ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na rok 2009 na wsparcie realizacji następujących zadań:
 
- z zakresu kultury
 
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie w zł
1.
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych
10 000 zł
2.
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
15 000 zł
3.
Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
10 000 zł
4.
Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
15 000 zł
 
 
50 000 zł
 
- z zakresu sportu
 
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie w zł
1.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
12 000 zł
2.
Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów „Gimnazjada”
10 000 zł
3.
Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Licealiada”
5 000 zł
4.
„Puchar ferii” – sport dla wszystkich dzieci
3 000 zł
5.
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego
10 000 zł
6.
Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
5 000 zł
7.
Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej
2 000 zł
8.
Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2009/2010
2 000 zł
9.
Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu
2 000 zł
10.
Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości
4 000 zł
11.
Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami
2 000 zł
12.
Festiwal zdrowia „Integracje” w Pasłęku
2 000 zł
13.
Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację
2 000 zł
14.
Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
2 000 zł
15.
Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym
2 000 zł
16.
Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego
2 000 zł
17.
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych
3 000 zł
 
 
70 000 zł
 
- z zakresu turystyki
 
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie w zł
1.
Zlot ekologiczno-turystyczny „Powitanie wiosny”
1 000 zł
 
 
1 000 zł
 
- z zakresu edukacji
 
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie w zł
1.
Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu
13 500 zł
 
 
13 500 zł
 
 
Termin składania wniosków mija dnia 15 lutego 2009 r.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2009 r.
 
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2009 r. i zakończy się najpóźniej do
15 listopada 2009 r.
 
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XVIII/71/08 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
 
Dotacje nie mogą być udzielone na: zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu i innych rzeczy, ulepszeń w obcych środkach trwałych, budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą; pokrycie deficytu działalności organizacji; wsteczne finansowanie projektów; pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu); działalność polityczną i religijną; przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu elbląskiego lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście
u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
Do oferty należy dołączyć:
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok
(w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności),
- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,
- obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
 
Zarząd Powiatu w Elblągu, na podstawie opinii Zespołu Doradczo-Inicjatywnego dokona wyboru ofert podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
 
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 3. potrzeby powiatu elbląskiego i jego mieszkańców,
 4. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na przedsięwzięcia zgłoszone przez organizacje pozarządowe,
 5. priorytety określone przez Radę Powiatu w Elblągu,
 6. wymierne korzyści dla mieszkańców powiatu elbląskiego,
 7. koszty projektu, wartość nakładów wniesionych przez organizację, udział innych źródeł finansowania, struktura wydatków,
 8. perspektywy współpracy z samorządem i jego organami,
 9. współpraca z innymi instytucjami publicznymi.
 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
Dotacje wspierające mogą być przyznane kilku podmiotom. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
 
Wartość dotacji na realizację zadań na 2009 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi
z zakresu:
- kultury - 50.000 zł,
- sportu - 70.000 zł,
- turystyki - 1.000 zł,
- edukacji - 13.500 zł.
Kwoty przewidywane na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku stwierdzenia, że dane zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:
- w zakresie kultury – Anna Dawid – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 64;
- w zakresie sportu i turystyki – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;
- w zakresie edukacji – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62.
 
Oferty można konsultować u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Kariny Ulewskiej w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Komeńskiego 40, tel. 55 239 49 62 w godz. 7.30-15.30.
 
Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przyjętych zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
 
 
Elbląg, 05.01.2009 r.
 
 
wniosek_sprawozd_zał.zip

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 13:18:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 13:18:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-31 14:29:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »