ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rok 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UchwałyZarządu Powiatu w Elblągu
 
1/08 – z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Kizyk Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „Wychowanie przez sztukę” i jego bezpośredniej realizacji – konkurs nr 1/PO KL/9.5/2007.
 
2/08 – z dnia 08 stycznia 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim.
 
3/08 – z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
4/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania zestawu komputerowego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk,
 
5/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
6/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
7/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Elbląskiego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
 
8/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
 
9/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008.
 
10/08 – z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2007 roku.
 
11/08 – z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia Pana Mariusza Walentynowicza, nauczyciela Zespołu Szkół w Gronowie Górnym do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Górnym w przypadku jego nieobecności.
 
12/08 – z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
13/08 – z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przekazania zestawu komputerowego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
14/08 – z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu robót wykończeniowych na poddaszu, budowę toalety dla niepełnosprawnych i montaż platformy przychodowej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
15/08 – z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację środków trwałych, stanowiących wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
 
16/08 – z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, złożonego przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
17/08 – z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
 
18/08 – z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia Pana Cezarego Terecha, nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku w przypadku jego nieobecności.
 
19/08 – z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
20/08 – z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia Pana Mariana Łukaszuka Dyrektora ZDP w Elblągu z/s w Pasłęku do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 5.1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 - Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny i jego bezpośredniej realizacji.
 
21/08 – z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Elblągu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007.
 
22/08 – z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej SPZOZ w Pasłęku.
 
23/08 – z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/07 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
 
24/08 – z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
25/08 – z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
26/08 – z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
27/08 – z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZSEiT w Pasłęku.
 
28/08 – z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania strat powstałych w mieniu Powiatu Elbląskiego w wyniku huraganu „EMMA”.
 
29/08 – z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawia zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008.
 
30/08 – z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu elbląskiego.
 
31/08 – z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
32/08 – z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
33/08 – z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację środków trwałych, stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.
 
34/08 – z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2008 r.
 
35/08 – z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego typu van do przewozu osób.
 
36/08 – z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
37/08 – z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008.
 
38/08 – z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku w spółkę prawa handlowego.
 
39/08 - z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
40/08 – z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zamiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008.
 
41/08 – z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim.
 
42/08 – z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2008 r. kształcenia w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie i murarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku al. Wojska Polskiego 36.
 
43/08 – z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk ul. Wojska Polskiego dz. Nr 4/11.
 
44/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
45/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie przekazania pojazdu, będącego na stanie środków trwałych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
46/08 – z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Elbląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu.
 
47/08 – z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Sylwi Durma ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
48/08 – z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Suchaczu.
 
49/08 – z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/08 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk ul. Wojska Polskiego dz. Nr 4/11. 
 
50/08 – z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pana Edwarda Skalija Dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Niwelowanie różnic edukacyjnych uczniów szkół zawodowych w zakresie języków obcych, matematyki i zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
51/08 – z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pana Edwarda Skalija Dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Nabycie umiejętności poszukiwania pracy przez uczniów szkół zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 –Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
52/08 – z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pana Edwarda Skalija Dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał L:udzki 2007 – 2013, Działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Podnoszenie mobilności edukacyjnej uczniów liceum ogólnokształcącego w kierunku wszechstronnego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w karierze szkolnej”.
 
53/08 – z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pana Edwarda Skalija dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy we współpracy z pracodawcami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
54/08 – z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Brinkiewicz Dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Górnym do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Młodzi, ambitni, atrakcyjni zawodowo – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
55/08 – z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Brinkiewicz Dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Górnym do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Technik z uprawnieniami do kierowania pojazdem samochodowym i ciągnikiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
56/08 – z dnia 15 lipca 2008 w sprawie przekazania dłużycy lipowej będącej na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z s. w Pasłęku.
 
57/08 – z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2008 roku.
 
58/08 – z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
59/08 – z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2009.
 
60/08 – z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Elbląskiego oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku za I półrocze 2008.
 
61/08 – z dnia 9 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji roku szkolnego 2008/2009 w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
 
62/08 – z dnia 9 września 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej miejscowości zgłoszone do powiatowego konkursu „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego”.
 
63/08 – z dnia 9 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
64/08 – z dnia 9 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych na budynku przewidzianym na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Pasłęk ul. Zwycięstwa dz. Nr 305.
 
65/08 – z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
66/08 – z dnia 23 września 2008r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 1141 N- ulica Agatowa na terenie Gminy Elbląg do kategorii dróg gminnych.
 
67/08 – z dnia 23 września 2008r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Starosty Elbląskiego.
 
68/08 – z dnia 30 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
69/08 – z dnia 07 października 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Suchaczu.
 
70/08 – z dnia 07 października 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim.
 
71/08 – z dnia 07 października 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
 
72/08 – z dnia 21 października 2008r. w sprawie upoważnienia Pana Mariana Matuszczaka Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „ Od gimnazjalisty do maturzysty”.
 
73/08 – z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
74/08 – z dnia 28 października 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2008 roku.
 
75/08 – z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.
 
76/08 – z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie wyboru projektów remontów dróg powiatowych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 
77/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
 
78/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Elblągu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
 
79/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Elblągu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.
 
80/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Elbląskiego.
 
81/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2009.
 
82/08 – z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr 76/08 z dnia 06 listopada 2008r. zarządu Powiatu w sprawie wyboru projektów remontów dróg powiatowych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 
83/08 – z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie podpisania Porozumienia Technicznego z Powiatem Węgorzewskim.
 
84/08 – z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 
85/08 – z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani Małgorzaty Tkaczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
86/08 – z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.
 
87/08 – z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

 

 
Treść uchwał dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A - pok. 201.
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Czajkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Czajkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 13:19:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 13:19:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »