ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 23 XI 07 - 28 XII 07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 23 listopada 2007r. do 28 grudnia 2007r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 23  listopada  2007 r.  Zarząd   obradował
4 – krotnie.

·        Główne tematy obrad:

 

 - Zarząd przyjął informację nt. sytuacji finansowej SPZOZ
w Pasłęku za III kwartały 2007 r.

W okresie III kwartałów br. SPZOZ w Pasłęku z tytułu realizacji świadczeń medycznych otrzymał z NFZ kwotę w wysokości ponad 4,5 mln zł, co stanowi 75,4% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku wpływy są wyższe o 21%, w tym z tytułu kontynuacji podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz wykonania procedur zgodnie z planem. Z tytułu pozostałych wpływów własnych szpital uzyskał kwotę w wysokości ok. 400 tys. zł. Łączne wpływy za III kwartały br. wynoszą ponad 5 mln zł.

Koszty za III kwartały br. wynoszą kwotę prawie 5,5 mln zł, w tym działalność podstawowa w wysokości ponad 5 mln 300 tys. zł oraz pozostała działalność - koszty w wysokości prawie 150 tys. zł (odsetki, koszty obsługi kredytu, umorzenia, dary), koszty te są niższe od III kw. roku 2006 o 46.178 zł

Strata za kw. wyniosła ok. 500 tys. zł i jest wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o prawie 125 tys. zł. Strata z tytułu działalności podstawowej wynosi kwotę 461.046 zł i wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 58 tys. zł. Strata to głównie koszty amortyzacji (ponad 218 tys. zł), koszty składek PFRON (ponad 40 tys. zł) oraz przekroczenia planu usług w oddz. Wewnętrznym, chirurgii i poradniach na kwotę ponad 100 tys. zł. Średnio miesięczna strata br. wynosi 51.228 zł. Największa strata wystąpiła na oddziale pediatrycznym, który utrzymywany jest przede wszystkim ze względów społecznych (215.733 zł) oraz chirurgii (145.563 zł) – z uwagi na koszty amortyzacji i przekroczenia planu usług.

Analizując realizację przychodów i kosztów za III kwartały oraz przewidziane do umorzenia zobowiązania szacuje się, że strata na koniec roku może wynieść kwotę ok. 380.000 zł.

Zobowiązania na koniec III kw. br. wniosły ponad 4 mln zł, w tym wymagalne 903.628 zł, z tego 345.296 zł to zobowiązania podlegające umorzeniu z tytułu zakończenia procesu restrukturyzacyjnego (ZUS, PFRON). Zobowiązania ogółem są niższe w porównaniu do roku 2006
o kwotę 1.163.484 zł, natomiast zobowiązania wymagalne są wyższe
o 202.180 zł, głownie z tytułu zakupu leków i odczynników oraz energii, wody, energii cieplnej i badań w obcych jednostkach.

Najwyższe zobowiązania na koniec września 2007 r. wystąpiły z tytułu:

-         zakupu leków i odczynników – 232.146 zł,

-         badań w innych jednostkach – 132.693 zł,

-         dostaw energii i wody – 107.838 zł,

-         rozliczenia ZFŚS – 113.229 zł,

-         kredytów i pożyczek – 2.431.481 zł,

-         zobowiązań publiczno – prawnych podlegających umorzeniu – 345.296 zł.

Należności na koniec września 2007 r. wyniosły kwotę 464.319 zł, w tym wymagalne 20.147 zł.

Na konto szpitala wpłynęła III transza pożyczki w wysokości 472 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: spłatę kredytu – 440 tys. zł, spłatę składki ZUS układ ratalny – 30 tys. zł, inne zobowiązania – 2 tys. zł.

 

Z uwagi na brak kadry medycznej i średniego personelu, konieczne jest przekształcenie SPZOZ w Pasłęku, które polegać będzie na likwidacji oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz przeniesieniu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego do pomieszczeń po likwidowanym oddziale rehabilitacji kardiologicznej.

Likwidacja oddziału podyktowana jest faktem, iż dotychczasowy kierownik oddziału, lekarz kardiolog oraz 6 pielęgniarek i 3 rehabilitantów złożyło wypowiedzenia umowy o pracę, a usilne poszukiwania lekarza posiadającego specjalizację rehabilitacji medycznej oraz lekarza kardiologa okazały się bezskuteczne. Brak niezbędnego personelu uniemożliwia kontynuowanie umowy z NFZ na usługi medyczne w 2008 roku. W dniu 7 listopada br. Rada Społeczna podjęła stosowną uchwałę w sprawie restrukturyzacji SPZOZ w Pasłęku. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie przekształcenia SPZOZ w Pasłęku został przesłany do zaopiniowania komisji zdrowia, gminom, wojewodzie i marszałkowi. /pozytywnie projekt uchwały zaopiniował wojewoda, gmina Godkowo, Młynary, Markusy i Rychliki; negatywnie – gmina Wilczęta/

 

 

 - Zarząd postanowił wycofać z obrad sesji projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd zaproponował wydłużenie czasu pracy Starostwa co środę w każdym tygodniu pracy w godzinach od 7.30 do 16.30 dla niektórych wydziałów i  stanowisk Starostwa, tj.: Komunikacji i Transportu, Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Sekretariatu i Kasy, w ramach pracy w godzinach nadliczbowych, ponieważ zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę. Tak określony wymiar czasu pracy interpretowany jest jako sztywny nie pozwalający na wydłużenie dobowego czasu pracy pracownika samorządowego w dniach od poniedziałku do czwartku.  Powyższe zmiany uzyskały negatywną opinię komisji. P. Radny Romanowski zawnioskował więc o przesunięcie czasu pracy Starostwa Powiatowego w piątki, ponieważ wtedy udałoby się nie narażać powiatu na dodatkowe koszty. Wniosek został przedłożony organizacji związkowej do uzgodnienia, ponieważ tak wprowadzona zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa wiązałaby się z koniecznością zmiany Regulaminu Pracy Starostwa, a Regulamin Pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej.  Międzyzakładowa Komisja Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” poinformowała, że w związku z nie uzyskaniem akceptacji załogi, nie może wyrazić zgody na przedłożoną propozycję. Z uwagi na powyższe Zarząd nie widzi możliwości wprowadzenia wydłużonego czasu pracy w piątki.

  

·        Z zakresu oświaty:

 

Zarząd monitorował na bieżąco efekty negocjacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli dotyczące ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2008. W okresie od 20 listopada do 10 grudnia br. odbyły się 3 tury spotkań, których efektem jest przedstawiony Radzie projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat elbląski w 2008 r. Roczne skutki wprowadzonych zmian nie przekroczą 50 tys. zł rocznie.

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektor ZS w Gronowie Górnym w sprawie zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 16 tys. zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie systemu drenażu wewnętrznego i systemu przewodów ssawnych i tłocznych. Kwota powyższa została przekazana z rezerwy budżetowej.

W budżecie ZS na rok 2007 na usługi remontowe zaplanowano kwotę 61 tys. zł. jednak kwota ta okazała się niewystarczająca, ponieważ należy dokonać czynności dodatkowych – po rozpoczęciu prac, zbiciu tynków i posadzek stwierdzono, iż zakładane rozwiązani technologiczne wynikające z ekspertyz wstępnych nie dadzą rozwiązania i oczekiwanego efektu z powodu bardzo intensywnych napływów wody gruntowej. Wody powierzchniowe z sąsiadującego terenu i uszkodzonych rur spustowych napływają wzdłuż ścian fundamentowych a następnie przez i po fundamentach do podłoża piwnicznego. Aby uzyskać zadowalający stan pozwalający na użytkowanie pomieszczeń przez uczniów, konieczne jest przeprowadzenie obniżenia poziomu wód gruntowych zalewających podłoże piwniczne przez rozprowadzenie systemu drenażu wewnętrznego i systemu przewodów ssawnych i tłocznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Zarząd postanowił zabezpieczyć kwotę 450 tys. zł na remont MOW w Kamionku Wielkim w związku z zakupem materiałów budowlanych i wyposażenia zrealizowanych w 2007 r. ze środków przyznanych przez MEN. Środki zabezpieczone na remont placówki zostały proponuje się zapisać jako niewygasające w 2007 r.

Placówka pozyskała dodatkowe środki z MEN w kwocie 723 tys. zł
z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i rzeczowe celem poprawy warunków funkcjonowania ośrodka. W ramach przyznanych środków pula 350 tys. zł jest przeznaczona na zakup materiałów budowlanych
i remontowych (w tym: stolarka okienna i drzwiowa, sanitariaty, grzejniki z osprzętem c.o., chemia budowlana), 120 tys. zł – na zakup mebli do grup internackich, a pozostała kwota – na wyposażenie aneksów kuchennych (lodówki, kuchenki, pralko – suszarki, materiały elektryczne i osprzęt kuchenny), wyposażenie pracowni do nauki zawodu (ślusarz, spawacz, murarz, malarz, tapeciarz) oraz prowadzenie bieżącej działalności z młodzieżą – tzw. wyposażenie kół, tj. młodzieżowej drużyny strażackiej, koła plastyczno – modelarskiego, muzycznego, sportowo – turystycznego, przyjaciół łowiectwa, ekologicznego, fotograficznego i klubu europejskiego.

Zabezpieczenie dodatkowej kwoty przez Zarząd na remont Ośrodka było konieczne z uwagi na to, że w ramach środków przyznanych przez MEN można było zrealizować tylko zakupy rzeczowe, a nie usługi.

 

·        Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd analizował wniosek P. Marzeny Kozłowskiej w sprawie rozłożenia na raty kwoty 18 tys. zł tytułem płatności za działkę 259/2 w m. Suchacz, gmina Tolkmicko.

Wnioskodawca prośbę uzasadniał tym, że w chwili składania wniosku
o sprzedaż nieruchomości na poszerzenie działki, ceny gruntów były na innym poziomie cenowym i zaproponował pierwszą ratę wpłacić w chwili podpisania umowy, natomiast drugą w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy.

Zarząd uznał, że należność może zostać rozłożona na 2 raty, jednak akt notarialny może zostać podpisany po zapłacie II raty (na podstawie protokołu uzgodnień).

 

Ø     Inne tematy:

 

·        Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż 360 szt. topól rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych w formie licytacji ustnej.  Sprzedaż ma nastąpić w formie licytacji ustnej i obejmować będzie wycinkę drzew i uprzątnięcie terenu po ścince. Drzewa zostały wyznaczone do wycinki i wydane są na nie odpowiednie decyzje stosownych urzędów gmin.

 

·        Zarząd rozważa możliwość przygotowania programu modernizacji dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania nawierzchni (wraz z wykazem dróg, opisem ich stanu technicznego, inwentaryzacją oraz mapą), który mógłby zostać złożony do marszałka celem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania 5.1. i 5.2. (na drogi lokalne
i regionalne) RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013, obok inwestycji planowanej na drodze Helenowo – Jegłownik.

 

·        Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 300 zł zakupu artykułów spożywczych na spotkanie opłatkowe organizowane przez PZN.

·        Zarząd zapoznał się z oceną stanu zagrożenia ptasią grypą
w powiecie elbląskim oraz działaniami podejmowanymi w tym zakresie przez służby weterynaryjne i sanitarno – epidemiologiczne Powiatu.

 

·        W związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy na terenie gm. Godkowo, wójt Godkowa zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o nieodpłatne przekazanie grysu na remont dróg w miejscowości Łępno, które jest w strefie tych ognisk. Uzasadnieniem dla wniosku są trudności w dostaniu się na kolonie w celu monitoringu przez służby weterynaryjne i Sanepid.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie 20 ton grysu.

 

·        Zarząd zapoznał się z wnioskami zgłoszonymi przez Komisje Stałe Rady Powiatu podczas prac nad projektem budżetu.

W związku z wnioskiem P. Haliny Chabowskiej – Pędrak dot. zwiększenia o 2,5 tys. zł. środków na każdą świetlicę środowiskową funkcjonującą w powiecie elbląskim, Zarząd zaproponował, aby komisja właściwa ds. opieki społecznej dokonała przeglądu świetlic
i przedstawiła propozycje podziału środków, w zależności od potrzeb. Dodatkowo PCPR ma przygotować informację nt. liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych świetlic.

 

·        Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:

 

-       nt. oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych w powiecie
w oparciu o jesienne przeglądy,

-       nt. działalności PINB w Elblągu za okres 11 m-cy 2007 r.,

-       z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za okres 11 m-cy 2007 r.,

 

Ø     W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 4 uchwały:

 

·        4 uchwał dotyczyły spraw finansowych:

 

·        uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007r.,

 

·        uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

·        uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007,

 

·        uchwałą przeniesiono wydatki z rezerwy budżetowej,

 

·        2 uchwały dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu:

 

·        wyrażono zgodę na likwidację środka trwałego (samochodu Nysa) będącego w posiadaniu ZS w Gronowie Górnym,

 

·        wyrażono zgodę na kasację środków trwałych (sprzętu elektronicznego) w DPS Tolkmicko,

 

·        uchwałą udzielono pełnomocnictwa dyrektorowi DPS w Tolkmicku (do złożenia oświadczeni woli o poddaniu się egzekucji z majątku jednostki na rzecz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON
w związku z zakupem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych).

 

Ø     Zarząd wydał 4 decyzje umarzające należności w łącznej kwocie ponad 64 tys. zł tytułem odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

 

Podejmowane wielokrotnie próby ściągnięcia powstałych należności nie dały oczekiwanych efektów. W związku z powyższym zainteresowani zwrócili się do PCPR z prośbą o umorzenie powstałych należności, prośbę swą motywując trudna sytuacją finansową. W ocenie Dyrektora PCPR kwoty te stanowiły znaczne obciążenie dla rodzin wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych.

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:51:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »