ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rok 2004

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu
 
Nr 1/04 – z dnia 6 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu Pana Lecha Gaworka do składania oświadczeń woli.
 
Nr 2/04 – z dnia 6 stycznia 2004r. w sprawie powierzenia na dalszy okres stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamiennicy Elbląskiej.
 
Nr 3/04 – z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych polegających na podpisywaniu weksli in blanco oraz deklaracji wekslowych.
 
Nr 4/04 – z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.
 
Nr 5/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej – do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 6/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu elbląskiego.
 
Nr 7/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazania mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego (na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Kom. Hufca w Pasłęku
ul. 3 Maja 9).
 
Nr 8/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazania mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego (na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 Gronowie Górnym
ul. Szmaragdowa 5).
 
Nr 9/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazania mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego (na rzecz Klubu Sportowego „Polonia Olimpia” z siedzibą w Elblągu
ul. Agrikola 8).
 
Nr 10/04 – z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazania mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego (na rzecz Starostwa Powiatowego w Elblągu).
 
Nr 11/04 – z dnia 2 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 12/04 – z dnia 2 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „obsługę bankową budżetu powiatu elbląskiego oraz jednostek podległych powiatowi”.
 
Nr 13/04 – z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 14/04 – z dnia 23 marca 2004r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu
w Elblągu do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie Kamionek Wielki, gmina Tolkmicko.
 
Nr 15/04 – z dnia 23 marca 2004r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 rok.
 
Nr 16/04   – z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004.
 
Nr 17/04 – z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej – do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 18/04 – z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 19/04 – z dnia 11 maja 2004r. w sprawie zawarcia umowy kredytowej na kwotę 1.500.000zł w trybie zamówienia „z wolnej ręki”.
 
Nr 20/04 – z dnia 11 maja 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2004.
 
Nr 21/04 – z dnia 18 maja 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 22/04 – z dnia 18 maja 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 23/04 – z dnia 18 maja 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 24/05 – z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z s. w Pasłęku.
 
Nr 25/04 – z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
 
Nr 26/04 – z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.
 
Nr 27/04 – z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 28/04 – z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Elblągu.
 
Nr 29/04 – z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie Oddział w Godkowie.
Nr 30/04 – 6 lipca 2004r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Braniewsko – Pasłęckiemu Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Pasłęku.
 
Nr 31/04 – z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Malborku Oddział w Młynarach.
 
Nr 32/04 – z dnia 6 lipca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz powołania komisji konkursowej.
 
Nr 33/04 – z dnia 20 lipca 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/2003 Zarządu Powiatu
w Elblągu z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 34/04 – z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie zatrudnienia kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 35/04 – z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / Europejskiego funduszu Społecznego.
 
Nr 36/04 – z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej
– do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 37/04 – z dnia 20 lipca 2004r. zmieniająca uchwałę Nr 32/04 zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz powołania komisji konkursowej.
 
Nr 38/04 – z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu elbląskiego.
 
Nr 39/04 – z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie przekazania mienia będącego własnością Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 40/04 – z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.
 
Nr 41/04 – z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 42/04 – z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 43/04 – z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004.
 
Nr 44/04 – z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2005.
 
Nr 45/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie poręczenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Pasłęku, wynikających z umowy dotyczącej sprzedaży energii cieplnej.
 
Nr 46/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej – do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 47/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.
 
Nr 48/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 49/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 50/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 51/04 – z dnia 14 września 2004r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 
Nr 52/04 – z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004.
 
Nr 53/04 – z dnia 8 października 2004r. w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
Nr 54/04 – z dnia 8 października 2004r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów, pożyczek, udzielaniu poręczeń, podpisywaniu weksli in blanco oraz deklaracji wekslowych.
 
Nr 55/04 – z dnia 19 października 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2000 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.
 
Nr 56/04 – z dnia 19 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do przygotowania i przeprowadzenia
 
Nr 57/04 – z dnia 29 października 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.
 
Nr 58/04 – z dnia 29 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.
 
Nr 59/04 – z dnia 29 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu, będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
 
Nr 60/04 – z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.
 
Nr 61/04 – z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 62/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
 Nr 63/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.
 
Nr 64/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie.
 
Nr 65/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Elbląskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 66/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 67/04 – z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2005.
 
Nr 68/04 – z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.
 
Nr 69/04 – z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodów, będących w posiadaniu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
Nr 70/04 – z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Sławomira Borysewicza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 71/04 – z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 72/04 – z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zatrudnienia kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 73/04 – z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu
do wykonywania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytu i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
Nr 74/04 – z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu
do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w projekcie budżetu
na 2005r. oraz do wykonywania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
Nr 75/04 – z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.
 
Nr 76/04 – z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2004.
 
Nr 77/04 – z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 13:12:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 13:12:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »