Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-07 08:28:08 przez

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
 
  RODZAJ ZAŁATWIANEJ SPRAWY
 
 1. Kierowanie uczniów do specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.
 WYMAGANE DOKUMENTY od wnioskodawcy (strony):
- wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka (z ewentualną propozycją lokalizacji ośrodka);
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną;
- deklaracja o ponoszeniu odpłatności za pobyt dziecka w internacie.
 OPŁATY SKARBOWE
brak
OPŁATY INNE
brak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłoczne przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego Ośrodek.
 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 
 2. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
WYMAGANE DOKUMENTY
-  postanowienie sądu rodzinnego o zastosowanie wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
-  kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego;
-  kopia opinni Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;
-  odpis aktu urodzenia nieletniego oraz Nr PESEL;
-  poświadczenie zameldowania;
-  posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (kopie karty zdrowia, karty szczepień);
-  informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym nieletniego;
-  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zostało wydane;
-  dokumentacja świadcząca o etapie kształcenia (kopia arkusza ocen i ostatniego świadectwa).
 OPŁATY SKARBOWE
brak
OPŁATY INNE
brak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Skompletowanie dokumentów niezbędnych do wniosku kierowanego do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
- Niezwłoczny wyeksportowanie wniosku do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie celem uzyskania wskazania placówki.
- Wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego na podstawie otrzymanego wskazania z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Termin ostatecznego załatwienia sprawy uzależniony jest od daty otrzymania wskazania z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755).
 
 3. Kierowanie małoletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
 WYMAGANE DOKUMENTY od wnioskodawcy (strony):
- wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka (z ewentualną propozycją lokalizacji ośrodka);
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.
 OPŁATY SKARBOWE
brak
OPŁATY INNE
brak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego Ośrodek.
 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 
4. Otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
 RODZAJ ZAŁATWIANEJ SPRAWY
Prowadzenie spraw związanych z otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i edukacji finansowanych z budżetu powiatu elbląskiego.
 WYMAGANE DOKUMENTY
- oferta na realizację zadania (druk oferty dostępny na stronach http://www.powiat.elblag.pl/),
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
- obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 OPŁATY SKARBOWE
brak
OPŁATY INNE
brak
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Termin składania wniosków i ich rozpatrzenie - Zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach.
 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)..
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
- Uchwała Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
 
5. Inne:
 
 Nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu określa uchwała
Nr XII/43/2000 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 czerwca 2000 r. (z późn. zm.).
 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu uznaje się:
a) osiągnięcie przez szkolonych zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim;
b) długoletni, twórczy wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Elbląskiego;
c) osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieżą.
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym na podstawie oceny całokształtu ich dokonań lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 Przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy lub na wniosek:
1/ radnych i organów Rady Powiatu,
2/ członków Zarządu Powiatu,
3/ zarządów okręgowych polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu powiatowym,
4/ klubów sportowych,
5/ innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej.
 Termin składania wniosków do Starosty Powiatu ustala się do dnia 10 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 Wzór wniosku do pobrania: nagroda sport.doc
 
Szkoły i placówki niepubliczne
Procedury związane z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 82 i następne dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.
2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
  1)  oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2)  określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
  3)  wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a)    możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)    realizację innych zadań statutowych,
c)    w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d)    bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4)  statut szkoły lub placówki;
  5)  dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
  6)  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
3. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
 Stypendia Starosty Elbląskiego
Regulamin udzielania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski określa uchwała nr VII/23/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2015 r.
 Stypendium przeznaczone jest dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym Powiat Elbląski
Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:           
1) dyrektorom szkół, 
2) dyrektorom, prezesom placówek kulturalnych i sportowych,     
3) zainteresowanym pełnoletnim uczniom lub ich rodzicom i opiekunom prawnym.
 Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez sekretariat Starostwa Powiatowego w Elblągu do 28 lutego danego roku kalendarzowego za pierwszy semestr i do 10 lipca za drugi semestr.
Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku stypendium Starosty Elbląskiego o przyznanie stypendium.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:
1. opinię rady pedagogicznej szkoły lub opinię dyrektora, prezesa placówki kulturalno-oświatowej lub sportowej,
2. uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku,
3. w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnoletniego zainteresowanego lub przez jego rodziców lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć opinię autorytetu (specjalisty lub trenera) w danej dziedzinie, informację szkoły o uzyskiwanych wynikach w nauce oraz opinię rady pedagogicznej.
 
 1.Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce:
1) laureatowi i uczestnikowi finału międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy.
2) laureatowi finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy.
3) uczniowi uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i który spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0.
 
2. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia artystyczne:
1) laureatowi lub zdobywcy wyróżnienia w finale międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego.
          2) laureatowi wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego.
 
3. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe:
1) zdobywcy I, II lub III miejsca w finale międzynarodowych albo ogólnopolskich zawodów w sportach indywidualnych lub zespołowych.
          2) zdobywcy I, II lub III miejsca w wojewódzkich zawodach w sportach indywidualnych.
 
4. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia społeczne (wolontariat) uznane na poziomie co najmniej wojewódzkim.
 
 
 Zakładanie Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 
Procedury związane z zakładaniem i rejestracją Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej określają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm., ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).
Starostwo Powiatowe w Elblągu prowadzi rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, których siedziba mieści się na terenie powiatu elbląskiego.
W celu dokonania wpisu do rejestru należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie klubu do ewidencji z następującymi załącznikami:
- Protokół z Zebrania Założycielskiego.
- Lista Założycieli.
- Statut w 3 egzemplarzach.
- Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.
- Dowód opłaty skarbowej.
2. Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji wraz z odpisem uchwały).
3. Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej wraz z odpisem uchwały).
Opłata skarbowa:
- wpis do ewidencji/usunięcie z ewidencji 10 zł
- wypis z ewidencji 17 zł
  Do pobrania:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Klubu Sportowego rejestracja KS.doc
2.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego rejestracja UKS.doc
3. Protokół z zebrania założycielskiego Klubu Sportowego PROT zał. KS.doc
4. Protokół z zebrania założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego PROT zał.UKS.doc
5. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim Lista obecności .doc
6. Lista założycieli Klubu Sportowego Lista Założycieli KS.doc
7. Lista założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego Lista Założycieli UKS.doc
8. Wniosek o wpis do ewidencji składu Zarządu Klubu Sportowego wpis zarządu KS.doc
9. Wniosek o wpis do ewidencji składu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego wpis zarządu UKS.doc
10. Wniosek o wpis do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego wpis kom rewiz KS.doc
11. Wniosek o wpis do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego wpis kom rewiz UKS.doc
12. Wniosek o dokonanie zmiany składu Zarządu Klubu Sportowego  zm zarządu KS.doc
13. Wniosek o dokonanie zmiany składu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego  zm zarządu UKS.doc
14. Wniosek o dokonanie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego.zm kom rewiz KS.doc
15. Wniosek o dokonanie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego.zm kom rew UKS.doc
16. Wniosek o dokonanie wpisu zmiany adres Zarządu Klubu Sportowego. zm siedziby KS.doc
17. Wniosek o dokonanie wpisu zmiany adres Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego.  zm siedziby UKS.doc
 
Data umieszczenia informacji: 2007.06.15
Zm. 2018-06-28
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-07 08:27:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-07 08:28:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-08 07:22:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3800 raz(y)