ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2014 r.
 
I. Rodzaje zadań z zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego
10.000
2
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego
35.000
3
Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
15.000
4
Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego
11.620
5
Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego
10.000
 
81.620
 
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
31.000
2
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim
3.000
3
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
34.300
4
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
5.000
 
73.300
 
c) turystyki i krajoznawstwa:
 
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
5.000
 
5.000
 
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 

Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
3.000
 
3.000

 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 81.620 zł,
2.    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 73.300 zł,
3.    Turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł,
4.    Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVI/52/2013 Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
2.    W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
3.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2)      zakup budynków, zakup gruntów;
3)      działalność gospodarczą;
4)      na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany
z bezpośrednią realizacją projektu);
6)      działalność polityczną i religijną.
 
5. Do oferty należy dołączyć:
1.    Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych
i Uczniowskich Klubów Sportowych  Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2.    Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3.    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów).
 
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
 
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie
z zapisem w statucie.
 
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 20% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy
(w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8. Osoby do kontaktu:
1)   W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;
2)   W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Andrzej Sawicki - Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 233 74 56,  
3)   W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,   .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu  
i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2014 r.
według warunków zawartych w umowie.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15.01.2014 r. do dnia 15.02.2014 r.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.03.2014 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert
w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 5 dni od otrzymania informacji,
 
Kryterium formalne:
1.      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;
2.      złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
3.      złożenie oferty niekompletnie lub nieprawidłowo wypełnionej;
4.      złożenie oferty bez wymaganych załączników;
5.      dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
6.      złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
7.      brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
 
Złożone oferty po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
 
Kryteria II etapu oceny (0-55 pkt) :
1.    Zasięg zadania – ocena 0-2pkt,
1)   ponadgminny (1pkt)
2)   powiatowy (2pkt)
2.    Działania zostały dobrane zgodnie z celem i odpowiednio zaplanowane
w harmonogramie (m. in. są wykonalne, atrakcyjne; gwarantowana jest wysoka jakość zadania). Poszczególne części oferty są ze sobą spójne, oferta jest przejrzysta – ocena 0-5 pkt.
3.    Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa – ocena 0-5 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne.    
4. Rezultaty realizacji zadania wskazują na zasadność jego realizacji – ocena 0-5 pkt,
1) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami
2) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.
5. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena 0-10 pkt,
1) budżet jest realny, nie jest zawyżony/zaniżony,
2) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
6.    Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – ocena 0-5 pkt,
7.    Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena 0-3 pkt,
8.    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę – ocena 0-5 pkt,
9.    Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania – ocena 0-5 pkt,
10.     Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
 
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub zawierającego braki Komisja Konkursowa może wyznaczyć termin i wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana
 
4. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
5. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej
z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania. 
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.).
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2013 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – łącznie 151.640,65 zł, w tym:
 
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 64.107,65 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim – 30.000 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych
– 2.000 zł (1 zadanie zlecone),
3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 32.107,65 zł (9 zadań zleconych).
 
b) Dofinansowanie z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 78.413 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 13.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 52.010 zł (9 zadań zleconych),
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 9.403 zł (2 zadania zlecone),
4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 4.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 6.120 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 6.120 zł (2 zadania zlecone).
                                                                                    
d) Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania – łącznie 3.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym
z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
******************************************************************************************************************
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2014 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
-     Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej dla szkół podstawowych, Powiatowa gimnazjada dla szkół gimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada" - udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 25 450 zł
 
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim
-     Puchar ferii - sport dla wszystkich dzieci - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 1 900 zł
 
3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
-     Turniej rzutu podkową - Klub Horse-Shoe w Elblągu - 2 800 zł
-     Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji dnia dziecka - Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu - 2 400 zł
-     XVI otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF - 2.000 zł
-     XXXI Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 4 000 zł
-     XXI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 3 000 zł
-     Zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 3 000 zł
-     Organizacja I Pasłęckiego Maratonu MTB - Uczniowski Klub Sportowy Lider - 2 930 zł
-     Mistrzostwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty Elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie - Klub Sportowy SIODŁO - 1 800 zł
-     Powiatowa Orlikowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2003 i młodszych - Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech" - 3 460 zł
-     XVIII Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym - Uczniowski Klub Sportowy Kaper - 3 928 zł
-     Sport dla wszystkich – Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu - 3 218 zł
 
4. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
-     Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 3 000zł
 
II. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego
-     XII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce - 10 000 zł
-     XXIV Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2014 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 7 000 zł
 
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego
-     X Zlot miłośników aniołów w Aniołowie "Prawie jak w niebie" - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 6 000 zł
-     Zakręcona Familiada - Krasin 2014 - Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina - 1 029 zł
-     Festyn na plaży w Suchaczu z okazji Nocy Świętojańskiej - Suchacz "Taka Wieś" - 1 700 zł
-     Warsztaty Pieśni Chóralnej - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - 1 500 zł
-     Pasłęcki Festiwal Organowy - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - 5 800 zł
-     Mały i duży artysta - V plener malarski - Stowarzyszenie TalentArt - 8 000 zł
-     III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Inspirowane wsią" - Stowarzyszenie TalentArt - 6 000 zł
-     Konferencja w ramach dni rodziny 2014 - "Dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy" - Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku - 1 500 zł
-     Ponadlokalny Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2014 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - 1 100 zł
-     VII Festiwal Wokalno-Teatralny "Jesienne Spotkania" Młynary 2014 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - 900 zł
-     III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu Elbląskiego w Oleśnie - Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - 2 160 zł
-     XII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku - 3 050 zł
-     II dzień wierzby - Stowarzyszenie "Wierzba" - 1 000 zł
-     „Śladami kultury - trakt tradycji i tworzywa" - Stowarzyszenie Jantar - 4 000 zł
-     Cesarska Majówka w Kadynach - II Regionalny przegląd "Piosenki na majówkę", parada uliczna prowadzona przez orkiestrę dętą - Stowarzyszenie "Kadyny" - 5 000 zł
 
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
-     Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego V - LGD Wysoczyzna Elbląska - 7 347 zł
 
4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu elbląskiego
-     XVI Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 4 000 zł
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
-     Drogi i bezdroża powiatu elbląskiego - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej - 5 000 zł
-     Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajd pieszy - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 906 zł
-     Rowerowy zawrót głowy - Stowarzyszenie IWA - Integracja-Współpraca-Aktywność - 1 309 zł
 
IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
-     Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - Fundacja Elbląg–Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego - 3 000 zł
 
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2014 r.:
-     Wiejskie Mistrzostwa w Grze Zręcznościowej "Piłkarzyki" - Klub Sportowy SIODŁO
-     W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z gmin wiejskich powiatu elbląskiego - Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech"
-     Konkurs recytatorski w trzech językach czyli polsko-angielsko-niemieckie "łamańce" językowe - Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu
-     7. Międzynarodowy Plener Artystyczny Impresje - Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art"
-     Festiwal Dawnych komputerów i Gier - Elbląg 2014 - Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry"
-     Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia" - Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-15 16:12:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-15 16:16:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-27 15:51:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »