ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu elbląskiego w 2016 r.
 
Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
 
Termin realizacji zadania: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 
Kwota dotacji: 59.946 zł
 
*********************************************************************************************************
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2016 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U z 2014, poz. 1118) Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I. Rodzaj zadania objętego konkursem:
Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku powiatu elbląskiego zlokalizowanym w Pasłęku na ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku ) od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 13 00.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania w 2016 r. zamierza się przeznaczyć kwotę 59 946 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 00/100) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2014, poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.
 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty:
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
  1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
  2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
  3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
3. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić w formie papierowej według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu www.powiat.elblag.pl (w zakładce organizacje pozarządowe lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu).
 
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia  (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
5) oświadczenia organizacji, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. O których nowa w art. 11 ust. 11 ustawy a dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
6) a także oświadczenia dotyczące:
  1. okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  3. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu –  82 – 300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w dniach 10.11.2015 r. – 1.12.2015 r.(włącznie) do godz. 15 30 .
 
VI Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
3. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.
    Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”.
    Przewidywany termin upublicznienia listy – 2.XII.2015 r.
    Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
  1) Niewypełnione pole/pola w dziale 1 oferty: dane oferenta/oferentów,
  2) Niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty,
  3) Brak wymaganych załączników,
  4) Dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,
  5) Brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
 
5. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje  się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.

  1) Odrzuceniu podlegają oferty:
    a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
    b) złożone po terminie,
    c) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
    d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
    e) złożone przez podmiot nieuprawniony,
    f) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
    g) podpisane przez osoby nieupoważnione,
    h) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale IV.
  2) Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
    a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 10 pkt,
  b) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,
    c) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,
    d) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocenado  3 pkt.
    e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 grudnia 2015 r.
 
VII Wybór ofert:
Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
Od uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie wyboru oferty odwołanie nie przysługuje.
 
VIII  Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 
IX Dodatkowe informacje:
Zarząd Powiatu w Elblągu informuje, że w 2014 i w 2015 r. nie powierzał prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Elbląskim organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert.
 
Załączniki na dole strony:
Formularz oferty realizacji zadania publicznego.pdf
Formularz oferty realizacji zadania publicznego.doc
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriela Effenberg
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Effenberg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 15:36:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 15:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-09 17:28:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »