ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rok 2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu
 
Nr 1/03 – z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
 Nr 2/03 – z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2000 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2000r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
Nr 3/03 – z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2001 zarządu Powiatu
w Elblągu z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
 Nr 4/03 – z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu.
 
Nr 5/03 – z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacji roku szkolnego w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
 
Nr 6/03 – z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie poręczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
Nr 7/03 – z dnia 4 marca 2003r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 8/03 – z dnia 4 marca 2003r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2003.
 
Nr 9/03 – z dnia 4 marca 2003r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2002 rok.
 
Nr 10/03 – z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 6/2002 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie określenia zasad i trybu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
 
Nr 11/03 – z dnia 25 marca 2003r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej – do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie Suchacz i Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko.
 
Nr 12/03 – z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 13/03 – z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2003.
 
Nr 14/03 – z dnia 13 maja 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 15/03 – z dnia 13 maja 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 16/03 – z dnia 13 maja 2003r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
Nr 17/03 – z dnia 13 maja 2003r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych w Połoninach.
 
Nr 18/03 – z dnia 27 maja 2003r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Elblągu do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie Suchacz i Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko.
 
Nr 19/03 – z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Elblągu do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie Kamionek Wielki, gmina Tolkmicko.
 
Nr 20/03 – z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie zmiany układy wykonawczego budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 21/03 – z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2003.
 
Nr 22/03 – z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 23/03 – z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamiennicy Elbląskiej.
 
Nr 24/03 – z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 25/03 – z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie przyznania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dyrektorom szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu elbląskiego.
 
Nr 26/03 – z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków za pracę z tytułu pracy w trudnych warunkach dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu elbląskiego.
 
Nr 27/03 – z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie zatrudnienia Pana Dariusza Zaradkiewicza na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 28/03 – z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
Nr 29/03 – z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 30/03 – z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2003.
 
Nr 31/03 – z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 32/03 – z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych na terenie gmin Tolkmicko i Pasłęk w celu hipotecznego zabezpieczenia kredytu.
 
Nr 33/03 – z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku w drodze likwidacji stanowisk pracy.
 
Nr 34/03 – z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac geodezyjnych i operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność {Powiatu Elbląskiego - w celu sprzedaży.
 
Nr 35/03 – z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiaty elbląskiego.
 
Nr 36/03 – z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 37/03 – z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Elblągu w drodze likwidacji stanowisk pracy.
 
Nr 38/03 – z dnia 2 września 2003r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie kamionek Wielki, gm. Tolkmicko.
 
Nr 39/03 – z dnia 2 września 2003r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2004.
 
Nr 40/03 – z dnia 9 września 2003r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Elblągu.
 
Nr 41/03 – z dnia 9 września 2003r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie Oddział w Godkowie.
 
Nr 42/03 – z dnia 9 września 2003r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Pasłęku.
 
Nr 43/03 – z dnia 9 września 2003r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Malborku Oddział w Młynarach.
 
Nr 44/03 – z dnia 23 września 2003r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku.
 
Nr 45/03 – z dnia 23 września 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – remontowych – napraw pokrycia dachowego na budynku stanowiącym własność Powiatu Elbląskiego, położonym w Połoninach, gm. Tolkmicko.
 
Nr 46/03 – z dnia 26 września 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiaty na 2003 rok.
 
Nr 47/03 – z dnia 26 września 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 48/03 – z dnia 7 października 2003r. w sprawie przyjęcia warunków umorzenia pożyczki zaciągniętej przez Powiat Elbląski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umową Nr 9/00/W – 247/OA – PE/P z dnia 16 sierpnia 2000 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w DPS w Tolkmicku.”
 
Nr 49/03 – z dnia 7 października 2003r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Elblągu do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko.
 
Nr 50/03 – z dnia 28 października 2003r. w sprawie poręczenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku wynikających z umowy dotyczącej sprzedaży energii cieplnej.
 
Nr 51/03 – z dnia 28 października 2003r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Zespołu Szkół w Pasłęku.
 
Nr 52/03 – z dnia 28 października 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 53/03 – z dnia 18 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę Nr 42/01 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
Nr 54/03 – z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie projektu budżetu Powiatu na 2004 rok.
 
Nr 55/03 – z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2003 rok.
 
Nr 56/03 – z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu elbląskiego na rok 2003.
 
Nr 57/03 – z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 58/03 – z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 59/03 – z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 60/03 – z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie likwidacji mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 61/03 – z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2003.
 
Nr 62/03 – z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 63/03 – z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2004.
 
Nr 64/03 – z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia warunków umorzenia pożyczki zaciągniętej przez Powiat Elbląski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umową Nr 22/00/W – 247/OA – PE/P z dnia 13 listopada 2000 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamiennicy Elbląskiej.”
 
Nr 65/03 – z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 66/03 – z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 67/03 – z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
Nr 68/03 – z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok.
 
Nr 69/03 – z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2003.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 13:10:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 13:11:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »