ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 28 IX 07 -23 XI 07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 28 września 2007 r. do 23 listopada 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 28 września 2007 r. Zarząd obradował
8 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

·                    Główne tematy obrad:

 

- Zarząd analizował projekt budżetu Powiatu na 2008 rok               

 

 

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu trwały od 16 października do 13 listopada, kiedy podjęta została uchwała w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2008, a projekt przekazano do Przewodniczącego Rady i  RIO, celem zaopiniowania.

We wskazanym okresie, na kolejnych posiedzeniach Zarządu swoje plany w zakresie inwestycji i wydatków remontowych przedstawili dyrektorzy placówek „pomocowych”, oświatowych i ZDP.

Propozycje jednostek w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych opiewały na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Dyrektorzy zostali powiadomieni, że prace III kadencji będą koncentrować się głównie na budowie dróg, zgodnie z WPI uchwalonym przez Radę Powiatu.
W związku z powyższym projekty „sfery socjalnej” mają szansę na realizację tylko wtedy, gdy jednostkom uda się pozyskać środki zewnętrzne. Ponieważ na powiecie ciąży dług na poziomie ok. 13 mln zł, to nie ma możliwości realizowania samodzielnych inwestycji.
Z uwagi na to dyrektorzy jednostek będą musieli wykazać się aktywnością  w pisaniu projektów i wniosków i szukaniu dodatkowych źródeł finansowania  – powiat jest w stanie wesprzeć jednostki niewielkim udziałem własnym.

Wydatki rzeczowe zostały zwiększone o 2,3% (zgodnie z założeniami budżetu państwa), natomiast płace wraz z pochodnymi o 5%.

Przy okazji konstruowania budżetu Zarząd analizował wnioski Radnego Gago dotyczące przeznaczenia w budżecie powiatu na rok 2008 kwot po 100 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Pasłęku i stopniowe remonty Szpitala. Z uwagi na konieczność zarezerwowania środków na statutowe zadania powiatu (rodziny zastępcze, zarządzanie kryzysowe), budowę oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań zawartych w WPI, konieczność utworzenia rezerwy z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala w Pasłęku, Zarząd nie znalazł możliwości ujęcia w budżecie środków, które mogłyby być przeznaczone na wskazane we wnioskach cele.

 

·        Inne sprawy z zakresu finansów:

 

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu w kwocie 1.000 zł. Wydatek ten ma zostać ujęty w budżecie powiatu na rok 2008, a podstawą przekazania środków ma być porozumienie pomiędzy powiatem elbląskim
a Marszałkiem Województwa.

 

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie 30 tys. zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
w Elblągu. Pożyczka została ujęta w rozchodach budżetu w 2008 r.

 

Zarząd przyjął bez uwag informacje z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 9 i 10 miesięcy 2007 roku.

 

W związku z emisją obligacji powiatowych, której celem była spłata zadłużenia ciążącego na powiecie, Zarząd podjął decyzję
o wcześniejszej spłacie kredytów zaciągniętych w bankach BGK i BPH (spłata rat do 2012 r.) ze środków pochodzących z emisji.

 

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu na rok 2008 pomieszczeń użytkowanych przez ZSZ w Pasłęku w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku – wysokość czynszu najmu pozostanie na poziomie roku 2007 – 2.484,85 zł/m-c.

 

·        Z zakresu oświaty:

 

Zarząd zatwierdził wysokość stypendiów za II semestr roku szkolnego 2006/2007 rekomendowanych przez komisję stypendialną.

 

Wręczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu jest jednym z punktów dzisiejszej sesji.

 

Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektor ZS w Gronowie Górnym i wyraził zgodę na dofinansowanie korzystania z sal gimnastycznych na potrzeby wychowania fizycznego w kwocie 1.200 zł do końca roku 2007 ze środków oświatowych.

 

Konieczność wynajęcia sal wynika z faktu, iż szkoła nie posiada sali gimnastycznej, a prowadzenie zajęć w okresie zimowym jest dużym utrudnieniem w realizacji podstaw programowych z zakresu wychowania fizycznego.

Wydatki na ten cel w roku przyszłym zostaną zapisane w budżecie placówki na rok 2008.

 

Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie z dniem 1 września 2008 r. Liceum Plastycznego kształcącego w zawodzie plastyk przy ZS w Gronowie Górnym.

 

Ponieważ w obecnym roku szkolnym nie dokonano naboru do klas pierwszych, niezbędne stało się uaktualnienie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy przy jednoczesnym niepowielaniu oferty kształcenia szkół pondgimnazjalnych na terenie Elbląga. Biorąc pod uwagę konieczność zakupu programów do grafiki, pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli oraz promocję szkoły koszt uruchomienia oddziału wstępnie szacuje się na ok. 17 tys. zł.

Kwestię utworzenia i prowadzenia oddziału reguluje porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a Zarządem Powiatu.

 

Na posiedzeniu Zarządu dokonano wręczenia Nagród Starosty Elbląskiego dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nagrody otrzymali:

 

-         P. Iwona Traczewska – Kubiak – nauczycielka w ZS w Pasłęku,

-         P. Danuta Król – nauczycielka w ZSEiT w Pasłęku,

-         P. Teresa Brewka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku,

-         P. Józef Czenczak – Dyrektor ZSZ w Pasłęku.

    

·        Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd wstępnie wyraził zgodę na uzgodnienie trasy zasilania elektroenergetycznego zakładu P.H.U. „Galwan” wzdłuż granicy działki nr 49 w Gronowie Górnym (w trwałym zarządzie ZS w Gronowie Górnym). Ostatecznie kwestia ta zostanie uregulowana po zawarciu umowy z właścicielem nieruchomości o udostępnienie terenu.

 

Zarząd ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim, gmina Tolkmicko.

 

Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2008 roku. Do sprzedaży są 4 działki, a ich cena wywoławcza netto wynosi od 95 tys. zł do 138 tys. zł.

 

Zarząd zapoznał się z rozliczeniem kosztów C.O. budynku położonego w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 za okres od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 roku. Pobierana zaliczka za 1 m 2 (3,20 zł) pozostała na niezmienionym poziomie.

 

·        Z zakresu dróg:

 

Na wniosek mieszkańców wsi Zwierzno wprowadzono stosowne zmiany w organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1126N, polegające na ograniczeniu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 ton.

 

Zarząd upoważnił Dyrektora ZDP do zawarcia porozumień regulujących odpłatność za nietypową wzmożoną eksploatację nawierzchni dróg powiatowych przez Firmę „DROG-bud” w Koninie oraz „Kopalnię Surowców Mineralnych Jan Karpiuk” poprzez przewożenie urobku ze żwirowni w ilości odpowiednio ok. 50 i 60 tysięcy ton.  Porozumienia zostają zawarte na czas określony od dnia 07 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Firmy zobowiązują się do partycypowania w kosztach remontu uszkodzonych odcinków dróg
w kwotach 76 i 95 tys. zł. Kwoty te zostaną przekazane na konto ZDP
w dwóch transzach.

 

Zarząd zatwierdził operat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zima 2007/2008.

 

Zarząd polecił przygotowanie programu powierzchniowego utwardzania dróg powiatowych na rok 2008.

 

 

Ø     Inne tematy:

 

Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach konkursu powiatowego „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego” w roku 2007.

-         I miejsce – Zielonka Pasłęcka – nagroda w wysokości 5 tys. zł,

-         II miejsce – Suchacz – nagroda w wysokości 3 tys. zł,

-         III miejsce – Święty Gaj – nagroda w wysokości 2 tys. zł.

Nagrody dla zwycięskich wsi zostaną wręczone na dzisiejszej sesji. 

 

Zarząd przyjął informacje:

-         nt. rozliczenia Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie elbląskim na lata 2002 – 2006,

-         o bezrobociu w powiecie elbląskim na koniec III kwartału 2007 roku,

-         nt. realizacji programu stypendialnego dla studentów z terenu powiatu,

-         nt. realizacji programu działań Powiatu Elbląskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ø     W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 11 uchwał:

 

·        7 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

 

·        uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007 r.,

 

·        uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

·        podjęto uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2008  

 

·        uchwałami dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2007,

 

·        uchwałą dokonano wyboru banku odpowiedzialnego za zorganizowanie, przeprowadzenie, gwarantowanie i obsługę obligacji powiatowych,

 

·        podjęto uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2007 roku.

 

·        uchwałą powierzono stanowisko dyrektora ZSZ w Pasłęku,

 

·        uchwałami upoważniono nowych dyrektorów placówek oświatowych do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu elbląskiego.

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:45:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:46:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »