzupełnienia
1.
Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
 
Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
2.
Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
 
Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
3.
Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS?
 
Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
4.
Czy wszystkie wymagane komórki formularza zostały uzupełnione?
 
Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
5.
Czy budżet w formularzu został poprawnie przeliczony
 
Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
6.
Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?
 
Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
7.
Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?
 
Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
8.
Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?
 
Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
9.
Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?
 
Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
2)      Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.
Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Lp.
Kryteria II etapu oceny
Ocena (0-40)
1.
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę
0-5
2.
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
0-5
3.
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania
0-5
4.
Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
0-10
5.
Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
0-5
6.
Rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami
0-5
7.
Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu
0-5
4.      Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.
5.      Oferta, która otrzyma mniej niż 25 pkt nie zostanie zaproponowana do dofinansowania. 
6.      Decyzję ostateczną o wyborze oferty wyłonionej przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
7.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
8.      W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
9.      Wyniki konkursu są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.
10.    Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 ).
 
VI.     INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.
 
W 2010 roku realizowano zadanie z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, na co przeznaczono środki finansowe w kwocie 13.340,- zł., co umożliwiło przygotowanie 10 kandydatów na rodziców zastępczych ( przeszkolenie programem SPUR I ) oraz zgłoszenie 13 dzieci do umieszczenia w rodzinach adopcyjnych.
          W roku bieżącym nie są realizowane zadania z zakresu objętego ogłoszeniem o konkursie ofert na finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
 
 
Elbląg, dnia 23 maja 2011 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - 3 edycja
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu otwartym konkursem ofert na przyznanie dotacji z zakresu pomocy społecznej, obejmującego: świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku wpłynęła jedna oferta - Stowarzyszenia Wspierających Adopcję „Urodzone Sercem”.
Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym, w związku z czym Zarząd Powiatu w Elblągu powierza realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszeniu Wspierających Adopcję „Urodzone Sercem” na kwotę 23.720 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-27 11:30:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Zybała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-27 11:32:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Zybała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-04 15:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »