ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 29 II 2008 -18 IV 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 29 lutego 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 29 lutego 2008 r. Zarząd obradował
6 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

 

Ø  Główne tematy obrad:

 

·      Zarząd dwukrotnie analizował projekt programu przekształcenia SPZOZ w Pasłęku w spółkę prawa handlowego
z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zarząd postanowił, że koncepcję przekształcenia SPZOZ w Pasłęku powinna dokonać dodatkowo firma konsultingowa specjalizująca się w tej dziedzinie. W związku z powyższym zobowiązał Dyr. Przybylskiego i P. Sałatę do określenia SIWZ w celu wyłonienia firmy na wykonanie koncepcji w przedmiocie przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego.

Wraz z Przewodniczącym Rady konsultowaliśmy z wójtami
i przewodniczącymi rad gminnych z Młynar, Godkowa, Rychlik, Wilcząt i Pasłęka kwestie dotyczące ewentualnego wniesienia udziałów do przyszłej spółki powstałej na bazie SPZOZ w Pasłęku. Aplauzu nie było, ale też nie było żadnych przeciwników pomysłu.

 

Ø  Z zakresu oświaty:

 

·      Zarząd zapoznał się z informacją o planowanych koniecznych remontach bieżących zgłoszonych przez placówki oświatowe. Zgodnie z VII kryterium podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 można uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Finansów po uzyskaniu opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z propozycją dyrektorów placówek złożono wnioski na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

·      Zarząd zapoznał się z projektem umowy patronackiej pomiędzy Centrum Sztuki „Galeria El” a Liceum Plastycznym
w Gronowie Górnym i wyraził zgodę na jej podpisanie (umowa nie ma charakteru finansowego).

·      Zarząd zadeklarował przystąpienie do programu „Moje boisko Orlik 2012” i podpisał oświadczenie o podjęciu starań w zakresie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych
w wysokości minimum 1/3 wartości zadania, stanowiących udział własny w przedsięwzięciu „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSEiT w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36” w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w 2008 r. Na koordynatora powiatowego realizacji zadania wyznaczono P. Mariana Matuszczaka – Dyrektora ZSEiT w Pasłęku. Stosowaną zmianę Zarząd proponuje wprowadzić do budżetu na dzisiejszej sesji kwotą 334 tyś. zł.

 

·      Zarząd zatwierdził plan wydatków związanych z programem wymiany młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatów Steinburg i elbląskiego w dniach 20 – 26 kwietnia br.

 

Koszt projektu wynosi ponad 16 tys. zł. W dniu 15 lutego złożony został wniosek do fundacji „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie programu wymiany w wysokości 10300 zł. Decyzją Zarządu Fundacji – przyznano kwotę 6.700 zł.

 

Ø  Z zakresu spraw finansowych i gospodarowania mieniem powiatu:

 

·      Zarząd wyraził zgodę na umorzenie w całości wierzytelności Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych.

 

·      Zarząd również:

 

- wyraził zgodę na likwidację 11 zestawów komputerowych będących w ewidencji księgowej ZSEiT w Pasłęku

 

- zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora DPS w  Tolkmicku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
2 samochodów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ w Tolkmicku.

 

- przyjął informację z wykonania budżetu Powiatu elbląskiego sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

 

- przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za
2 miesiące 2008 r.

 

Ø  Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

·      Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż części działki Nr 3/4 przy ul. Kopernika 24 a w Pasłęku.

 

·      Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu ZDP, w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.”Budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej przy Kanale Elbląskim wraz z drogą dojazdową na działkach 19/1, 19/2, 49/5 i 3043/7,
w sąsiedztwie pochylni Buczyniec”.

 

·      Zarząd wyraził zgodę na wydzielenie i sprzedaż P. Kozłowskiemu w trybie bezprzetargowym pasa nieruchomości o szerokości 5 m. (część działki Nr 49 w Gronowie Górnym).

 

·         Zarząd zatwierdził treść aneksów do umów użyczenia działek niezabudowanych, stanowiących pas drogowy, a zawartych       w dniu 24 września 2007 roku z gminą Gronowo Elbląskie przedłużając umowy użyczenia do 2015 roku.

 

·         Zarząd nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie płyt drogowych z działki nr 546 położonej w Suchaczu.  

 

Płyty znajdujące się na działce stanowią drogę dojazdową do nieruchomości.

 

Ø  Z zakresu dróg:

 

·      Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego na przygotowanie aplikacji  na konkurs w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013, Działanie  5.1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 10,5 mln zł. Powiat musi zapewnić udział własny w wysokości 30%.

 

·      Rozpoczęto procedury związane ze zmianą kategorii dróg  powiatowych. Uchwały dotyczące zmian kategorii dróg powiatowych na gminne, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji zostały pozytywnie zaopiniowane przez sąsiednie samorządy.

 

Ø Inne tematy:

 

·      Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:

-   z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu za rok 2007, wraz z  informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-   analizę działań ratowniczo-gaśniczych PSP, wraz z analizą działań kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie powiatu w roku 2007,

-   Placówki Straży Granicznej w Elblągu z realizacji zadań
w 2007 r. z zakresu problematyki bezpieczeństwa,

-  o stanie sanitarnym obszarów na terenie powiatu elbląskiego nadzorowanych przez Państwowy Graniczny Inspektorat  Sanitarny w Elblągu w 2007 r.,

-  raport o stanie sanitarnym Powiatu Elbląskiego za rok 2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

-  dot. analizy i oceny struktury bezrobocia na terenie działania PUP w Elblągu w roku 2007,

-  z wykorzystania środków FP na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w dyspozycji PUP w Elblągu w 2007 r.

 

·         Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w ramach PFOŚiGW, w celu zabezpieczenia kwoty 37.151,85 zł przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

 

Ø W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 12 uchwał:

 

·         7 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

 

-    uchwałami zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2008r.,

-    uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008,

-    uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007,

-    uchwałą udzielono pożyczki dla SPZOZ w Pasłęku,

-    uchwałą przeniesiono wydatki z rezerwy budżetowej,

-    podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

 

·             uchwałą upoważniono Dyrektora ZDP w Pasłęku do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPO Poddziałanie 5.1.6,

 

·           uchwałą dokonano zmian w programie naprawczym DD „Orle Gniazdo” w Marwicy,

 

·           uchwałą wyznaczono komisję do oszacowania strat powstałych w mieniu powiatu w wyniku huraganu „Emma” ,

 

·           uchwałą ustalono rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego,

 

·         uchwałą dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZSEiT w Pasłęku,

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:53:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »