Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-08 14:17:44 przez

Akapit nr - brak tytułu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Kadencja Zarządu Powiatu trwa 5 lat.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.  
Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 1)   przygotowywanie projektów uchwał rady,
 2)   wykonywanie uchwał rady,
 3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 4)   gospodarowanie mieniem powiatu,
 5)   wykonywanie budżetu powiatu,
 6)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 68 ust. 5,
 7)   uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.