ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 24.IV.09-26.VI.09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu
za okres od 24 kwietnia 2009 r. do 26 czerwca 2009 r.
 
 
W okresie międzysesyjnym, tj. od 24 kwietnia 2009 r. Zarząd obradował 6 – krotnie.
 
Ø Główne tematy obrad:
 
Zarząd przyjął informację nt. sytuacji finansowej SPZOZ w Pasłęku za I kwartał 2009 r.
 
Łączne przychody za I kwartał br. wyniosły 1. 835.179 zł, przy kosztach w wysokości 1. 946.480 zł. W tym okresie działalności (od 01 stycznia 2009r. do 31 marca 2009r.) szpital odnotował stratę w wysokości 93.145,77 zł, z tego tylko w samym marcu 72.464,03 zł. Wynika to z wypłaty jednorazowej kwoty premii dla pracowników zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. Realizacja planu z NFZ przebiega praktycznie w 100%. Występują pewne nad limity, jeżeli chodzi o świadczenia medyczne. Największy udział w tych nad wykonaniach ma oddział dziecięcy, ale wynika to z sezonowości zachorowań wśród dzieci.
 Poza tym Zarząd udzielił dofinansowania szpitalowi dotacją celową z budżetu powiatu w kwocie 230 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje: zakup urządzeń medycznych, w tym zakup karetki transportowej.
 
Zarząd monitorował działania dotyczące realizacji inwestycji drogowych m. in.;
 
ü w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - jest w toku 5 zadań remontowych realizowanych w dwóch projektach. W projekcie pierwszym remont dróg powiatowych Nadbrzeże – Łęcze, Ogrodniki – Milejewo, Sałkowice – Surowe. W projekcie dodatkowym remont dróg powiatowych Bielnik I – Elbląg, Wikrowo – Jegłownik. Na dzień dzisiejszy rozpoczęto dwa zadania. Najbardziej zaawansowane zadanie to remont drogi powiatowej Łęcze – Nadbrzeże, począwszy od wycinki drzew, krzewów, wykonania krawężników. Chodniki z polbruku oraz masa profilowana miały zostać wykonane w 80% do dnia dzisiejszego. Drugie zadanie to remont drogi Bielnik I – Elbląg, gdzie zostało wykonane odmulenie i odtworzenie rowów na odcinku 3 km, oraz poszerzenie istniejącej warstwy na całej długości  i wykonanie podbudowy na całym odcinku tj. przygotowanie do położenia masy. Na tym odcinku drogi była możliwość poszerzenia zakresu robót i uzyskaliśmy akceptację tego pomysłu. W pozostałych 3 zadaniach prace remontowe rozpoczną się lada chwila.
 
ü w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 5.1.6 - na 2 zadania ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę dróg powiatowych Kazimierzowo – Wikrowo i Gronowo Elbląskie – Stare Dolno. Została wyłoniona firma realizująca w/w inwestycje drogowe tj. Warmińsko Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z o.o. w Olsztynie z ceną brutto 5 451 283,69 zł,
 
ü w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 5.2.1 – jedno zadanie tj. przebudowa drogi powiatowej Milejewo – Majewo, złożony wniosek przeszedł ocenę formalną. Inwestycja planowana jest na 2011 rok,
 
ü w ramach Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013” – 3 zadania tj.
-        przebudowa drogi powiatowej Stare Dolno – Powodowo – Wysoka – inwestycja przesunięta na 2010 rok,
-        przebudowa drogi powiatowej Jelonki – Śliwice – inwestycja przesunięta na 2012 rok,
-        budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej przy pochylni Buczyniec – wystąpiły problemy dotyczące uzgodnienia działki leśnej oraz studni, która miała być udostępniona aby korzystać z wody. Po uzyskaniu w/w uzgodnień zostanie ogłoszony przetarg na realizacje inwestycji.
 
ØPoza tym z zakresu dróg, Zarząd:
 
·         pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Rychliki w sprawie przekazania Gminie Rychliki części drogi powiatowej nr 1185N relacji Jelonki – Śliwica – Barzyna Liszki – Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 527 – Gołutowo skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 526.
Wiąże się to z przekwalifikowaniem drogi do kategorii dróg gminnych celem wykonania remontu w/w odcinka drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  W ramach współpracy z powiatem, gmina sfinansuje 25 % kosztów inwestycji, 25% kosztów pokryje powiat natomiast reszta zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Wskazany odcinek drogi Gmina Rychliki przejmie od dnia 01 stycznia 2010 roku.
 
·         pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Pasłęka w sprawie wspólnej realizacji zadania tj. remont ul. 3-go Maja w Pasłęku         w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zasadzie partnerstwa.
Wiąże się to z przekazaniem ul. 3-go Maja dla Gminy Pasłęk w drodze użyczenia na czas trwania inwestycji. Następnie podpisaniem porozumienia o wspólnej realizacji zadania, w którym podział kosztów zostanie określony po 25% kosztów zadania każdej ze stron przy uwzględnieniu 50% dofinansowania w ramach NPPDL na lata 2010-2011 z puli Gmin. Po wspólnym zrealizowaniu inwestycji Gmina Pasłęk przejmie ul. 3-go Maja na mienie komunalne Miasta.
 
·         na wniosek Zarządu Powiatu Ostródzkiego zaopiniował bez uwag projekt zmian w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej Nr 1125N Tabórz – Zawady Małe na odcinku Plichta – Zawady Małe i wyłączenie z użytkowania,
 
·         na wniosek Zarządu Powiatu w Braniewie zaopiniował bez uwag projekt zmian w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta Braniewa.  
 
·         na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie remontu chodnika ul. Kościelnej w Młynarach polecił Dyrektorowi ZDP, aby zakupił i przekazał materiał na remont w/w chodnika,
 
Ø Z zakresu oświaty, Zarząd:  
 
·         zatwierdził propozycje dot. przyznania nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla działaczy i animatorów kultury z terenu powiatu elbląskiego w roku 2009.
Tegoroczny Dzień Działaczy Kultury odbył się 22 maja w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, gdzie zostały wręczone nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury.
Nagrody otrzymali:
-        Piotr Gawin wokalista (gm. Elbląg) – 1.300 zł,
-        Edmund Leśniewicz kierownik zespołu "Pasłęczanie"   (MiG Pasłęk) – 1.300 zł,
-        Zespół Pieśni i Tańca "Szuwarki" (gm. Markusy) – 1.700 zł,
-        Zespół Ludowy "Pogrodzianki" (MiG Tolkmicko) – 1.700 zł.
            Do tej pory zostały nagrodzone 62 osoby oraz 15 zespołów z terenu naszego powiatu. 
 
·         na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim wyraził zgodę na ufundowanie nagrody Starosty Powiatu Elbląskiego dla laureata Festiwalu Zespołów Folklorystycznych  w wysokości 200 zł,
 
·     wyraził zgodę na indywidualne nauczanie dla 2 uczennic ZS  w Gronowie Górnym,
 
·         na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wyraził zgodę na ufundowanie nagród w wysokości 300 zł w I Internetowym Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 
·         na wniosek Dyrektora MOW w Kamionku Wielkim wyraził zgodę na utworzenie ½ etatu socjoterapeuty w w/w jednostce, zgodnie z propozycją Dyrektora MOW.
Zadania socjoterapuety będzie wykonywać osoba, która zostanie zatrudniona od 01.09.2009 r. w ramach vacatu wychowawcy (tj. łącznie ½ etatu socjoterapeuty i ½ etatu wychowawcy). Tym samym ogólna liczba etatów planowana w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 nie ulegnie zwiększeniu.
 
·         pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału PEKS w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Marianowi Matuszczakowi stanowiska Dyrektora ZSEiT w Pasłęku na kolejny okres 5 lat szkolnych tj. od 1.09.2009 r. do 31.08.2014 r. i polecił wdrożyć stosowną procedurę w myśl ustawy o systemie oświaty,
 
·         przyjął niemiecką delegację z powiatu Steinburg w ramach roboczej wizyty skoncentrowanej na poznaniu infrastruktury powiatu elbląskiego, odnotowano bardzo pozytywne opinie strony niemieckiej tak w zakresie organizacji warsztatów jak i czasu wolnego.
 
Ø Z zakresu spraw finansowych, Zarząd:
 
·         na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w związku z przewartościowaniem projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” wyraził zgodę na zwiększenie finansowego udziału własnego powiatu o 36.756 tys. zł  w w/w projekcie.
Łączna wartość projektu przed przewartościowaniem–3 mln 300 tys. zł,
Wkład własny powiatu przed przewartościowaniem – 152. 150 zł,
 
Łączna wartość projektu po przewartościowaniu – 4 mln 35 tys. zł,
Wkład własny powiatu po przewartościowaniu – 188. 906 zł.
 
·         na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego celem odbudowy budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze, albowiem publiczną deklarację pokrycia całości kosztów odbudowy budynku złożył Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast Zarząd wystąpił do Dyrektora Domu Dziecka w Marwicy z propozycją rozważenia możliwości przyjęcia dwojga dzieci poszkodowanych w pożarze na wypoczynek letni.
 
·         na wniosek Dyrektora MOW w Kamionku Wielkim wyraził zgodę na zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji Rządowego Programu na rok 2009 „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 8.532 zł.
Całość zadania wykonania monitoringu wizyjnego w/w jednostce wynosi 42 660 zł, w tym wnioskowana kwota to (80%) - 34 128 zł oraz wymagane dofinansowanie organu prowadzącego (20%) – 8 532 zł.
 
·         zawarł porozumienie z Burmistrzem Pasłęka w sprawie organizacji Dożynek Powiatu Elbląskiego
Przedmiotem porozumienia było określenie wysokości wpłaty (5 tys. zł) na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego, które w tym roku organizowane będą przez Gminę Pasłęk i odbędą się 26 września br. w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli w Pasłęku.
 
 
 
 
 
Ø Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 
·         Zarząd zawarł umowę najmu lokali użytkowych ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
(lokal użytkowy o pow. 30,26 m2 składający się z dwóch pokoi przy ul. Komeńskiego 40 oraz lokal użytkowy o pow. 13,54 m2 składający się           z jednego pokoju przy ul. Saperów 14A – miesięczna stawka czynszu 491,61 zł + VAT, najem na okres 7 lat),
 
·         W wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego położonych w Suchaczu gm. Tolkmicko żadna z 10 nieruchomości nie została sprzedana.
 (wartość działek od 40 do 60 tys. zł netto),
 
·         W wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego położonych w Kamionku Wielkim, gm. Tolkmicko żadna z 4 nieruchomości nie została sprzedana.
(wartość działek od 95 do 138 tys. zł netto),
 
·         W dniu 29 maja br. został przeprowadzony I ustny przetarg ograniczony w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego
(część korytarza o powierzchni 2,85 m2 przy portierni w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu prowadzenia ubezpieczeń komunikacyjnych cena wywoławcza 320 zł netto, cena uzyskana – 330 zł netto, nabywca firma „PROGRES-BIS”)
 
·         Zarząd na wniosek Pani Anny Białaszek zamieszkałej w internacie ZSEiT w Pasłęku w sprawie zamiany mieszkania na mniejsze stwierdził, iż nie dysponuje żadnymi innymi lokalami.
 
ØInne tematy, Zarząd:
 
Øprzyjął informacje i sprawozdania:
-        z wykonania budżetu powiatu (za okres 4 i 5 miesięcy br.),
-        nt. zmian w ustawie o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,
-        o poziomie płac nauczycieli w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego w porównaniu do średnich gwarantowanych ustawowo za okres 4 m-cy 2009 roku,
-        dot. utrzymania promu w Kępinach Wielkich (za okres 5 m-cy br.),
-        o podziale środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową dla PUP w Elblągu na 2009 rok.
 
ØW okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 10 uchwał:
 
·         3 uchwały dotyczyły spraw finansowych:
-        uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2009 r.,
-        uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009,
-        podano do publicznej wiadomości kwartalna informację o wykonaniu budżetu powiatu wg stanu na dzień 31.03.2009,
 
·  uchwałami powołano komisje przetargowe:
-        do przeprowadzenia I ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę części korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu,
-        do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości powiatowych położonych w Suchaczu,
-        do przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości powiatowych położonych Kamionku Wielkim,
·     uchwałą zatrudniono Dyrektora SPZOZ w Pasłęku – Panią Teresę Cierachowską,
·     uchwałą wyrażono zgodę na kasację środków trwałych w DPS w Rangórach,
·     uchwałą zatwierdzono arkusze organizacji roku szkolnego 2009/2010 w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski,  
·     uchwałą zawarto umowę o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pasłęku z Panem Sławomirem Ogórkiem,
 
 
ØZarząd wydał 2 postanowienia dotyczące uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Markusy w obrębie Stalewo i gminy Gronowo Elbląskie.
 
ØZarząd zgłosił wniosek o wpisanie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego szlaków rowerowych w obszarze Kanału Elbląskiego.
 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Czajkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Czajkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-08 09:07:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-08 09:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-08 11:07:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »