ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych. Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Starostwa Powiatowego.
 Do kompetencji Rady Powiatu należy:
1)      stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2)      wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3)      powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4)      stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5)      uchwalanie budżetu powiatu,
6)      rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7)      podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
        a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwala rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
        b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
        c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
        d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
       e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
       f)   tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
       g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania lub występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
       h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
        i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
10) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Skrzypek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Skrzypek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-03 09:05:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-03 09:05:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 08:57:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »