ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

2017-01-19
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1.  Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł,
2.  Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.
II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.
 
 
Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł:
    Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
2.  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.
 
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł:
 
    Tytuł zadania publicznego:
1.  Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł,
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 
 
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2016, poz. 239 z póżn. zm.). 
 
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. 
 
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany
  z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.
 
5. Do oferty należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów).
 
       Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
 
      Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
 
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
 
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 
8. Osoby do kontaktu:
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01-01-2017 r. i zakończy się najpóźniej do 30 listopada 2017 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 30.11.2016 r. do dnia 30.12.2016 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.01.2017 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 
 
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U z 2016, poz. 239 z póżn.zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2016 r. i 2015 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 76.000 zł, w tym:
 
a) 2015 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 35.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);
b) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 35.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
c) 2015 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – łącznie 3.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
d) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – łącznie 3.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu: sport, kultura, turystyka i edukacja w 2016 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzieli wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana: 3 tabele kosztowe (dział IV oferty), tj.
1. zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
2. zweryfikowane i zaktualizowane przewidywane źródła finansowania zadania,
3. zweryfikowane i zaktualizowane finansowe środki z innych źródeł publicznych,
- zaktualizowany harmonogram,
- imiona, nazwiska, funkcje, numer i serię dowodu osobistego osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpisu KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
Termin podpisania umów będzie podany w odrębnym piśmie przesłanym na adres organizacji.
 
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 
I.     z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Elbląska Licealiada” – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł.
2.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych
- Puchar Starosty Elbląskiego - Ferie 2016 – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.
3.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
- XVIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację – Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260 – 2.000 zł,
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 3.000 zł,
- XIII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 8.750 zł,
- Otwarte Mistrzostwa Regionu Warmińsko Mazurskiego w Rzucie Podkową – Klub Sportowy SIODŁO – 2.500 zł,
- XX Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym – Uczniowski Klub Sportowy „KAPER” – 3.550 zł,
- Bieg upamiętniający chrzest Lanzanii w 1216 – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” – 1.500 zł,
- Puchar UKS Tolkmicko – Uczniowski Klub Sportowy TOLKMICKO – 3.020 zł.
4.    Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 2.500 zł.
 
II.  z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1.    Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych
- XIV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – Związek Ukraińców w Polsce – 10.000 zł,
- 50 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg – Związek Ukraińców w Polsce – 2.000 zł,
- XXVI Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2016 – Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 10.000 zł.
2.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
- XII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie „Tematyczne wariacje kulturowe” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” – 7.000 zł,
- Fotografia i intermedia w powiecie - VII Plener Artystyczny – Stowarzyszenie „TalentArt” – 5.850 zł,
- IX Festiwal Wokalno-Teatralny „Jesienne Spotkania” Młynary 2016 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – 1.700 zł,
- III Ponadlokalny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2016 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – 1.500 zł,
- IV Dzień Wierzby 2016 – Stowarzyszenie „Wierzba” – 1.850 zł,
- Dzieła rąk - dziedzictwo znane i nieznane – Stowarzyszenie Jantar – 8.000 zł,
- Jarmark św. Bartłomieja – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” – 3.100 zł,
- IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku – 10.000 zł,
- XVIII Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Bliżej Natury” – Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 2.000 zł.
3.    Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
- Warsztaty pieśni chóralnej – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku – 1.800 zł.
4.    Tytuł zadania publicznego: Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
- Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – Fundacja „Teraz My” – 5.000 zł.
5.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu
- XIV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej – Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku – 3.300 zł.
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1.    Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
- III Rowerowy zawrót głowy – Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność – 1.900 zł,
- Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2016 – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” – 2.437,50 zł.
 
IV.z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
1.    Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2016 r.:
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – LKS Sparta Kwietniewo,
- Jak zbudowane są organy - impreza edukacyjna – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku,
- IV Festiwal Literatury Wielorzecze – Stowarzyszenie Alternatywni.
 
 
 
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2016 r.
 
 1. Rodzaje zadań z zakresu:
 
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:
 
Tytuł zadania publicznego
1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,
2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 20.000 zł,
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 15.000 zł,
4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 15.000 zł,
6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 10.000 zł.
 
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 75.000 zł:
 
Tytuł zadania publicznego
1.  Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim – 32.000 zł,
2.  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 3.000 zł,
3.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 35.000 zł,
4.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
 
c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:
 
Tytuł zadania publicznego
 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł;
 2. Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze powiatu elbląskiego – 5.000 zł.
 
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł:
 
Tytuł zadania publicznego
1.  Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2016 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 75.000 zł,
 3. Turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł,
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany
  z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.
 
5. Do oferty należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych
i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 1. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
  (-ów).
 
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
 
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie
z zapisem w statucie.
 
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy
(w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2016 r. według warunków zawartych w umowie.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13.01.2016 r. do dnia 10.02.2016 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.03.2016 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert
w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty
  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 Nr 6,
  poz. 25);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania
  w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
 1. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
 2. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 3. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
 4. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
  z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
 5. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej
z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2015 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – łącznie 156.214 zł, w tym:
 
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 64.930 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych, Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Elbląska Licealiada" . Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim
– 3.000 zł (1 zadanie zlecone),
3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego –
27.630 zł (7 zadań zleconych).
4. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego
w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
– 2.300 zł (1 zadanie zlecone).
 
b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 78.575 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 20.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 53.575 zł (12 zadań zleconych),
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego – 2.000 zł (1 zadania zlecone),
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 9.709 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
– 9.709 zł (2 zadania zlecone).
                                                                                    
d) Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania – łącznie 3.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym
z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-13 16:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-13 16:14:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-19 15:24:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »