ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 29.XII.06-16.II.07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 29 grudnia 2006 r. do 16 lutego 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 29 grudnia 2006 r. Zarząd obradował
6 - krotnie.

 

Ø  Główne tematy obrad:

 

·   Zarząd analizował wniosek SPZOZ w Pasłęku w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego i układu ratalnego ZUS.

Pożyczka Skarbu Państwa otrzymana w kwocie 1.385.280 zł została               z dniem 03 listopada 2006 roku umorzona.

Kredyt komercyjny w kwocie 2.600.000 zł szpital otrzymał w maju 2005 r. Spłatę odsetek rozpoczęto od czerwca 2005 roku, natomiast kapitał od 30 czerwca 2006 r. (średnia miesięczna rata spłaty kapitału z odsetkami wynosi ponad 36 tys. zł). 

Układ ratalny ZUS został zawarty na okres od 15.XI.2005 r. do 15.XI.2007 r. i dotyczy: należności głównej – ok. 295 tys. zł oraz odsetek – ok. 40 tys. zł. W roku 2007 z tego tytułu do spłaty pozostało ponad 130 tys. zł należności głównej oraz  ponad 18 tys. zł odsetek (średnia miesięczna rata spłaty układu ratalnego wraz z odsetkami wynosi ok. 14 tys. zł).

Z wyliczeń wynika, że średnio miesięczne przychody wyniosą w 2007 roku 540.892 zł, natomiast rozchody 609.304 zł (wyliczenia te zostały dokonane na poziomie średnich miesięcznych kosztów z roku ubiegłego).

Szacuje się, że średnio miesięczna strata działalności szpitala wyniesie kwotę ponad 68 tys. zł. Z uzyskanych wpływów szpital nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Zarząd postanowił udzielić szpitalowi pożyczki  w kwocie, jaka zabezpieczona jest w budżecie powiatu na rok 2007 na spłatę kredytu komercyjnego (kapitał, bez odsetek – 288.888 zł), po zatwierdzeniu przez Radę zmian w budżecie.

·   Zarząd analizował wnioski Dyrektora MOW w zakresie zwiększenia budżetu jednostki   z przeznaczeniem na:

- dokończenie realizacji zadania „Mieszkanie chronione dla usamodzielnionych wychowanków MOW w Kamionku Wielkim” – 99 tys. zł,

 - wyposażenie utworzonego mieszkania chronionego w niezbędny sprzęt – 15 tys. zł,

 - adaptację pomieszczeń na pracownię komputerową, pracownię do wyrobów ceramicznych i pracownię do nauki przysposobienia do pracy,

 - usunięcie zagrożenia powstałego w wyniku niespodziewanej awarii w pomieszczeniu grupy wychowawczej – 5 200 zł,

i postanowił pozostawić je bez rozpoznania do chwili przeprowadzenia kontroli i analizy budżetu powiatu. Po analizie wydatków udało się zabezpieczyć kwotę niezbędną do zakończenia zadania pn. „Mieszkanie chronione”. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do przeprowadzenia wnikliwej kontroli w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania „Mieszkanie chronione dla usamodzielnionych wychowanków MOW w Kamionku Wielkim”, dokumentacji dot. przedmiaru i kosztorysu robót głównych i dodatkowych. Wyniki kontroli będą przedmiotem posiedzenia Zarządu.

Dyrektor Kaszczyc został zobowiązany do uporządkowania inwestycji od strony formalnej.

 

Ø  Z zakresu oświaty:

 

·   Zarząd monitorował przebieg konsultacji ze związkami zawodowymi nt. regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok. Konsultacje w tej sprawie odbyły się 4 – krotnie i doprowadziły do wypracowania następujących uzgodnień:

-    dodatek trudnościowy za warunki pracy w MOW został zwiększony o 70 zł dla wychowawców i o 40 zł dla nauczycieli,

-    dodatek za wychowawstwo klasy został zwiększony o 20 zł,

-    związki zawodowe zgodziły się na wprowadzenie dodatku dla nauczycieli informatyki za administrowanie sprzętem komputerowym (wysokość dodatku w zależności od ilości pracowni komputerowych w szkole wynosi 70 lub 100 zł),

Koszt zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom wyniesie ok. 70 tys. rocznie.

 

·   Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie dla uczniów z ZS        w Pasłęku oraz z ZS w Gronowie Górnym,

 

·   Zarząd wyraził zgodę na wypłatę stypendiów dla uczniów jednostek oświatowych powiatu za grudzień 2006 roku pomimo upływu terminu wypłaty tych środków. Środki nie zostały ujęte jako niewygasające           z końcem roku budżetowego, a dyrektorzy uznali, nie było podstaw do tego, aby sądzić, że niewypłacenie stypendiów z końcem roku 2006 spowoduje konieczność zwrócenia tych środków, ponieważ termin rozliczenia programu stypendialnego upływa z końcem grudnia 2007 roku. Ponadto umowy nie precyzują, że środki powinny być wypłacone                z końcem roku budżetowego.

 

·         Zarząd zatwierdził regulamin użytkowania boisk sportowych przy ZS      w Pasłęku.

 

·         Zarząd przyjął informację dot. planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i osób dorosłych na rok szkolny 2007/2008. Nie wyraził zgody na uruchomienie w ZS w Gronowie Górnym klasy integracyjnej, z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z realizacją takiego zadania.

 

Ø  Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

·         Zarząd rozpatrzył wniosek P. Joanny Chmielewskiej w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy Domu Dziecka „Orle Gniazdo”         w Marwicy i nie wyraził zgody na sprzedaż lokali na rzecz najemców, ponieważ wiązałby się to z rozbiciem integralności obiektu zabytkowego, poprzez podział geodezyjny lub z koniecznością ustanowienia udziału w prawie własności do części wspólnych nieruchomości na rzecz nabywców. Taka sytuacja uniemożliwiłaby prawidłowe administrowanie całą nieruchomością.

 

·         Zarząd rozpatrzył wniosek SPZOZ w Pasłęku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Pasłęku przy ul. Partyzantów 5 i postanowił, że trwały zarząd zostanie wygaszony przed ogłoszeniem przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości. Polecił również przeprowadzić podział geodezyjny nieruchomości i zlecić jej wycenę.

 

·         Zarząd analizował wniosek Burmistrza Pasłęka dot. nieodpłatnego przekazania budynku przy ul. Partyzantów 5 w Pasłęku                          z przeznaczeniem na lokale socjalne i zajął w tej kwestii stanowisko negatywne, ponieważ dochody ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zostać przeznaczone na zabezpieczenie spłaty zobowiązań powiatu.

 

·         Zarząd podjął decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Pasłęku działek przy boiskach sportowych.

 

·         Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż działki będącej w trwałym zarządzie ZS w Gronowie Górnym (negatywne stanowisko w tej sprawie zajęła Dyrektor ZS w Gronowie Górnym).

 

Ø  Z zakresu pomocy społecznej:

 

·         Zarząd analizował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej          w Tolkmicku w zakresie zwiększenia obsady etatowej w jednostce      (w ramach posiadanych własnych środków finansowych)                       i zaopiniował go pozytywnie.

 

·   Zarząd odniósł się pozytywnie do wniosku Dyrektora PCPR w sprawie zwiększenia  o 1 liczby etatów w PCPR w Elblągu od dnia 1 marca 2007 roku.

 

·   Zarząd przyjął sprawozdania:

-    z działalności ZAZ – u w Kamionku Wielkim,

-    z działalności PCPR w Elblągu w roku 2006.

 

·   Zarząd zatwierdził plan działania ZAZ – u w Kamionku Wielkim na rok 2007.

 

·   Zarząd analizował wnioski Dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo”        w Marwicy o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 12 tys. zł tytułem zapłaty za wykonanie prac w „Samodzielnym mieszkaniu” oraz 8 tys. zł modernizację klatki schodowej w budynku w Pasłęku, której remont jest niezbędny, aby straż pożarna dopuściła budynek do eksploatacji. Z uwagi na trudną sytuację finansową Zarząd polecił, aby środki te zostały przesunięte pomiędzy paragrafami w ramach budżetu Domu Dziecka, a po analizie wykonania budżetu za  I półrocze kwota ta zostanie przekazana jednostce z rezerwy budżetowej.

 

·   Dyrektor domu Dziecka zwróciła się do Zarządu o wyrażenia zgody na zwiększenie etatów zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zarząd uwzględniając wniosek wyraził zgodę na zatrudnienie 2 wychowawców. Środki niezbędne na ten cel zostaną przekazane w terminie późniejszym, po sprawozdaniach statystycznych i analizie możliwości budżetu powiatu.

 

·   Zarząd analizował wniosek Dyrektora PCPR o przyznanie środków finansowych w kwocie 25 tys. zł na zakup wyposażenia Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogrodziu i rozpatrzył go pozytywnie.

 

Ø  Inne tematy:

 

·   Zarząd zatwierdził ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych          i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku  w roku 2007 na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i edukacji finansowanych z budżetu powiatu elbląskiego. Wartość dotacji na realizację zadań na 2007 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi:

-          z zakresu kultury – 4 tys. zł,

-          z zakresu sportu – 70 tys. zł,

-          z zakresu turystyki – 1 tys. zł,

-          z zakresu edukacji – 6 tys. zł.

 

·   Zarząd przyjął informację dot. wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych   z dróg. Wyznaczone do działania na terenie powiatu jednostki to:

-          P.P.H.U. Mirosław Kulpiński, Pasłęk, ul. Kraszewskiego 12,

-          P.U.H. Tadeusz Postek, Władysławowo 40,

-          „Zomet” Auto Serwis, Włodzimierz Strzyżewski, Komorowo Żuławskie 5a.

 

·   Zarząd analizował wniosek Dyrektora ZSEiT w Pasłęku w sprawie wyrażenia zgody na wyrejestrowanie samochodu osobowego marki Polonez Caro i postanowił zaopiniować go negatywnie, z uwagi na brak prawnej możliwości przeznaczenia wyrejestrowanego pojazdu na pomoc dydaktyczną, ponieważ właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

 

·   Na wspólnym posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji Rolnictwa              i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęto decyzję o przekazaniu dodatkowych 10.000 zł na dofinansowania likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie Woj. Warm. – Maz., mogilnik Kamiennik Wielki. Ostateczna kwota dotacji udzielona z PFOŚiGW wyniesie 20.000 zł.

 

Ø  W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 10 uchwał :               

 

·   6 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

-    uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2006r.,

 

-    uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005,

 

-    uchwałą wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu na pokrycie przejściowego niedoboru w budżecie Powiatu Elbląskiego występującego w roku 2007,

 

-    uchwałą ustalono układ wykonawczy budżetu powiatu                            i harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

-    podjęto uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2006 r.

 

·   1 uchwała dotyczyła wyznaczenia komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego (w miejscowości Pólko),

 

·   1 uchwała dotyczyła spraw z zakresu oświaty – wyrażono zgodę na uruchomienie od 1 września 2007 r. kształcenia w zawodzie kucharz w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

 

·   2 uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych:

-          zatrudniono Dyrektora Domu Dziecka „Orle Gniazdo”                 w Marwicy,

 

-          udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Elbląskiego w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Ława.

 

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 09:46:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 09:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »