ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu
za okres od 13 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r.
 
 
W okresie międzysesyjnym, tj. od 13 marca 2009 r. Zarząd obradował             6 – krotnie.
 
Ø Główne tematy obrad:
 
Zarząd kontynuował proces przekształcenia SPZOZ w Pasłęku              w spółkę prawa handlowego.
 
ü wystosowano listy intencyjne do Zarządu Powiatu w Ostródzie, Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A w Ostródzie w sprawie rozważenia idei połączenia SPZOZ w Pasłęku z PZOZ S.A. w Ostródzie - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medica”; 
ü po wyłonieniu kandydata na Dyrektora SPZOZ w Pasłęku Zarząd podjął uchwałę o zawarciu z Panem Sławomirem Ogórkiem umowy o zarządzanie SPZOZ w Pasłęku, pod warunkiem udzielenia mu zgody na kierowanie tą placówka przez Radę Nadzorczą PZOZ S.A. w Ostródzie. Pan Sławomir Ogórek ma 51 lat, jest prezesem zarządu PZOZ w Ostródzie S.A. – NZOZ Centrum Zdrowia „Medica”. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, ma ukończone studia podyplomowe: „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej” –Szkoła Główna Handlowa. Brał udział w licznych szkoleniach, m.in. w Stanach Zjednoczonych (Project Hope, Boston - Harvard).Od 1992 r. nieprzerwanie pełni funkcje dyrektora naczelnego dużych szpitali (Wodzisław Śląski, Olsztyn, od sierpnia 2008 r. Ostróda). Od 1998 r. wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowotnej w Krakowie. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i jakości w opiece zdrowotnej;
ü 07 kwietnia 2009r. Zarząd odbył robocze spotkanie ze Starostą Ostródzkim i Radą Nadzorczą PZOZ S.A. w Ostródzie, którego tematem było omówienie wizji połączenia SPZOZ w Pasłęku , po jego uprzedniej likwidacji, z PZOZ S.A. w Ostródzie;
ü 15 kwietnia 2009r. Zarząd uczestniczył w posiedzeniu ZP w Ostródzie, który jednogłośnie podjął uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Pana Sławomira Ogórka o wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą PZOZ S.A. w Ostródzie na objęcie funkcji Dyrektora SPZOZ w Pasłęku;
 
 
Zarząd kontynuował działania dotyczące realizacji projektów polegających na remontach dróg powiatowych.
 
ü 8 kwietnia br. Zarząd podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego preumowy dot. przyjęcia  do realizacji 3 projektów w ramach Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006                                z perspektywą lat 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektów wynosi 11 mln 600 tys. zł z czego udział własny powiatu to 3 mln 770 tys. zł, a wysokość dofinansowania ze środków Programu to kwota 7 mln 830 tys. zł.
 
Tymi projektami są:
-        „przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo na odcinku Jelonki – Śliwice o długości 4,545 km od km 0+000 do km 4+545, gm. Rychliki”, koszt realizacji projektu wynosi 6 mln zł przy dofinansowaniu 3 mln 596 tys. zł i udziale własnym powiatu 2 mln 403 tys. zł,
-        „przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi – Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Stare Dolno – Marwica na odcinku Stare Dolno – Powodowo – Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o długości 2,2 km, gm. Rychliki”, koszt realizacji projektu wynosi 4 mln zł przy dofinansowaniu prawie 3 mln zł           i udziale własnym powiatu 1 mln zł,
-        „budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec”, koszt realizacji projektu wynosi 1 mln 600 tys. zł przy dofinansowaniu 1 mln 239 tys. zł i udziale własnym powiatu 361 tys. zł.
 
ü zostały również podpisane umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia –Mazury 2007-2013, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, tj.:
-        „przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Kazimierzowo – Wikrowo od km 3+643 do km 5+543”,
-        „remont (odnowa nawierzchni) na odcinku Gronowo Elbląskie – Stare Dolno od km 17+000 do km 28+781.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 10 mln 639 tys. zł. Kwota dofinansowania jaką otrzyma powiat w ramach tych inwestycji to 7 mln 447 tys. zł., a udział własny powiatu to 3 mln 192 tys. zł. Nasz projekt zajął drugie miejsce w województwie, na liście rankingowej, ze względu na otrzymaną punktację.
 
ü Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na zadania drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych została wyłoniona firma realizująca inwestycje drogowe – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA”. Uzyskano o wiele niższe wartości robót drogowych niż wartości kosztorysowe co przedstawia się następująco:
 
 
 
 
 
Źródła finansowania
Remontowe drogi powiatowe
Wartość
kosztorysowa
Przetarg
Wojewoda
Gmina
Powiat
1103N-odcinek Wikrowo-Jegłownik od km 10+393 do km 10+743 gm. Gronowo Elbląskie
 
  
 450 501,03
 
 
 
 
234 542,44
 
 
117 271,22
 
 
58 635,61
 
 
58 635,61
1103N - odcinek Bielnik Pierwszy-Elbląg od km 2+400 do km 4+500 gm. Elbląg
 
 
1 386 420,87
 
 
834 311,03
 
 
417 155,51
 
 
208 577,76
 
 
208 577,76
 
1 836 921,90
1 068 853,47
534 426,73
267 213,37
267 213,37
1132N-odcinek Nadbrzeże - Łęcze od km 0+000 do km 2+900 gm. Tolkmicko
 
 
2 105 375,69
 
 
1 344 835,40
 
 
672 417,70
 
 
448 278,47
 
 
224 139,23
1132N-odcinek Ogrodniki - Milejewo od km 8+129 do km 10+229 gm. Milejewo
 
 
1 495 467,33
 
 
842 301,22
 
 
421 150,61
 
 
280 767,07
 
 
140 383,54
1173N-odcinek Sałkowice - Surowe od km 2+943 do km 6+543 gm. Pasłęk
 
 
2 999 862,49
 
 
2 113 707,89
 
 
1 056 853,95
 
 
528 426,97
 
 
528 426,97
 
6 600 705,51
4 300 844,51
2 150 422,26
1 257 472,51
892 949,74
Ogółem:
8 437 627,41
5 369 697,98
2 684 848,99
1 524 685,88
1 160 163,11
 
Ponadto w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożony został wniosek rezerwowy do Wojewody na kwotę  700 tys. zł             w celu poszerzenia odcinka drogi Elbląg ul. Radomska – Bielnik I oraz odcinka drogi Milejewo – Ogrodniki.   
 
ØPoza tym z zakresu dróg, Zarząd:
 
·         wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna na cele grzewcze, zgodnie z wnioskiem Dyrektora DPS w Rangórach,
 
·         na wniosek Z-cy Wójta Gminy Gronowo Elbląskie wyraził zgodę na użyczenie drogi powiatowej nr 1120N na odcinku od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim,
 
·         zapoznał się z informacją o stanie dróg i organizacji remontu dróg po zimie 2008/2009,
W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych okresu jesienno – zimowego, postępującego procesu niszczenia nawierzchni przez tabor ciężarowy i fizycznego zużycia nawierzchni, nastąpiło pogłębienie degradacji wszystkich nawierzchni dróg powiatowych. W roku 2009 szacuje się ubytki w jezdni na około 45 tys. m2                   (w roku 2008 – 40 tys. m2). Zapotrzebowanie materiałowe na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznej wymaga użycia 60 ton masy na zimno, 3000 ton grysów, 350 ton emulsji oraz zatrudnienia 18 osób, 4 skrapiarek, 4 pojazdów przewozowych grysu, 2 ładowarek i 3 pojazdów do przewozu pracowników.
 
 
Ø Z zakresu oświaty, Zarząd:  
·       zatwierdził wysokość stypendiów za I semestr roku szkolnego 2008/2009 rekomendowanych przez komisję stypendialną.
Wręczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół    ponadgimnazjalnych naszego powiatu już nastąpiło. 
 
·       w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert o przyznanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w 2009 r. na wsparcie zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i edukacji odbyło się spotkanie w celu podpisania umów na w/w zadania organizacji pozarządowych. Zrealizowanych zostanie 27 zadań na łączną kwotę 118 tys. zł (dofinansowanie uzyskało 16 stowarzyszeń), w tym:
 
-        17 zadań z zakresu sportu na kwotę 70 tys. zł (9 stowarzyszeń);
 
 
Stowarzyszenie
 
 
Zadania
Uzyskana
 kwota dotacji
Elbląski Szkolny Związek Sportowy
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów „Gimnazjada”,
- Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Licealiada”,
- „Puchar ferii” - sport dla wszystkich dzieci,
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego,
- Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w                        imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- Mistrzostwa Polski Wiejskich szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej,
- Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2009/2010,
-Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu,
(9 zadań)
 
 
 
 
51 tys. zł
Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki
Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości
4 tys. zł
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami
2 tys. zł
UKS GIMP AS
Festiwal zdrowia „Integracje” w Pasłęku
2 tys. zł
Elbląski Klub Orienteeringu „GRYF”
Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego                      w biegu na orientację
2 tys. zł
UKS „Zakrzewo”
Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
2 tys. zł
UKS „KAPER” przy MOW w Kamionku Wielkim
Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym
2 tys. zł
Klub „Horse-Shoe”
Międzynarodowy turniej w rzucie podkową                 o puchar Starosty Elbląskiego
2 tys. zł
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych
3 tys. zł
 
-        1 zadanie z zakresu turystyki na kwotę 1 tys. zł;
*        UKS „BARKAS” – Zlot ekologiczno-turystyczny „Powitanie wiosny.”
 
-        9 zadań z zakresu kultury na kwotę 47 tys. zł (6 stowarzyszeń);
 
 
Stowarzyszenie
 
Zadania
Uzyskana kwota dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar
- XIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2009,
- XI Ogólnopolski Plener Plastyczny „Bliżej natury.”
 
9 tys. zł
Związek Ukraińców w Polsce
- Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej,
- Warsztaty artystyczne zespołu „Kałyna,”
- Publikacja książki „Monografia Parafii Grekokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku 1959-2009.”
(3 zadania)
 
17 tys. zł
Pobierz dane XML Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09 Drukuj informację Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Czajkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Czajkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-06 08:42:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-06 08:42:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-06 10:42:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »