Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-14 08:41:13 przez Krystyna Skrzypek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), zwana dalej „ustawą”.
 
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale powiatowe, w tym jeden lokal znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, przy ul. Saperów 14A, drugi lokal w Filii Starostwa Powiatowego w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.
 
W wyniku oceny ofert, prowadzenie w roku 2023 zadania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w jednym punkcie, zlokalizowanym w Pasłęku, powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 
 
Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 - prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A, parter, pok. 16, nr tel. 790 293 785
poniedziałek, wtorek, , czwartek, piątek - godz. 9.00 - 13.00
środa - 13.00 - 17.00
 
Punkt Nr 2 – prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, usytuowany w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 (Filia Starostwa Powiatowego)
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -  godz. 9.00 – 13.00,
środa - godz. 13.00 – 17.00
poniedziałek, wtorek, czwartek,piątek
godz. 9.00 – 13.00
radca prawny – P. Bożena Hołuj
tel. 601-634-641
środa 13.00-17.00
adwokat/poradnictwo obywatelskie
P. Artur Gralik
tel. 604-681-192
 
W obu punktach porad udzielają radcy prawni.
 
 
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Elbląski.
 
5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
6. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 55 239 49 09 codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.
 
7. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 8.
 
8. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem (osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Elbląskiemu, w formie papierowej, na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, lub elektronicznej na adres: oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu
od Starosty Elbląskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
 
9. Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”.
Karta pomocy składa się z części A i części B.
 
Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.
 
Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1.
Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.
 
W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.
 
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem telefonu 55 239 49 00 lub na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny.           
 
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa http://powiat.elblag.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Skrzypek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Skrzypek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-14 08:41:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Dawidziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-14 08:41:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Żółtowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-19 10:16:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8843 raz(y)