ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2015 r.
 
I. Rodzaje zadań z zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego
10.000
2
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego
35.000
3
Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
13.000
4
Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego
12.000
5
Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego
10.000
 
80.000
 
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
32.000
2
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim
3.000
3
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
35.000
4
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
5.000
 
75.000
 
c) turystyki i krajoznawstwa:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
8.000
 
8.000
 
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
3.000
 
3.000
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2015 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
2.    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 75.000 zł,
3.    Turystyki i krajoznawstwa – 8.000 zł,
4.    Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXIII/80/2014 Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 
2.    W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 
3.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2)      zakup budynków, zakup gruntów;
3)      działalność gospodarczą;
4)      na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany
z bezpośrednią realizacją projektu);
6)      działalność polityczną i religijną.
 
5. Do oferty należy dołączyć:
1.    Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych
i Uczniowskich Klubów Sportowych  Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2.    Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3.    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów).
 
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
 
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie
z zapisem w statucie.
 
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 20% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy
(w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8. Osoby do kontaktu:
1)   W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;
2)   W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Andrzej Sawicki - Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 233 74 56,  
3)   W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,   .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu  
i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2015 r.
według warunków zawartych w umowie.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 07.01.2015 r. do dnia 06.02.2015 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.03.2015 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert
w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 5 dni od otrzymania informacji.
 
Kryterium formalne:
1.    złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
2.    złożenie oferty niekompletnie lub nieprawidłowo wypełnionej;
3.    złożenie oferty bez wymaganych załączników;
4.    dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
5.    złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
6.    brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Złożone oferty po terminie, na nie właściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
 
Kryteria II etapu oceny (0- 65 pkt):
1.    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę – ocena 0-10 pkt,
2.    Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3.    Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania – ocena 0-5 pkt,
4.    Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – ocena 0-10 pkt,
5.    Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena 0-5 pkt,
6.    Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7.    Działania zostały dobrane zgodnie z celem i odpowiednio zaplanowane
w harmonogramie. Poszczególne części oferty są ze sobą spójne, oferta jest przejrzysta – ocena 0-5 pkt.
8.    Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa – ocena 0-5 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne.         
9. Rezultaty realizacji zadania wskazują na zasadność jego realizacji – ocena 0-5 pkt,
1) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
2) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.
 
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub zawierającego braki Komisja Konkursowa może wyznaczyć termin i wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej
z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania. 
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2014 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – łącznie 151.187 zł, w tym:
 
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 62.886 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej,
w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim
– 25.450 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim – 1.900 zł (1 zadanie zlecone),
3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
– 32.536 zł (11 zadań zleconych).
4. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego
w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 77.086 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 17.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 48.739 zł (15 zadań zleconych),
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 7.347 zł (1 zadania zlecone),
4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego – 4.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 8.215 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 8.215 zł (3 zadania zlecone).
                                                                                    
d) Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania – łącznie 3.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym
z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2015 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych, Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Elbląska Licealiada" . Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim                                                 
- Puchar Starosty Elbląskiego - Ferie 2015 – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł
3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego                                     
- XXII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 7.000 zł
- Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 3.000 zł
- XVII otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację Elbląski –Klub Orienteeringu GRYF – 2.000 zł
- II Pasłęcki Maraton MTB – Uczniowski Klub Sportowy Lider – 4.740 zł
- Turniej rzutu podkową – Klub Horse-Shoe w Elblągu – 2.800 zł
- Otwarte Mistrzostwa Polski w Rzucie Podkową – Klub Sportowy SIODŁO – 4.000 zł
- XIX Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Sportowym – Uczniowski Klub Sportowy Kaper – 4.090 zł
4. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych        
- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 2.300 zł
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego
- XIII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – Związek Ukraińców w Polsce – 10.000 zł
- XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2015 – Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 10.000 zł
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów rtystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskieg                                   
- Powiat z obiektywu fotografa i filmowca - VI Plener Artystyczny – Stowarzyszenie TalentArt – 6.945 zł
- IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Inspirowane wsią" – Stowarzyszenie TalentArt – 7.000 zł
- Jarmark św. Bartłomieja – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" – 3.000 zł
- VIII Festiwal Wokalno-Teatralny "Jesienne Spotkania" Młynary 2015 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – 1.500 zł
- II Ponadlokalny Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2015 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – 1.200 zł
- III Dzień Wierzby 2015 – Stowarzyszenie "Wierzba" – 1.280 zł
- Retro żniwa na Żuławach – Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno –Wieś z pomysłem" – 3.450 zł
- Rękodzieło - sztuka warta zachodu – Stowarzyszenie Jantar – 6.000 zł
- XI Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" – 6.000 zł
- IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Zwierznie – Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierznie – 4.000 zł
- Warsztaty pieśni chóralnej – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku – 3.000 zł
- Pasłęcki Festiwal Organowy – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku – 10.200 zł
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego
- XVII Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" – Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 2.000 zł
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego                              
- XIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej – Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku – 3.000 zł
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego       
- Drugi Rowerowy zawrót głowy – Stowarzyszenie IWA - Integracja-Współpraca-Aktywność – 1.709 zł
- O czym szumią żuławskie wierzby – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej – 8.000 zł
 
IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej  
- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym
w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł
 
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2015 r.:
- Sport dla wszystkich II edycja - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu  
- Aktywnie na szklaku i na scenie – Stowarzyszenie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży "ALTERNATYWA"                
- Piknik Piłkarski – Klub Sportowy Polonia w Pasłęk                             
- VII Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody - V memoriał Henryka Hucza – Młodzieżowy Klub Jeździecki Nena w Pasłęku                       
- Piknik "Uczta dla ciała i ducha" – Stowarzyszenie "Daj Nadzieję"       
- Mariański rajd rowerowy – Stowarzyszenie "Źródło Światła"               
- Tradycje wschodniosłowiańskie w mojej Małej Ojczyźnie – Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego                   
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-30 12:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-30 12:27:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-19 14:35:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »