ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rok 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu
 
Nr 1/06 – z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu stypendialnego, realizowanego w latach 2006 – 2007 finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/, studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Elbląskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 2/06 – z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok.
 
Nr 3/06 z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 4/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 5/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych wraz z remontem dachu budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
Nr 6/06 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
Nr 7/06 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok.
 
Nr 8/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Pocztowych w Elblągu.
 
Nr 9/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2005.
 
Nr 10/06 z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 11/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Sieci Pocztowych w Elblągu.
 
Nr 12/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 13/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na naprawie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
Nr 14/06 z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 15/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006. 
 
Nr 16/06 z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 17/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
Nr 18/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.
 
Nr 19/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.
 
Nr 20/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 21/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006. 
 
Nr 22/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w budżecie Powiatu Elbląskiego występującego w roku 2006.
 
Nr 23/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 24/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 25/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 26/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Anny Turowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 27/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Anny Adamowicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 28/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Grzegorza Wojciecha Murawskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 29/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Joanny Kisielewskiej i Doroty Orłowskiej - Łuczka ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 30/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Jerzego Sukowa ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 31/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Marty Ulanowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 32/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Magdaleny Kaczorowskiej - Kraj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 33/06 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie przekazania pojazdu będącego w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
 
Nr 34/06 z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 35/06 z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 36/06 z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  
 
Nr 37/06 z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
Nr 38/06 z dnia 1 sierpnia w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 39/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia w formie przetargu otwartego ruchomości będących na wyposażeniu warsztatu ślusarsko – mechanicznego stanowiących środki trwałe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
 
Nr 40/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 41/06 z dnia 16 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2007.
 
Nr 42/06 z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 43/06 z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 44/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie wyznaczenia Pani Doroty Oskroba, pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku w przypadku jego nieobecności.
 
Nr 45/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Pasłęku za I półrocze 2006r.
 
Nr 46/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2006r.
 
Nr 47/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 48/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 49/06 z dnia 5 września 2006r. w sprawie likwidacji środków trwałych.
 
Nr 50/06 z dnia 5 września w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 51/06 z dnia 5 września 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 52/06 z dnia 8 września 2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok.
 
Nr 53/06 z dnia 19 września 2006r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Braniewsko – Pasłęckiemu Bankowi Spółdzielczemu z s. w Pasłęku.
 
Nr 54/06 z dnia 19 września 2006r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie Oddział w Godkowie.
 
Nr 55/06 z dnia 19 września 2006r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Malborku Oddział w Młynarach.
 
Nr 56/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 57/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 58/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 59/06 z dnia 3 października 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Pomoc stypendialna studentom powiatu elbląskiego z obszarów zmarginalizowanych”
 
Nr 60/06 z dnia 3 października 2006r. w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów finansowanych ze środków EFS w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006 Priorytetu II Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne studentom mającym stałe zameldowanie na terenie powiatu elbląskiego, pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
 
Nr 61/06 z dnia 3 października 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Powiatowej Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia finansowane ze środków EFS w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006 Priorytetu II Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne studentom mającym stałe zameldowanie na terenie powiatu elbląskiego, pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
 
Nr 62/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie likwidacji mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 63/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok.
 
Nr 64/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 65/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 66/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 
Nr 67/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30 września 2006r.
 
Nr 68/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 69/06 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Jolanty Marii Kobylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 70/06 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Mariusza Mackiewicza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 71/06 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2007.
 
Nr 72/06 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 73/06 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 74/06 z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Skrzypek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Skrzypek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 13:14:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 13:14:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »