ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 29.VI.07-31.VIII.07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 29 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 29 czerwca 2007 r. Zarząd obradował
6 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

·                    Główne tematy obrad:

 

- Zarząd podejmował działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego               

 

 

W dniu 29 czerwca Zarząd ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w Pasłęku – dz. 8/6 (nieruchomość za stacją krwiodawstwa) oraz zaprosił do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego położonych w m. Pólko, gm. Pasłęk.  Komisja powołana Uchwałą Nr 37/07 Zarządu Powiatu, przeprowadziła postępowanie przetargowe i rokowania w dniu
9 sierpnia br.  

Do przetargu dopuszczono 3 oferentów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 55 tys. zł, a najwyższa osiągnięta w przetargu cena to 113 tys. zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie do udziału
w rokowaniach. W związku z faktem, że zgłoszenie spełniało wszystkie warunki uczestnictwa, do udziału w rokowaniach została dopuszczona jedna osoba występująca w imieniu własnym i współmałżonka. Cena wywoławcza wynosiła  250 tys. zł, a w wyniku rokowań ustalono cenę sprzedaży na kwotę 200 tys. zł. Płatność została rozłożona na 4 roczne raty po 50 tys. zł + odsetki, a zabezpieczeniem spłaty zobowiązania ma być hipoteka.

 

·        Inne tematy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 

Zarząd przyjął informację o stanie powiatowego zasobu nieruchomości.

 

Zarząd polecił podjąć działania zmierzające do sprzedaży działek nr 16,17,18, obręb Łukszty (działki po byłej piaskowni), znajdujących się w trwałym zarządzie ZDP.

 

Zarząd rozpatrywał wniosek P. Stanisława Kozłowskiego dot. sprzedaży części działki nr 49 w Gronowie Górnym, stanowiącej własność Powiatu. Postanowił, że wniosek będzie powtórnie analizowany w IV kwartale br., kiedy stanowisko w tej sprawie zajmie nowy dyrektor placówki.

 

·        Z zakresu oświaty:

 

Zarząd zaakceptował podział środków w kwocie 185 tys. zł przyznanych w ramach 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r., zgodnie z propozycją Wydziału PEKS:

 

 - ZSEiT w Pasłęku – 120 tys. zł (wyposażenie 8 klasopracowni),

 

 - ZS w Gronowie Górnym – 15 tys. zł (wyposażenie 1 klasopracowni),

 

 - MOW w Kamionku Wielkim – 50 tys. zł (wyposażenie siłowni).

 

Zarząd, po zapoznaniu się z zakresem koniecznych prac remontowych w pracowni komputerowej z zapleczem w MOW
w Kamionku Wielkim, wyraził zgodę na dofinansowanie ww. zadania w ramach planowanej kwoty 70 tys. zł.

 

Zarząd zapoznał się z informacją o sposobie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku, w związku
ze złożonym podaniem P. Józefa Czenczaka o przejście na emeryturę. Przychylił się do rozwiązania stosunku pracy
z dotychczasowym dyrektorem z dniem 31 października 2007 r.
i polecił wdrożyć procedurę konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze w szkole.

 

Zarząd zatwierdził nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 r. wg propozycji przedstawionych przez Wydział PEKS:

 

-   Durka Jan (trener/nauczyciel) w Młynarach,

-   Jasińska Urszula (czołowa oszczepniczka kraju),

-   Borysewicz Zbigniew (trener U. Jasińskiej)

-   Stando Paulina (pchnięcie kulą, rzut dyskiem, oszczepem),

-   Świderski Jan (społeczny działacz sportowy),

-   Wasiuk Stefan (trener/nauczyciel),

-   Zienkiewicz Piotr (trener/nauczyciel).

Wręczenie nagród będzie miało miejsce, jak co roku, podczas Dożynek Powiatowych.

 

·        Z zakresu pomocy społecznej:

 

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej powiatowych placówek pomocy społecznej.

 

Wystąpiono do Wojewody o przyznanie z rezerwy celowej państwa dodatkowych środków na standaryzację domów pomocy społecznej – wystąpiono o kwotę 348.684zł.  Kwota ta pozwoli na osiągnięcie standaryzacji przez powiatowe dps-y, w których obecnie trwają remonty.
W DPS w Rangórach realizowana jest największa inwestycja – budowa windy, w DPS we Władysławowie remont pomieszczenia pełniącego funkcję pralni dla mieszkańców i remont nawierzchni (wyłożenie polbrukiem podwórka), a w DPS w Tolkmicku pozostaje jeszcze remont
i modernizacja niektórych pomieszczeń użytkowych i pokoi mieszkalnych oraz zakup wyposażenia.

Do osiągnięcia standaryzacji należy jeszcze zwiększyć wskaźnik zatrudnienia do 0,6 (obecnie 0,5).

 

Zarząd przyjął informację dotyczącą realizacji zadań związanych
z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

Obecnie funkcjonuje 85 rodzin zastępczych, z czego 71 to rodziny spokrewnione z dzieckiem, 12 to rodziny niespokrewnione, 1 pogotowie rodzinne, oraz 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza.

Jeżeli chodzi o środki finansowe, to po szczegółowej analizie środków  wystarczy na  zabezpieczenie wydatków do dnia 31 października 2007 roku, a do końca roku zabraknie 204.443zł. Niemniej na bieżąco wypłacane są pełne świadczenia dla rodzin zastępczych.

W związku z niedoborem środków wystąpiono do Ministerstwa Finansów
o dodatkowe środki na rodziny zastępcze.

 

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w dziale merytorycznym w DPS w Rangórach o 2 etaty (opiekun i pielęgniarka) i przyznał na ten cel dodatkowe środki w kwocie 12 tys. zł. Zwiększenie liczby etatów pozwoli na osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia 0,6 pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 

Ø     Inne tematy:

 

·        Zarząd zapoznał się z informacją nt. projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” i polecił podjąć dalsze działania zmierzające do podpisania porozumienia z Zarządem Województwa „w sprawie przygotowania narzędzi do rozbudowy infrastruktury turystycznej w Województwie Warmińsko – Mazurskim w ramach projektu pn. zaplanowanego do wykonania ze środków RPO ”. Powyższy projekt ma zostać ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a jego koszt dla powiatu wyniesie ok. 20 tys. zł w okresie 2008 – 2011.

 

·        Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu dot. współfinansowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – kwota dofinansowania wynosi 3.350 zł.

 

·        Zarząd przyjął i zaakceptował konieczność zaciągnięcia kredytu do 100 tys. zł na rachunku bieżącym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

 

·        Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:

-         nt. programów i projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w 2007 r.,

-         dot. funkcjonowania przeprawy promowej w Kępinach Wielkich,

-         z realizowanych działań i udziału Powiatu Elbląskiego w Programie Pilotażowym LEADER +,

-         o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w I półroczu 2007 r.

 

Ø     W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 12 uchwał:

 

·        6 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

 

·        uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007r.,

·        uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

·        podjęto uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2007 r.  

·        uchwałą dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2007,

·        podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2008,

·          podjęto uchwałę  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Elbląskiego oraz planu finansowego SPZOZ w Pasłęku za I półrocze 2007 r.

 

·        3 uchwały dotyczyły powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych powiatu:

 

-   Zespołu Szkół w Pasłęku (P. Edward Skalij – powierzenie stanowiska na kolejny okres 5 lat szkolnych),

-   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (P. Magda Dryll – kandydatura wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia konkursu),

-   Zespołu Szkół w Gronowie Górnym (P. Krystyna Brinkiewicz –
w związku z niewyłonieniem kandydata w drodze konkursu, kandydatura została ustalona przez Zarząd Powiatu)

 

·        1 uchwała dotyczyła powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Panii Marii Kizyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 

·        uchwałą wyznaczono komisję do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego i rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elblaskiego,

 

·        uchwałą zatwierdzono program naprawczy Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 10:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 10:07:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »