ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rok 2005

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu
 
Nr 1/05 – z dnia 11 stycznia 2005r. uchylająca Uchwałę Nr 72/04 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Zakładu aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 2/05 – z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie zatrudnienia kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Nr 3/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamiennicy Elbląskiej.
 
Nr 4/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku.
 
Nr 5/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Angielski
i niemiecki dla administracji powiatu elbląskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
 
Nr 6/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji z budżetu powiatu elbląskiego podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
 
Nr 7/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie poręczenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku wynikających z umowy dotyczącej sprzedaży energii cieplnej.
 
Nr 8/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 9/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 10/05 – z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2005.
 
Nr 11/05 – z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 12/05 – z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani Anny Wojtczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 13/05 – z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
Nr 14/05 –z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) studentom mającym stałe zameldowanie
na terenie Powiatu Elbląskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 15/05 – z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie ustalenia składu osobowego Powiatowej Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Elbląskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 16/05 – z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 17/05 – z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 18/05 – z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 19/05 – z dnia 15 marca 2005r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Elblągu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2004.
 
Nr 20/05 – z dnia w sprawie zatwierdzenia projektu „Angielski i niemiecki dla administracji samorządowej powiatu elbląskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Działania 2.1. Rozwój Umiejętności, powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
 
Nr 21/05 – z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Starosty Elbląskiego.
 
Nr 22/05 – z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 23/05 – z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 24/05 – z dnia 4 maja 2005r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 25/05 – z dnia 4 maja 2005r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia
I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 26/05 – z dnia 10 maja 2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.
 
Nr 27/05 – z dnia 10 maja 2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w wartości powyżej 60 000 EURO, na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku”.
 
Nr 28/05 – z dnia 10 maja 2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO, na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z remontem dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.”
 
Nr 29/05 – z dnia 19 maja 2005 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań do wysokości kwot wydatków określonych w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz do wykonania czynności prawnych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek.
 
Nr 30/05 – z dnia 31 maja 2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005.
 
Nr 31/05 – z dnia 31 maja 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 32/05 – z dnia 7 czerwca 2005 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamiennicy Elblaskiej.
 
Nr 33/05 – z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 34/05 – z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodow i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 35/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Pani Jolanty Mazurek i Pana Roberta Andrzeja Chojnickiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 36/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Pani Anny Juran ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 37/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Pani Barbary Koniecko i Pana Sławomira Lorka ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 38/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamiennicy Elblaskiej oraz powołania komisji konkursowej.
 
Nr 39/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku.
 
Nr 40/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
Nr 41/05 – z dnia 5 lipca 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 42/05 – z dnia 12 lipca 2005 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005.
 
Nr 43/05 – z dnia 12 lipca 2005 zmieniająca uchwałę Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 5 lipca 2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamiennicy Elblaskiej oraz powołania komisji konkursowej.
 
Nr 44/05 – z dnia 9 sierpnia 2005 w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
Nr 45/05 – z dnia 16 sierpnia 2005 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 46/05 – z dnia 16 sierpnia 2005 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 47/05 – z dnia 16 sierpnia 2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
 
Nr 48/05 – z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 49/05 – z dnia 9 września 2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 50/05 – z dnia 9 września 2005 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 51/05 – z dnia 9 września 2005 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2006.
 
Nr 52/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pojazdów, będących w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
 
Nr 53/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Braniewsko – Pasłęckiemu Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Pasłęku.
 
Nr 54/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Elblągu.
 
Nr 55/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Malborku Oddział w Młynarach.
 
Nr 56/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie Oddział w Godkowie.
 
Nr 57/05 – z dnia 20 września 2005 w sprawie przyznania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
 
Nr 58/05 – z dnia 27 września 2005 w sprawie ustalenia składu osobowego Powiatowej Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/, studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Ellbląskiego , znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 59/05 – z dnia 27 września 2005 w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/, studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Ellbląskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
 
Nr 60/05 – z dnia 27 września 2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 45/05 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego.
 
Nr 61/05 – z dnia 27 września 2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 62/05 – z dnia 27 września 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 63/05 – z dnia 25 października 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 64/05 – z dnia 28 października 2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 65/05 – z dnia 28 października 2005 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.
 
Nr 66/05 – z dnia 15 listopada 2005 w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2006.
 
Nr 67/05 – z dnia 15 listopada 2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO, na realizację inwestycji pn. „Naprawa elewacji w budynku Starostwa Powiatowego.”
 
Nr 68/05 – z dnia 22 listopada 2005 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005.
 
Nr 69/05 – z dnia 29 listopada 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani Katarzyny Misiewicz – Janik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 70/05 – z dnia 29 listopada 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Piotra Mazurowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 71/05 – z dnia 29 listopada 2005 w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu zarządzającego projektem pn. „Pomoc stypendialna studentom powiatu elbląskiego z obszarów zmarginalizowanych.”
 
Nr 72/05 – z dnia 29 listopada 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 73/05 – z dnia 6 grudnia w sprawie powołania Komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO, na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
 
Nr 74/05 – z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
Nr 75/05 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
 
Nr 76/05 z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.
 
Nr 77/05 z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2005.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 13:13:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 13:13:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »