ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

pomoc społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

pomoc społeczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 
Zarząd Powiatu w Elblągu,działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm. ), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:
ZADANIA Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ,
ze szczególnym uwzględnieniem działań dostępnych przez całą dobę, osobom i rodzinom w stanie kryzysu lub będącymi ofiarami przemocy, związanych z:
1)      zapewnieniem nieodpłatnych specjalistycznych porad psychologicznych;
2)      zapewnieniem, w sytuacjach uzasadnionych, poradnictwa socjalnego lub prawnego;
3)      zapewnieniem, w okresie do 3 – miesięcy, schronienia.
Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm. ) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
I.       WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.
         Na realizację zadania konkursowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 300,- zł. ( słownie złotych: trzysta złotych) miesięcznie, przez cały okres realizacji zadania.
II.      ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
1.      Podstawa prawna
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest:
1)           ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm. );
2)           ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm. );
3)           Uchwała Nr XXXIII/80/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25 )i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4.      Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1)       budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2)      zakup budynków, zakup gruntów;
3)      działalność gospodarczą;
4)       na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5)       pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji ( chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu );
6)      działalność polityczną i religijną.
5.      Do oferty należy dołączyć:
1)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności – za okres tej działalności );
2)       aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;
3)      kserokopię obowiązującego statutu organizacji.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie i KRS.
6.      Kwota przewidywana na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
7.      Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.
8.      Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:
Pani Anna Kołakowska, tel. 55 233 62 82 wew. 20, pcpr14@elblag.home.pl.
III.     TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ.
Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się z dniem powierzenia realizacji zadania konkursowego i zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku według warunków zawartych w umowie.
IV.     TERMINY SKŁADANIA OFERT.
         Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
         „Otwarty konkurs ofert – oferta na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej”.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A,         82 - 300 Elbląg.
V.      TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINY DOKONANIA WYBORU OFERT.
1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2015 roku.
2.      Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert, tj. o przyjętym zadaniu i kwocie dotacji na jego realizację.
3.      Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
1)       Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 5 dni od otrzymania informacji.
Kryteria formalne:
a)           złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;
b)           złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
c)           złożenie oferty niekompletnie lub nieprawidłowo wypełnionej;
d)           złożenie oferty bez wymaganych załączników;
e)            dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
f)             złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
g)            brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
 
2)       Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.
Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria oceny II etapu:
a)            ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę ( 0 - 5 pkt );
b)           ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( 0 – 5 pkt );
c)            cena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania ( 0 – 5 pkt );
d)           zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ( 0 – 10 pkt );
e)            analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( 0 – 5 pkt );
f)             rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowane partnerstwa pomiędzy wnioskodawca a innymi partnerami ( 0 – 5 pkt );
g)           zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu ( 0 – 5 pkt ).
4.      Do finansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.
5.      Oferta, która otrzyma mniej niż 25 pkt nie zostanie zaproponowana do finansowania. 
6.      Decyzję ostateczną o wyborze oferty wyłonionej przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
7.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
8.      W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
9.      Wyniki konkursu są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.
10.    Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.).
 
VI.     INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.
 
W latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej nie były zlecane
  
Elbląg, dnia 3 marca 2015 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-03 14:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-03 14:09:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-03 15:09:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »