ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 18 IV 2008 - 27 VI 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu
za okres od 18 kwietnia 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.
 
W okresie międzysesyjnym, tj. od 18 kwietnia 2008 r. Zarząd obradował
9 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.
Ø Główne tematy obrad:
 
Zarząd zapoznał się z propozycją wyboru formy wyłonienia  wykonawcy opracowania koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku
w spółkę prawa handlowego.
 
Udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji przekształcenia SPZOZ w Pasłęku w spółkę prawa handlowego odbyło się w trybie przetargu nieograniczonego, jednakże z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty przewyższały zaplanowaną kwotę, przetarg musiał być unieważniony. W wyniku rozpoznania cenowego wybrano Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. Zlecenie zostanie wykonane na podstawie umowy o dzieło, przewidywany termin podpisania umowy 7 lipca br., termin wykonania dzieła – 21 sierpnia 2008 r., wynagrodzenie brutto 31 tys. zł.
 
·      Z zakresu oświaty:  
 
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie innowacji pedagogicznej
w jednej I klasie LO w ZS w Pasłęku, która polegała na możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia.
W związku z wnioskiem ZNP, Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumień, w myśl których nauczyciele uczestniczący w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych otrzymają wynagrodzenie za czas strajku.
 
Zarząd zapoznał się z kosztorysem inwestorskim na budowę kompleksu boisk sportowych przy ZSEiT w Pasłęku w ramach programu ministerialnego „Moje boisko Orlik 2012”, skalkulowanym, na kwotę 1.589.600 zł. Środki na zwiększenie udziału własnego powiatu należało zwiększyć z planowanych 334 tys. zł do łącznej kwoty 923.600 zł. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w projekcie uchwały budżetowej.

·      Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 
Zarząd ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Suchaczu.
Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 10 działek. Cena wywoławcza wynosi od 40 do 60 tys. zł netto. Termin przetargu został wyznaczony na 31 lipca 2008 r.
 
Zarząd ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim, gm. Tolkmicko.
W stosunku do I przetargu ceny wywoławcze zostały obniżone o ok. 20 – 30% i wynoszą od 70 do 95 tys. zł. Przetarg odbędzie się 4 lipca 2008 r.
 
·           Z zakresu spraw finansowych:
 
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków
w kwocie 25 tys. zł dla MOW w Kamionku Wielkim z przeznaczeniem na wykonanie remontu posadzki i położenia terakoty na stołówce oraz wymiany drzwi garażowych.
 
Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora SPZOZ w Pasłęku w sprawie zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 70 tys. zł
w projekcie realizowanym w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, którego celem jest ucyfrowienie pracowni rtg. Projekt planowany jest do realizacji w 2009 r., a termin składania wniosków upływa 1 sierpnia br.
 
·      Z zakresu dysponowania majątkiem powiatu:
 
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż wyeksploatowanego i niesprawnego pojazdu marki Renault Trafic T 55 E, z uwagi na fakt, że koszt remontu pojazdu przewyższa jego wartość rynkową, (750 zł, z przeznaczeniem pojazdu do kasacji).
 
Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń biurowych przy ul. Komeńskiego 40.
 
Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora ZS w Gronowie Górnym o pozwolenie na sprzedaż w drodze przetargu środków trwałych
i pomocy dydaktycznych użytkowanych w Zespole Szkół Rolniczych.
 
Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie w okresie letnim pomieszczeń grup wychowawczych, które mogłyby stanowić bazę noclegową dla ewentualnych turystów i grup zorganizowanych.
 
·      Z zakresu dróg:
 
Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli w ZDP przeprowadzonej przez NIK w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w latach 2005 – 2006.
 
Zarząd zapoznał się z informacją o stanie dróg i organizacji remontu dróg.
W wyniku niesprzyjających warunków klimatycznych okresu jesienno – zimowego, postępującego procesu niszczenia nawierzchni przez tabor ciężarowy i fizycznego zużycia nawierzchni, nastąpiło pogłębienie degradacji wszystkich nawierzchni dróg powiatowych. W roku 2008 szacuje się ubytki w jezdni na około 40 tys. m2 (w roku 2007 – 32 tys.m2). Bardzo mocno ucierpiały też drogi gruntowe. Zapotrzebowanie materiałowe na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznej wymaga użycia 60 ton masy na zimno, 3000 ton grysów, 350 ton emulsji, 3 skrapiarek, 3 pojazdów przewozowych grysu, 2 ładowarek i 2 pojazdów do przewozu pracowników. Do przeprowadzenia remontów cząstkowych zaangażowano 3 brygady remontowe.
 
Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych w Pieniężnie i Braniewie i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
 
ØInne tematy:
·         Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:
-        z wykonania budżetu powiatu (za okres 3, 4 i 5 miesięcy br.),
-        o podziale środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na 2008 rok,
-        z realizacji projektu Leader +,
-        nt. realizacji projektu„Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (efektem czego jest projekt uchwały Rady Powiatu wyrażający zgodę na przystąpienie do projektu),
-        o sytuacji finansowej SPZOZ za I kwartał br. (w I kwartale tylko
z tytułu działalności oddziału wewnętrznego nie było strat,
w pozostałych oddziałach strata wyniosła 43.298 zł, tj. 14.433 zł średnio na miesiąc - największa z tytułu działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Aktualnie NFZ zweryfikował umowy za I kwartał 2008 r., podwyższając ilość punktów
w poszczególnych oddziałach szpitalnych przy niezmienionej stawce za punk.).
 
Zarząd przychylił się do prośby Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu w sprawie wsparcia finansowego i postanowił przyznać kwotę 1000 zł z Programu Bezpieczny Powiat.
 
ØW okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 13 uchwał:
 
·         7 uchwał dotyczyło spraw finansowych:
 
-      uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2008r.,
-      uchwałą zmieniono dwukrotnie harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008,
-      uchwałą dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005,
-      uchwałami przeniesiono wydatki z rezerwy budżetowej,
-      podano do publicznej wiadomości kwartalną informację
o wykonaniu budżetu wg stanu na dzień 31.03.2008 r.
·           uchwałą wyrażono zgodę na kasację środków trwałych w DPS
w Rangórach.
·      uchwałami powołano komisje przetargowe:
-        na dostawę samochodu osobowego typu van na potrzeby Starostwa Powiatowego,
-        na opracowanie koncepcji przekształcenia SPZOZ w Pasłęku,
-        do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości powiatowych położonych w Kamionku Wielkim,
-        na wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy ZSEiT w Pasłęku.
 
ØZarząd wydał 2 postanowienia uzgadniające  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Monasterzysko i Kurowo Braniewskie, gmina Młynary
 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:56:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:56:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »