ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 27.IV.07-29.VI.07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 27 kwietnia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 27 kwietnia 2007 r. Zarząd obradował
6 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

Główne tematy obrad:

 

- Dyrektor Przybylski zapoznał Zarząd z propozycją połączenia WSzZ w Elblągu z SPZOZ w Pasłęku, przygotowaną przez dyrekcję szpitala w Elblągu, która zakłada rozłożenie procesu konsolidacji w czasie nie krótszym niż 2 lata.

 

W okresie przekształceń planowane jest stopniowe wygaszanie działalności chirurgii 1 dnia, ginekologii oraz pediatrii. Istnieje zamiar utworzenia centrum świadczeń ambulatoryjnych i diagnostyki z łóżkami obserwacyjnymi z możliwością świadczenia usług całodobowych z zakresu: małej chirurgii urazowej, pediatrii, ginekologii, interny, diagnostyki obrazowej – RTG, USG, endoskopii i prób wysiłkowych. Propozycja dyrekcji elbląskiego szpitala przewiduje pozostawienie działalności oddziału wewnętrznego i rehabilitacji kardiologicznej z nastawieniem na rozszerzenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej wczesnej. Polityka kadrowa uzależniona będzie od faktycznych potrzeb zabezpieczenia usług medycznych, natomiast rozwój świadczeń opieki długoterminowej od potrzeb rynku. Dyrekcja elbląskiego szpitala uzależnia swoje stanowisko w sprawie konsolidacji od deklaracji Marszałka w kwestii dofinansowania (koszt konsolidacji waha się w granicach
3 – 5 mln zł). Ponadto wszelkie zobowiązania miałby przejąć organ założycielski.

 

- Zarząd analizował propozycje do Wieloletniego Plany Inwestycyjnego zadań Strategii Rozwoju Powiatu Elbląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Wśród zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej akceptację Zarządu zyskały:

1)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Kazimierzowo-Helenowo-Wikrowo-Jegłownik-Gronowo Elbl.-Stare Dolno-Marwica na odcinku 7,1 km,

2)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1110N na odcinku Nowakowo-Kępa Rybacka-Bielnik II i remont mostu przez Kanał Jagielloński
w m. Kępa Rybacka,

3)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1145N na odcinku Milejewo-Majewo-Nowe Monastarzysko o dł. 11,4 km,

4)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1162N na odcinku Godkowo-Ząbrowiec o dł. 2 km,

5)      odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1146N na odcinku droga wojewódzka 503 -Chojnowo-Pogrodzie o dł. 4,4 km,

6)      odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120N na odcinku Oleśno-Gronowo Elbląskie o dł. 1,5 km,

7)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1119N Karczowiska Górne-Marwica na odcinku Stankowo-Marwica,

8)      modernizacja dróg powiatowych Majewo-Milejewo-Ogrodniki-Pagórki-Łęcze,

9)      przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 Rychliki-Gołutowo na odcinku o dł. 4,2 km,

10)  odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1150N na odcinku Węzina-Dłużyna o dł. 2,6 km.

W ramach infrastruktury społecznej zostaną ujęte kolejno następujące zadania:

1) adaptacja obiektu przy ul. Zwycięstwa 28 w Pasłęku na cele na Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku,

2)      termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kamionku Wielkim,

3)      termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

4)      doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt do kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku,

5)      doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt do nauki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Pasłęku,

6)      modernizacja boisk sportowych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim,

7)      rozbudowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Pasłęku,

8)      budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

9)      utworzenie zespołu sportowo – rekreacyjnego Domu Dziecka
w Marwicy.

10)  poprawa świadczenia usług poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu drogą radiową.

Priorytetowo mają być traktowane zadania zatwierdzone w ramach zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (budowa bazy rekreacyjno – biwakowej przy pochylni Buczyniec, przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki- Śliwice o dł. 4,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Stare Dolno-Wysoka o dł. 5,1 km).

Powyższe zostanie przedstawione Radzie do uchwalenia na kolejnej sesji.

 

Z zakresu oświaty:

 

Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku P. Ryszarda Kaszczyca – Dyrektora MOW, który chce skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę nauczycielską w 2007 r. i w związku z powyższym złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 sierpnia br. i prosił
o umożliwienie pracy na wcześniej zajmowanym stanowisku – wychowawcy w internacie placówki do końca 2007 r.

 

Zarząd ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Gronowie Górnym oraz MOW w Kamionku Wielkim.

 

Konkurs na dyrektora placówki w Gronowie odbył się w dniu 19.06.br, jednak w wyniku postępowania konkursowego nie wyłoniono kandydata. Zarząd postanowił powierzyć to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, a jeżeli nie uda się go wyłonić, to obowiązki dyrektora zostaną powierzone na okres 6 m-cy jednemu z nauczycieli ZS w Gronowie Górnym. 

Termin konkursu na stanowisko dyrektora MOW planowany jest na przełomie I i II dekady lipca.

    

Zarząd zapoznał się z informacją nt. przebiegu VII edycji Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”.

 

Zarząd analizował wnioski do nagrody Starosty Elbląskiego za 2007 rok za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Z zakresu finansów:

 

Zarząd zapoznał się ze skutkami podwyżek dla nauczycieli z jednostek oświatowych powiatu.

 

Na podstawie danych zebranych ze szkół wynika, że roczna wartość podwyżek wraz z pochodnymi zamknie się kwotą 328.087,92 zł, natomiast kwota zapisana w budżecie na ten cel wynosi 340.000 zł.

 

Zarządowi została przedstawiona uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przyczyną podjęcia ww. uchwały przez Kolegium RIO był brak w budżecie Powiatu Elbląskiego deficytu na dzień podjęcia uchwały Rady Powiatu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały
w tym zakresie - obligacje będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w latach 2007 – 2013. Częściowe spłacenie zadłużenia wpłynie na zwiększenie nadwyżki budżetowej, która może być wykorzystana na inwestycje oraz udział własny w projektach unijnych, zgodnych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Strategią Rozwoju Powiatu.

 

Zarząd przyjmował comiesięczne informacje z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

W dniu 15.06.07r. został przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu, położonych w m. Pasłęk przy ul. Partyzantów 5:

-         nieruchomość zabudowana budynkiem garaży i budynkiem wielofunkcyjnym po punkcie krwiodawstwa, cena wywoławcza – 450 tys. zł brutto, cena uzyskana – 454 500,00 zł brutto, nabywca – firma „Domlux”;

-         nieruchomość, w skład której wchodzą 2 działki gruntu, cena wywoławcza – 54 900,00 zł brutto, cena uzyskana – 140 550,00 zł brutto, nabywca – firma „Jeans – online”.

 

Zarząd ogłosił IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego położonej
w m. Pólko, gm. Pasłęk.

 

W wyniku przetargu, który odbył się 22.06.2007 r. nieruchomość nie została sprzedana – do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która nie przystąpiła do licytacji. Dalsze działania podejmowane w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości odbędą się w trybie rokowań.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 

Zarząd zapoznał się informacją dotyczącą podjętych działań umożliwiających realizację projektu „Oczyszczalnia ścieków bytowo – gospodarczych” przy Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

 

Dyrekcja placówki czyni starania o pozyskanie pożyczki dla Domu Dziecka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni kontenerowej, której koszt zamyka się kwotą 120 tys. zł. Trwają rozmowy z Zarządem Funduszu w sprawie ustalenia warunków pożyczki.

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora DPS w Rangórach w sprawie zwiększenia budżetu jednostki o blisko 35 tys. zł

 

27 kwietnia br., nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania pn. „Dobudowa windy zewnętrznej platformowej wraz z przebudową
i przystosowaniem pionu komunikacyjnego oraz system pochylni na zewnątrz budynku prowadzącym do windy”. Ofertę złożyła tylko jedna firma, która przewiduje wykonanie zadania za kwotę 265.533,86 zł, natomiast koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 232.000 zł. Jednostka posiada środki na ww. zadanie w wysokości 157.500 zł,
a o pozostałą kwotę – 74.500 zł wystąpiła do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Porównując złożoną ofertę z kosztorysem inwestorskim, opracowanym na koniec 2006 r. wystąpiła różnica spowodowana istotną podwyżką cen materiałów budowlanych.

 

Z zakresu dróg:

 

Zarząd analizował propozycję Marszałka Protasa dotyczącą zaliczenia części ulic Zamkowej, Boh. Westerplatte i Dworcowej w Pasłęku do kategorii dróg powiatowych w zamian za przejęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich drogi powiatowej nr 1151N. Ponieważ Marszałek uzależnił przekazanie drogi powiatowej samorządowi województwa od zaspokojenia roszczeń mieszkańców ul. Sprzymierzonych, Zarząd postanowił zorganizować spotkanie robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego celem ma być wypracowanie stanowiska w sprawie zamiany, uwzględniając stan techniczny nawierzchni dróg, obiektów oraz instalacji drogowych.

 

Zarząd polecił przygotować wystąpienie do wójta Gminy Elbląg w sprawie przejęcia drogi powiatowej w ciągu ul. Agatowej w Gronowie Górnym, celem zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.

 

Inne tematy:

 

Zarząd wydawał dyspozycje dotyczące mienia powiatu:

-         wyraził zgodę na likwidację samochodu osobowego marki Polonez „Caro” z ZSEiT w Pasłęku,

-         negatywnie zaopiniował wniosek Pracowni Projektowej „Amper”
w sprawie uzgodnienia trasy zasilania elektroenergetycznego przez działkę nr 49 w Gronowie Górnym,

-         wyraził zgodę na likwidację środków trwałych – zestawu komputerowego  i kserokopiarki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku,

-         wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego Pólko przy ZSEiT w Pasłęku budynku garażu gospodarczego,

-         w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno – Kartograficznych „Geoekspres” w sprawie odkupienia plotera atramentowego marki HP, Zarząd postanowił, że należy wystąpić
z propozycją odkupienia do innych firm wykonujących usługi
w zakresie geodezyjnym i wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo,

-         Zarząd wyraził zgodę na podpisanie przez Zarząd Dróg Powiatowych umowy dzierżawy części działki drogowej nr 141 w miejscowości Dłużyna, leżącą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1150N; docelowo prowadzone będą działania zmierzające do sprzedaży ww. nieruchomości.

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 14 uchwał:

 

4 uchwały dotyczyły spraw finansowych:

 

uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007r.,

uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

podjęto uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego wg stanu na dzień 31.03.2007r.

uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu
na rok 2007,

 

uchwałą zatwierdzono zmiany w „Programie prorodzinnym powiatu elbląskiego na lata 2000-2006”,

 

2 uchwały dotyczyły powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty wykończeniowe na poddaszu i budowę toalety oraz montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa,

 

2 uchwały dotyczyły wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetrgu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu elbląskiego,

 

uchwałą przekazano pojazd będący w posiadaniu ZS w Gronowie Górnym Elbląskiemu Bankowi Żywności – organizacji pożytkyu publicznego,

 

uchwałą odwołano P. Ryszarda Kaszczyca ze stanowiska Dyrektora MOW w Kamionku Wielkim,

 

3 uchwały dotyczyły ogłoszenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych powiatu i powołania komisji konkursowych (w tym jedna dot. zmiany składu komisji)

 - na stanowisko dyrektora ZS w Gronowie Górnym,

 - na stanowisko dyrektora MOW w Kamionku Wielkim.

 

Zarząd wydał  3 decyzje:

 

2 dotyczyły umorzenia należności tytułem odpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej (łączna kwota umorzeń wynosi ponad 26 tys. zł),

 

1 dotyczyła wygaszenia trwałego zarządu SPZOZ w Pasłęku w stosunku do działki 8/5, obręb 10, m. Pasłęk (działka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, po stacji krwiodawstwa).

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 09:55:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 10:03:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »