ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 27 VI 2008 - 12 IX 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu
za okres od 27 czerwca 2008r. do 12 września 2008r.
 
W okresie międzysesyjnym, tj. od 27 czerwca 2008r. Zarząd obradował 8 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.
Ø Główne tematy obrad:
 
- Zarząd zapoznał się z koncepcją przekształcenia SP ZOZ  w Pasłęku w spółkę prawa handlowego.
   W dyskusji dotyczącej przekształcenia wzięli udział: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rady Powiatu właściwej ds. zdrowia, Przewodnicząca Rady Społecznej szpitala, Dyrektor SP ZOZ, oraz pracownicy merytoryczni. Wykonawca koncepcji Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW przedłożył 4 warianty hipotetycznych rozwiązań:
   I wariant - funkcjonowanie szpitala z dotychczasowym zakresem działalności,
   II wariant – funkcjonowanie szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego,
   III wariant –  funkcjonowanie szpitala z pozostawieniem oddziałów zachowawczych w formie spółki prawa handlowego,
   IV wariant – funkcjonowanie szpitala z rozszerzeniem oferty medycznej w formie spółki prawa handlowego.
 
Ø Z zakresu oświaty:
 
Zarząd zapoznał się z informacją dot. naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009.
Wyraził zgodę na uruchomienie 9 nowych oddziałów w ZS w Pasłęku. W związku z niskim naborem do Technikum Agrobiznesu w ZS w Gronowie Górnym (12 uczniów), Zarząd nie wyraził zgody na uruchomienie nowego oddziału Technikum. Zobowiązał dyrektor ZS w Gronowie Górnym do poinformowania ainteresowanych uczniów  o możliwości podjęcia nauki w tym kierunku w ZSEiT w Pasłęku.
 
Zarząd rozdysponował zwiększoną część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 375 257 zł  dla jednostek oświatowych powiatu elbląskiego przeznaczonej na sfinansowanie:
-        wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach                         i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
-        wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
-        wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
 W związku z przyznaniem dodatkowych środków budżety placówek       zwiększyły się o kwoty:
-        w ZSEiT w Pasłęku ponad 114 tys. zł,
-        w ZS w Gronowie Górnym ponad 120 tys. zł,
-        w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ponad 42 tys. zł,
-        MOW w Kamionku Wielkim prawie 65 tys. zł,
-        ZS w Pasłęku 32 tys. zł.
 
·        W związku z przyznaniem powiatowi elbląskiemu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 225 436,44 zł na realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zarząd zaakceptował propozycję zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków na udział własny do realizacji projektów w/w programie, w roku 2008 – 13 tys. zł, w roku 2009 – ok. 20 tys. zł.
 
·        Zarząd wyraził zgodę na kształcenie specjalne oraz utworzenie dodatkowo 4 godzin tygodniowo dla słabo słyszącej uczennicy ZS w Gronowie Górnym, która jest uzdolniona plastycznie.
 
·         Zarząd dokonał wizytacji budowy boiska przy ZSEiT w Pasłęku w ramach programu Orlik 2012, wyrażając jednocześnie zgodę na budowę trybun z zagospodarowaniem skarpy, przeznaczając na to zadanie kwotę 56 tys. zł.
 
·         Zarząd zatwierdził  nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia  w dziedzinie kultury fizycznej w 2008 r. wg propozycji przedstawionych przez Wydział PEKS:
-        Bieńkowski Robert ( społeczny działacz sportowy),
-        Borysewicz Sławomir ( społeczny działacz sportowy),
-        Piepiórka Marek ( społeczny działacz sportowy),
-        Plawgo Mirosław ( społeczny działacz sportowy),
-        Sądej Hanna (zawodniczka).
Wręczenie nagród będzie miało miejsce, jak co roku, podczas Dożynek Powiatowych, na które serdecznie wszystkich zapraszam.
 
·         Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie dla trzech uczennic ZS w Pasłęku.
 
·         Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch nauczycieli emerytowanych w ZS w Pasłęku na okres jednego roku szkolnego.
    
 
Ø Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 
·         W wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim, gm. Tolkmicko żadna z 4 nieruchomości nie została sprzedana.
Zarząd polecił ogłoszenie III przetargu, pozostawiając wartości działek bez zmian (od 95 do 138 tys. zł).
 
·         Zarząd nie wyraził zgody na wycinkę drzew na terenie działek w miejscowości Suchacz (po byłej siedzibie Straży Pożarnej,        ul. Cegielniana), z uwagi na toczące się postępowania przetargowe (wycinka drzew naruszyłaby istniejącą szatę roślinną, co może wpłynąć na brak zainteresowania  kupnem tych nieruchomości).
 
·         W wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Suchaczu, gm. Tolkmicko żadna z 10 nieruchomości nie została sprzedana.
Zarząd postanowił  nie obniżać ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości w II przetargu, która wynosi  od 40 do 60 tys. zł netto.
 
·         Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek Pana Koniecko dotyczący możliwości zamiany działki stanowiącej własność Powiatu w obrębie Sakówko na działkę stanowiącą własność Pana  Koniecko w obrębie miasta Pasłęk.
Ustalił, iż istnieje ewentualnie możliwość zamiany północnej części działki stanowiącej własność Powiatu na całą działkę stanowiącą własność Pana Henryka Koniecko.
 
·         Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż części działki Nr 49 w Gronowie Górnym.
 
·         Zarząd zatwierdził projekt porozumienia między MiG Pasłęk a Powiatem Elbląskim regulujący użyczenie na 10 lat części budynku po byłym ZOL-u na siedzibę Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, filia w Pasłęku.
Zatwierdzony przez Zarząd projekt porozumienia został Państwu Radnym dołączony do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej na realizację zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez pasłęcka filię SPOR-T w Elblągu. Do porozumienia wprowadzono zapisy zabezpieczające interes zarówno gm. Pasłęk jak i Powiatu Elbląskiego. W zamian za przekazanie w użyczenie części budynku należącego do Szpitala w Pasłęku gmina zobowiązała się przeprowadzić remont  i zaadaptować pomieszczenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego. W przypadku gdyby nie udało się stworzyć Poradni Rehabilitacyjnej przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Elblągu, gmina Pasłęk mogłaby wprowadzić do budynku inny podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Gdyby znalezienie innego podmiotu świadczącego tego typu usługi było niemożliwe, gmina Pasłęk będzie miała prawo do wykorzystania tej części budynku do realizacji zadań własnych gminy. Natomiast gdyby to Powiat chciał przejąć tę część budynku, byłby zobowiązany zwrócić gminie Pasłęk koszty remontu tego budynku proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu użytkowania, z uwzględnieniem rewaloryzacji tych kosztów.
 
 
 Ø Z zakresu spraw finansowych Zarząd:
 
·          wyraził zgodę na 10% wzrost wynagrodzeń kadry zatrudnionej  w powiatowych jednostkach pomocy społecznej z dniem 1 lipca br.,
Wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń będą pokryte ze środków własnych jednostek, a ewentualne zwiększenie budżetów w paragrafach płacowych nastąpi w miarę potrzeb,
 
·          wyraził zgodę na zwiększenie budżetu PCPR o kwotę 18 934 zł  z przeznaczeniem na podwyżkę płac,
 
·          wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 3 tys. zł dla ZSZ w Pasłęku z przeznaczeniem na aktualizację komputerowych programów płacowo – księgowych,
 
·          zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektor DPS w Rangórach w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków bieżących przeznaczonych na budowę oczyszczalni przy DPS w Rangórach na wydatki bieżące celem osiągnięcia standaryzacji DPS w Rangórach,
 
·          zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora PCPR w sprawie zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 289 300 zł  z przeznaczeniem na wypłaty należnych świadczeń rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
 
·          zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora SP ZOZ w Pasłęku  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wynikającego ze spłaty odsetek od kredytu komercyjnego zawartego pomiędzy szpitalem a BRE Bankiem Hipotecznym.
 
ØInne tematy:
 
·         Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:
-       dot. utrzymania promu w Kępinach Wielkich (za okres   6 miesięcy br.),
-        z wykonania budżetu powiatu (za okres 6 i 7 miesięcy br.),
-        o funkcjonowaniu rodzin zastępczych,
-        nt. konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego o dofinansowanie ze środków EFS projektu w ramach Priorytetu 7 – Promocja Integracji Społecznej,
-        nt. analizy i oceny struktury osób bezrobotnych z terenu powiatu elbląskiego zarejestrowanych w PUP w Elblągu za okres 6 miesięcy br.,
-        o stanie środowiska na obszarze powiatu elbląskiego w 2007 r.,
-        nt. aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ w Pasłęku (strata, która wystąpiła jest znacznie wyższa niż w roku ubiegłym). Strata netto szpitala w roku 2007 wyniosła 353 249,50 zł, a więc przeciętny miesięczny deficyt osiągnął 29 437,50 zł. Natomiast strata za pierwsze 5 miesięcy bieżącego roku to już 336 922,50 zł, tak więc obecnie miesięczny deficyt to 67 385 zł. Przewidywana strata na koniec bieżącego roku to 777 270,16 zł.
 
·      Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie daty końcowego rozliczenia oraz realizacji zadań dofinansowanych przez PFOŚiGW:
-        pt. „Zakup jednorazowych worków do selektywnej zbiórki odpadów” realizowanego przez gminę Elbląg,
-        pt. „Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko – I etap realizacyjny dokończenie skanalizowania miejscowości Pęklewo”,
-        pt. „Przebudowa systemu grzewczego” w budynku użytkowanym przez Klub Sportowy i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, realizowanego przez gminę Tolkmicko,
-        pt. „Wyposażenie Komisariatu Policji w Pasłęku i Posterunku Policji w Godkowie w sprzęt komputerowy /łącznie dwa zestawy/”.
 
·       W związku z wnioskiem Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty o dofinansowanie działalności Gabinetu Stomatologicznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Zarząd z uwagi na brak możliwości finansowania tej działalności z tegorocznego budżetu, postanowił uwzględnić dopiero w pracach nad projektem budżetu Powiatu na rok 2009.
 
·         Zarząd zapoznał się ze wstępną koncepcją organizacji obchodów 10 – lecia istnienia samorządu powiatowego.
 
ØW okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 21 uchwał:
 
·         6 uchwał dotyczyło spraw finansowych:
 
·         uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2008r., 
·         uchwałą podano do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu wg stanu na dzień 30.06.2008 r.,
 
·         uchwałą dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2008,
·  uchwałą przeniesiono wydatki z rezerwy budżetowej,
·  podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących projektu budżetu Powiatu na rok 2009,
·  podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego SPZOZ w Pasłęku za I półrocze.
 
 
·       2 uchwały dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu:
·   uchwałą przekazano samochód osobowy marki Citroen Xara na potrzeby ZDP,
·     uchwałą wyrażono zgodę na użycie Herbu Powiatu Elbląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu,
 
·   uchwałą powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Sylwia Durma,
 
 
·   uchwałą powołano Komisję Konkursową oceniającą miejscowości zgłoszone do konkursu „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego”,
 
·   uchwałą zatwierdzono arkusze organizacji roku szkolnego 2008/2009 w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski,
 
· uchwałą wyrażono zgodę na przekazanie dłużycy lipowej będącej na stanie ZDP w Elblągu dla Ośrodka Kultury w Młynarach na organizację Pleneru Plastycznego „Bliżej Natury”.
 
 
·      uchwałami powołano komisje przetargowe:
 
 
·   do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości powiatowych położonych w Suchaczu,
·     do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie ZSEiT w Pasłęku,
·     do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych na budynku stanowiącym własność Powiatu położonym w Pasłęku ul. Zwycięstwa dz. nr 305/1.
 
 
·      6 uchwał dotyczyło upoważnień dla dyrektorów szkół związanych z udziałem w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013
 
 
ØZarząd wydał postanowienie dotyczące uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo.
 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Czajkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Czajkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:57:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »