ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2013

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

I. Rodzaje zadań z zakresu:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1

Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

10 000
2

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

35 000
3

Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

15 000
4

Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego

11 620
5

Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu

10 000
 
81 620
 

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1

Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

30 000
2

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

2 000
3

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego

8 000
4

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

29 300
5

Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych

4 000
 
73 300
 
c) turystyki i krajoznawstwa:
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

5 000
 
5 000
 

d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.

Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej

3 000
 
3 000
 
 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

1.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 81.620 zł,

2.    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 73.300 zł,

3.    Turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł,

4.    Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.

 
III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XVIII/78/2012 Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

2.    W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

3.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

 

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1)   budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego.

2)   zakup budynków, zakup gruntów.

3)   działalność gospodarczą.

4)   na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów.

5)   pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu).

6)   działalność polityczną i religijną.

 
5. Do oferty należy dołączyć:

1.    Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.

2.    Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

3.    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów).

 

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.

 

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie
z zapisem w statucie.

 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 20% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy
(w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do nakładów pracy.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 
8. Osoby do kontaktu:

1)   W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63,

<e-mail>

;

2)   W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Andrzej Sawicki - Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 233 74 56,  

3)   W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,  

<e-mail>

.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu  
i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2013 r.
według warunków zawartych w umowie.

 

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15.01.2013 r. do dnia 14.02.2013 r.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

 

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.03.2013 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 5 dni od otrzymania informacji,

 
Kryterium formalne:

1)   złożenie oferty na niewłaściwym formularzu - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od 5otrzymania informacji;

2)   złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych - do uzupełnienia
w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

3)   złożenie oferty wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie) - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

4)   złożenie oferty niekompletnie lub nieprawidłowo wypełnionej - do uzupełnienia
w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

5)   złożenie oferty bez wymaganych załączników - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

6)   dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

7)   złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od otrzymania informacji;

8)   brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania - do uzupełnienia w ciągu 5 dni od otrzymania informacji.

 

Złożone oferty po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

 
 

II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

 
Kryteria II etapu oceny (0-50 pkt) :

1)   Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę – ocena 0-5,

2)   Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena 0-10,

3)   Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania – ocena 0-10,

4)   Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – ocena 0-10,

5)   Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena 0-5,

6)   Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-10.

 

4. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej
z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

5. Oferty, które otrzymają mniej niż 30 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania. 

6. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

7. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

9. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

10. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.
).

 

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości udzielonego dofinansowania w 2012 r.:

 

I. Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim
– 34.000 zł,

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych– 3.000 zł,

3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z UKS powiatu elbląskiego
– 10.200 zł,

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 23.100 zł,

5. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego
w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
– 3.000 zł.

 

II. Dofinansowanie z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 10.000 zł,

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 48.100 zł,

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci
i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
– 6.600 zł,

4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 8.150 zł,

5. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 8.770 zł.

 

III. Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł.

 

IV. Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł


 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2013 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

-          Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 30 000,00 zł

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

-          "Puchar Ferii" sport dla wszystkich dzieci Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 2 000,00zł

3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

-          III Międzynarodowa Gala Profesjonalnych Walk Rycerskich oraz IV Międzynarodowy Turniej Walk Późnośredniowiecznych 1x1, 2x2, w formule "Full Contact" Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy - 9 500,00 zł

-          XX Międzynarodowy Festiwal unihokeja dzieci i młodzieży "Puchar Bałtyku" Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 3 900,00 zł

-          XXX Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 3 600,00 zł

-          Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego Klub Horse-Shoe
w Elblągu - 2 500,00 zł

-          XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację Elbląski Klub Orienteeringu GRYF - 2 000,00 zł

-          Zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu -
2 000,00 zł

-          W zdrowym ciele - zdrowy duch Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki - 3 014,65 zł

-          XVII Międzynarodowe Zawody w Trójboju Sportowym Uczniowski Klub Sportowy Kaper -
3 593,00 zł

-          Mistrzostwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie Klub Sportowy SIODŁO - 2 000,00 zł

II. z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.     Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

-          XXIII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 7 000,00 zł

-          XI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu Związek Ukraińców w Polsce – 6 000,00 zł

2.     Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

-          Inscenizacja Bitwy na Zalewie Wiślanym w 550 rocznicę zwycięstwa Floty Elbląsko-Gdańskiej nad Flotą Zakonu Krzyżackiego w czasie Wojny Trzynastoletniej - Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy - 14 200,00 zł

-          Świętojańska Wiesiada - Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - 4 950,00 zł

-          Familiada ze ślimakiem - Krasin 2013 - Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina -
3 760,00 zł

-          Cesarska majówka - regionalny przegląd "Piosenki na Majówkę" wraz z parada w strojach z epoki przełomu XIX-XX w. inaugurowaną przez orkiestrę dętą - Stowarzyszenie „Kadyny” - 3 750,00 zł

-          XI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej - Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu
w Pasłęku - 2 250,00 zł

-          IX Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie "W anielskiej stolicy" - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 5 000,00 zł

-          II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Inspirowane wsią" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły - 9 000,00 zł

-          Warsztaty muzyki chóralnej - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - 3 000,00 zł

-          Pasłęcki Festiwal Organowy - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - 6 100,00 zł

3.     Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

-          Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego IV - LGD Wysoczyzna Elbląska - 7 347,00 zł

-          Kolor - spotkanie z fotografią warsztaty i konkurs fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły - 2 056,00 zł

4.     Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego

-            XV Ogólnopolski Plener Plastyczny „Bliżej Natury” - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar -
4 000,00 zł

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1.     Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

-          Wiosenny rajd pieszy - poznajemy piękno - Wysoczyzny Elbląskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 120,00 zł

-          Poznajemy swój region - żuławskie krajobrazy - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej - 5 000,00 zł

IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

1.     Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym
z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej

-          Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego - 3 000,00 zł.        

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2013 r.:

1.     Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 - Elbląski Szkolny Związek Sportowy

2.     Sport łączy pokolenia - Klub Sportowy Olimpia Elbląg

3.     Trójmecz Kickboxingu Pasłęk - Wilno – Kaliningrad - Klub Sportowy Polonia Pasłęk

4.     VI Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody - III Memoriał Henryka Hucza - Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia w Pasłęku

5.     Wspieranie i upowszechnianie tenisa ziemnego - Towarzystwo Tenisowe B&M Elbląg

6.     Zajęcia taneczno-wokalne "Śpiew i taniec radość daje" - Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Art.-Kom"

7.     Ślady kultury - dziedzictwo znane i nieznane - Stowarzyszenie Jantar

8.     Piknik Rodzinny - Janów 2013 - Stowarzyszenie "Wierzba"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-09 14:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-09 14:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 15:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »