ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs Pomoc Społeczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIA

dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:

zadania z zakresu interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań dostępnych przez całą dobę, osobom i rodzinom w stanie kryzysu lub będącymi ofiarami przemocy, związanych z:

1) zapewnieniem nieodpłatnych specjalistycznych porad psychologicznych;

2) zapewnieniem, w sytuacjach uzasadnionych, poradnictwa socjalnego lub prawnego;

3) zapewnieniem, w okresie do 3 – miesięcy, schronienia na bazie pomieszczeń w Tolkmicku.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

I.       WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.

         Na realizację zadania konkursowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 1.000,- zł. ( słownie złotych: jeden tysiąc złotych ) miesięcznie, przez cały okres realizacji zadania.

II.      ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
1.      Podstawa prawna

Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest:

1)      ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 );

2)      Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zmieniona Uchwałą Nr IV/6/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U Nr 6, poz. 25 )i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

4.      Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2)      zakup budynków, zakup gruntów;
3)      działalność gospodarczą;

4)      na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

5)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji ( chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu );

6)      działalność polityczną i religijną.
5.      Do oferty należy dołączyć:

1)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności );

2)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;

3)      obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6.      Kwota przewidywana na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

7.      Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

8.      Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:

Pani Karina ULEWSKA – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,

<e-mail>

.

III.     TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ.

Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się z dniem podpisania umowy dot. powierzenia realizacji zadania konkursowego, tj. z dniem 1 maja 2011 roku i zakończy się z dniem 20 grudnia 2011 roku według warunków zawartych w umowie.

IV.     TERMINY SKŁADANIA OFERT.

         Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

         „Otwarty konkurs ofert – oferta na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej”.

w nieperzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2011 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A,         82 - 300 Elbląg.

V.      TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINY DOKONANIA WYBORU OFERT:

1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

2.      Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert, tj. o przyjętym zadaniu i kwocie dotacji na jego realizację.

3.      Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

1)      Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji;

 
 
Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2.

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

3.

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

4.

Czy wszystkie wymagane komórki formularza zostały uzupełnione?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

5.

Czy budżet w formularzu został poprawnie przeliczony

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

6.

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

7.

Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

8.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

 
9.

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2)      Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Lp.
Kryteria II etapu oceny

Ocena (0-50)

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę

0-5
2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5
3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania

0-5
4.

Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10
5.

Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5
6.

Rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami

0-5
7.

Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu

0-5

4.      Do finansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

5.      Oferta, która otrzyma mniej niż 25 pkt nie zostanie zaproponowana do finansowania. 

6.      Decyzję ostateczną o wyborze oferty wyłonionej przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

7.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

8.      W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

9.      Wyniki konkursu są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

10.    Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 ).

 

VI.     INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

 

W 2010 roku realizowano zadanie z zakresu interwencji kryzysowej, na co przeznaczono środki finansowe w kwocie 6.000,- zł. ( słownie złotych: sześć tysięcy ).

          W roku bieżącym kontynuowana jest realizacji zadania objętego ogłoszeniem o konkursie ofert na finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,- zł. ( słownie złotych: dwa tysiące ).

 
 
Elbląg, dnia 25 lutego 2011 roku  
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresu pomocy społecznej, obejmującego: zadania z zakresu interwencji kryzysowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu otwartym konkursem ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu pomocy społecznej, obejmującej: zadania z zakresu interwencji kryzysowej, nie wpłynęła żadna oferta - konkurs nie został rozstrzygnięty.

Akapit nr 2 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:

świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z:

1)         kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;

2)         prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;

3)         umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

I.        WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.

            Na realizację zadania konkursowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 23.720,- zł. (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia).

II.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
1.         Podstawa prawna

Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest:

1)         ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536);

2)         Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zmieniona Uchwałą Nr IV/6/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2.         W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, o których mowa w  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3.         Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U Nr 6, poz. 25)i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

4.         Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1)         budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2)         zakup budynków, zakup gruntów;

3)         działalność gospodarczą;

4)         na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

5)         pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu);

6)         działalność polityczną i religijną.

5.         Do oferty należy dołączyć:

1)         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności);

2)         aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;

3)         obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6.         Kwota przewidywana na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

7.         Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

8.         Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:

Pani Karina ULEWSKA – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,

<e-mail>

.

III.      TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ.

Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się z dniem podpisania umowy dot. powierzenia realizacji zadania konkursowego i zakończy się z dniem 15 listopada 2011 roku według warunków zawartych w umowie.

IV.       TERMINY SKŁADANIA OFERT.

            Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

            „Otwarty konkurs ofert – oferta na realizację zadań z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego”.

w nieperzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2011 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg.

V.        TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINY DOKONANIA WYBORU OFERT:

1.         Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2011 roku.

2.         Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert, tj. o przyjętym zadaniu i kwocie dotacji na jego realizację.

3.         Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

1)         Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji;

Lp.
Kryterium formalne
Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2.

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

3.

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

4.

Czy wszystkie wymagane komórki formularza zostały uzupełnione?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

5.

Czy budżet w formularzu został poprawnie przeliczony

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

6.

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

7.

Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

8.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

9.

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2)         Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Lp.

Kryteria II etapu oceny

Ocena (0-50)
1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę

0-5
2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5
3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania

0-5
4.

Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10
5.

Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5
6.

Rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami

0-5
7.

Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu

0-5

4.         Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

5.         Oferta, która otrzyma mniej niż 25 pkt nie zostanie zaproponowana do dofinansowania. 

6.         Decyzję ostateczną o wyborze oferty wyłonionej przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

7.         Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

8.         W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

9.         Wyniki konkursu są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

10.       Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536).

 

VI.       INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

 W 2010 roku realizowano zadanie z zakresu świadczenia usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, na co przeznaczono środki finansowe w kwocie 13.340,- zł., co umożliwiło przygotowanie 10 kandydatów na rodziców zastępczych (przeszkolenie programem SPUR I) oraz zgłoszenie 13 dzieci do umieszczenia w rodzinach adopcyjnych.

            W roku bieżącym nie są realizowane zadania z zakresu objętego ogłoszeniem o konkursie ofert na finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 Elbląg, dnia 1 lutego 2011 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu otwartym konkursem ofert na przyznanie dotacji z zakresu pomocy społecznej, obejmującego: świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
wpłynęła jedna oferta - „Urodzone Sercem” Stowarzyszenia Wspierających Adopcję.

Zarząd Powiatu w Elblągu rozpatrzył ofertę negatywnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-14 14:19:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wiśniewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-14 14:24:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Zybała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-23 12:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »