ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 16.II.07-27.IV.07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 16 lutego 2007r. do 27 kwietnia 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 16 lutego 2007 r. Zarząd obradował
 8 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

 

Ø  Główne tematy obrad:

 

·   Zarząd monitorował prace związane z konsolidacją SPZOZ
w Pasłęku z WSzZ w Elblągu.

 

Ponieważ szansa samodzielnego przetrwania szpitala w Pasłęku na rynku świadczeń medycznych z chwilą wejścia w życie ustawy o sieci szpitali jest znikoma, zadecydowano o podjęciu współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Elblągu. Z inicjatywy powiatu w dniu 23 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Starosty i Dyrektorów obu szpitali z Marszałkiem Województwa dotyczące połączenia placówek. Ewentualna konsolidacja nie będzie jedynie zmianą organu założycielskiego, ale przede wszystkim ma doprowadzić do specjalizacji szpitala w niektórych dziedzinach udzielanych świadczeń medycznych, zmniejszenia zobowiązań, lepszego wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych i zadowolenia mieszkańców z rodzaju udzielanych świadczeń. Dyrektor SPZOZ wspólnie ze związkami zawodowymi opowiedzieli się za połączeniem szpitali i widzą w tym szansę rozwoju placówki w Pasłęku. Również Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie propozycji połączenia z WSzZ
w Elblągu. Aktualne prace związane z konsolidacją szpitali są na etapie wstępnym – przygotowawczym. Na wniosek Dyrektor Gelert powołane zostały zespoły zadaniowe (w skład których wchodzą także przedstawiciele szpitala w Pasłęku merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności), które dokonają analizy aktualnego stanu funkcjonowania placówek, wypracują warianty przekształcenia, na bazie których opracowany zostanie projekt połączenia tych szpitali. 29 marca i 04 kwietnia odbyły się  spotkania zespołów zadaniowych
z ordynatorami szpitala w Pasłęku. Omówiona została sytuacja ekonomiczna oraz kontraktowanie usług medycznych w poszczególnych oddziałach.

·   Zarząd analizował plany inwestycyjne powiatu przebudowy/budowy dróg i chodników w latach 2007 – 2013, zgłoszone przez gminy Powiatu Elbląskiego oraz propozycje ZDP zmian do strategii na lata 2007 – 2013.

 

Ustalono, że priorytetem w zakresie dróg będzie budowa ciągów komunikacyjnych, głównie mających charakter międzygminny
i tranzytowy. W odniesieniu do ulic miejskich, będących w gestii powiatu, które nie spełniają kryteriów drogi powiatowej będą podejmowane działania mające na celu pozbawienie dróg kategorii powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii gminnych. Do tego momentu zarządca będzie zajmował się jedynie bieżącym utrzymaniem tych ulic. Ponadto na dofinansowanie z funduszy unijnych mają szanse takie inwestycje, które przyczynią się do powstania ciągów tranzytowych i zaspokoją potrzeby większej społeczności niż lokalna. Budowa ulic czy chodników to zadanie stricte gminne, a w większości potrzeby w tym właśnie zakresie były zgłaszane na spotkaniach
z władzami gmin.

 

Ø  Z zakresu oświaty:

 

·   Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Kamionku Wielkim w zakresie działalności finansowo - gospodarczej. Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące realizacji budżetu i naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez rozpoczęcie inwestycji (adaptacja pomieszczeń po byłym warsztacie ślusarsko – mechanicznym na potrzeby pracowni dydaktycznych) bez zabezpieczenia w budżecie środków na realizację tej inwestycji. Wartość rozpoczętej inwestycji szacuje się na kwotę 150.000 zł. Prace adaptacyjne rozpoczęto z pominięciem postępowania przetargowego, bez opracowania stosownej dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz bez stosownych decyzji administracyjnych i finansowych. Zgodnie z zakresem wykonywanych prac remontowo – budowlanych, wykonawca robót przedstawił fakturę i kosztorys na kwotę 14.518,15 zł. Na dalszą realizację adaptacji MOW w Kamionku Wielkim, nie posiada żadnych środków finansowych. W tej sytuacji roboty remontowo – budowlane zostały wstrzymane. Kontrola obejmowała swym zakresem także likwidację ruchomości po byłych warsztatach, będących na stanie MOW oraz realizację zadania pn. „Mieszkanie Chronione dla usamodzielnionych wychowanków MOW w Kamionku Wielkim” (Zarząd przyznał środki na dokończenie inwestycji w kwocie ok. 100 tys. zł) i zadanie zostało zakończone).

·         W dniu 31 sierpnia 2007 r. upływa 5 – letni okres na jaki powierzono stanowisko Dyrektora P. Krystynie Pietrzak – Dyrektorowi ZS
w Gronowie Górnym oraz P. Edwardowi Skalijowi – Dyrektorowi ZS w Pasłęku. Zarząd postanowił, iż z uwagi na osiągnięcie wieku 65 lat przez
Dyrektor ZS w Gronowie Górnym konieczne jest rozwiązanie
z końcem maja br. stosunku pracy z P. Pietrzak, jako nauczycielem mianowanym w trybie art. 23 Karty Nauczyciela, za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z uwagi na powyższe Zarząd polecił uruchomić procedurę konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ZS w Gronowie Górnym. Jednocześnie postanowił przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora ZS
w Pasłęku na kolejny okres P. Edwardowi Skalijowi

 

Ø  Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

·         Zarząd ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pasłęku (nieruchomość położona przy ul. Partyzantów 5 – w skład nieruchomości wchodzi działka zabudowana budynkiem zespołu garaży i budynkiem wielofunkcyjnym o powierzchni użytkowej ponad 500 m2 – cena wywoławcza 450.000 zł oraz nieruchomość z dwoma działkami gruntu z częścią ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości – cena wywoławcza 45.000 + 22% VAT). Termin przetargu został wyznaczony na 15 czerwca br.

 

·         Zarząd zobowiązał Naczelnika Kubickiego do przygotowania wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których reprezentantem jest Starosta Elbląski, które mogłyby zostać przeznaczone do sprzedaży.

 

·         Zarząd analizował wniosek Dyrektora MOW w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę fragmentu płotu murowanego o dł. 19,5 mb.
i zaopiniował go pozytywnie.

 

Ø  Z zakresu pomocy społecznej:

 

·   Zarząd zatwierdził wysokości stawek dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zmiany stawek związane są z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r., które zostało ustalone na poziomie 2.662,51 zł i kształtują się następująco:

-          dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 719 zł, co stanowi 27% przeciętnego wynagrodzenia (w porównaniu do roku 2006 wzrost o 36 zł),

-          dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 666 zł, co stanowi 25% przeciętnego wynagrodzenia (w porównaniu do roku 2006 wzrost o 34 zł),

-          dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – 612 zł, co stanowi 23% przeciętnego wynagrodzenia (w porównaniu do roku 2006 wzrost o 30 zł),

-          dla niezbędnego opiekuna – 479 zł, co stanowi 18% przeciętnego wynagrodzenia (w porównaniu do roku 2006 wzrost o 24 zł).

 

·         Zarząd przyjął sprawozdania:

-    z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tolkmicku za 2006r.,

-    z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2006 r.,

-    z funkcjonowania „Mieszkania Usamodzielnień” w Pasłęku,

-    z realizacji programu stypendialnego dla studentów z terenu powiatu elbląskiego w latach 2006 - 2007.

 

·         Zarząd zatwierdził wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 r.

 

Ø  Inne tematy:

 

·   Zarząd zatwierdził oferty na przyznanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku  w roku 2007 na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i edukacji finansowanych z budżetu powiatu elbląskiego.

 

·   Z inicjatywy Wicestarosty w dniu 13 kwietnia 2007 r. w Kadynach odbyło się spotkanie z władzami samorządu powiatowego, miasta Elbląga i gminy Tolkmicko w sprawie przebudowy nadzalewowej drogi wojewódzkiej nr 503. Zadanie to nie zostało ujęte w planie inwestycyjnym regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007 – 2013 na liście kluczowych projektów drogowych ani na liście rezerwowej. Z tego też powodu do Marszałka Województwa zostanie wystosowane pismo dotyczące powyższego zagadnienia. Droga wojewódzka nr 503 ma bardzo ważne znaczenie gospodarcze, turystyczne i społeczne, które wzrosło z momentem zaprzestania dofinansowania  przewozów regionalnych – linii kolejowej Elbląg – Braniewo i jej likwidacją. Wzrost natężenia ruchu i obciążenie przyczyniły się do  znacznego zniszczenia nawierzchni, co utrudnia dojazd do miejscowości położonych nad Zalewem Wislanym.

 

·   Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż samochodu Renault Trafic, będącego w posiadaniu DPS „Krokus” we Władysławowie oraz na złomowanie samochodu marki ŻUK, będącego w posiadaniu DPS w Tolkmicku.

 

·   Zarząd przyjął sprawozdania i informacje:

-    z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu za 2006 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ziemskiego elbląskiego,

-    dot. analizy działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu elbląskiego w 2006 r.,

-    o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu elbląskiego w zakresie działania placówki Straży Granicznej w Elblągu w 2006 r.

-    raport o stanie sanitarnym powiatu elbląskiego,

-    dot. stanu sanitarnego obszarów na terenie powiatu elbląskiego nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2006 r.,

-    dot. analizy i oceny struktury bezrobocia na terenie działanie PUP
w Elblągu w roku 2006,

-    dot. podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacje zawodową dla PUP w Elblągu na 2007 r.,

-    z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I, II i III 2007 r.

 

·   Zarząd analizował wniosek Zarządu Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Polonia” Pasłęk w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych ZS w Pasłęku i odniósł się do niego negatywnie. Odstąpienie nawet w jednym przypadku może spowodować kolejne wnioski o zwolnienie od płatności. Ponadto proponowana wysokość odpłatności za korzystanie z boiska przez kluby należy do jednych z najniższych w okolicy.

 

·   Zarządu analizował wniosek Wójta Gminy Rychliki w sprawie poręczenia kredytu w wysokości 200 tys. zł dla UG w Rychlikach
i uznał, że niedobór środków finansowych w budżecie powiatu, poziom zadłużenia oraz poręczenie kredytu dla SPZOZ w Pasłęku uniemożliwiają pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

·   Zarządowi zostało przedstawione żądanie mieszkańców ul. Sprzymierzonych w Pasłęku naprawy nawierzchni, położenia chodnika
i wybudowania ekranów dźwiękochłonnych. Zarząd uznał, że należy zawiadomić wnioskodawców o zamiarze przekazania ww. drogi Zarządowi Dróg Wojewódzkich, ponieważ nie posiada ona parametrów drogi powiatowej. Ponadto budowa chodników i ulic nie jest priorytetem ujętym w strategii Powiatu, gdyż jest to zadanie
o charakterze lokalnym. Z uwagi na powyższe ulica Sprzymierzonych nie zostanie zmodernizowana.

 

·   Zarząd analizował wniosek Dyrektora ZDP o zwiększenie planu wydatków w budżecie jednostki na rok 2007 o kwotę ponad 1,2 mln zł. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu, Zarząd zobowiązał Dyrektora do zweryfikowania wniosku. Kolejny wniosek dotyczył zwiększenia wydatków o 200.000 zł. Zarząd postanowił, że jednostka otrzyma 100.000 zł z przeznaczeniem na remont mostu
w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu, natomiast środki na zakup materiałów do remontów dróg będą sukcesywnie przekazywane w miarę potrzeb, w ciągu roku budżetowego.

 

Ø  W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 11 uchwał :               

 

·   7 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

 

-    uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007 r. oraz harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

-    uchwałą przeniesiono wydatki z rezerwy budżetowej,

 

-    uchwałą zmieniono plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007,

 

-     podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ,

 

-    podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej SPZOZ w Pasłęku,

 

-    podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Elblągu sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za rok 2006,

 

·   1 uchwała dotyczyła powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Starosty Elbląskiego,

 

·   3 uchwały dotyczyły zatwierdzenia programów naprawczych w DPS
w Tolkmicku i Władysławowie i Rangórach

 

Ø  W okresie międzysesyjnym Zarząd wydał 1 decyzję
i 3 postanowienia :               

 

·   decyzja dot. wygaszenia trwałego zarządu do działki zabudowanej garażami 8/4 w Pasłęku,

·   2 postanowienia dot. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo oraz terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłęk w obrębie geodezyjnym Zielony Grąd,

·   1 postanowienie dot. sprostowania z urzędu błędu pisarskiego w decyzji nr 1/07 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13 lutego 2007 (błąd w numerze księgi wieczystej).

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 09:52:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 09:52:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »