ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 28 XII 2007- 29 II 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 28 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 28 grudnia 2007 r. Zarząd obradował
9 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

 

Ø      Główne tematy obrad:

 

·      Zarząd polecił przygotowanie analizy i koncepcji przekształcenia SPZOZ w Pasłęku w spółkę prawa handlowego

 

Ponieważ przekształcenie ZOZ – ów w spółki prawa handlowego wydaje się nieuchronne, Zarząd zobowiązał Dyrektora do przygotowania koncepcji przekształcenia placówki wraz z analizą SWOT całego przedsięwzięcia, w oparciu o doświadczenia innych szpitali. Istotne jest, że spółki prawa handlowego będą miały większe szanse pozyskania środków z funduszy europejskich. Być może uda się przekonać samorządy lokalne do przejęcia współodpowiedzialności za opiekę zdrowotną i objęcia udziałów w kapitale założycielskim spółki.     

 

Ø                                          Z zakresu oświaty:

 

·      Zarząd zapoznał się z informacją określającą propozycje projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszonych przez placówki oświatowe powiatu elbląskiego na 2008 r.

 

Projekty w ramach PO Kapitał Ludzki są finansowane z EFS-u
i są to projekty tzw. „miękkie” – nieinwestycyjne. W ramach PO Kapitał Ludzki można ubiegać się o dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników administracji samorządowej, opieki społecznej. W ramach Priorytetu IX istnieje możliwość aplikowania
o środki dla placówek oświatowych.

Ogółem na 2008 r. placówki oświatowe powiatu, łącznie ze Starostwem Powiatowym planują przygotować 13 wniosków na projekty, z tego
5 ma być aplikowanych przez stowarzyszenia funkcjonujące przy szkołach, a 8 bezpośrednio przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi około 770 tys. zł.

 

·      Zarząd zapoznał się z informacją o udziale powiatu elbląskiego w europejskiej sieci współpracy edukacyjnej Comenius „Roots and Wings” i przyjął propozycję organizacji europejskiej konferencji nauczycieli w listopadzie 2008 r., finansowanej ze środków zewnętrznych.

 

Powiat Elbląski już 2 lata uczestniczy w europejskiej sieci współpracy edukacyjnej Comenius „Roots and Wings”. W roku 2007 4 nauczycieli
z terenu powiatu uczestniczyło w europejskiej konferencji nauczycieli zorganizowanej w Dublinie. Teraz koordynatorzy projektu poprosili
o rozważenie możliwości zorganizowania kolejnej konferencji przez Powiat Elbląski w dniach 19 – 23 listopada 2008 r.

 

·      Zarząd zaopiniował pozytywnie kandydaturę P. Emiliana Tomczyńskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

 

·      Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora ZS w Pasłęku
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie dwóch kierunków kształcenia w Technikum Handlowym – technik logistyk oraz
w Zasadniczej Szkole Zawodowej – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego o specjalności przetwórstwo mleka (na wniosek Dyrektora ICC Pasłęk).

 

·      Zarząd wytypował ZSEiT Pasłęku jako lokalizację budowy boiska w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko ORLIK 2012”.

 

Program zakłada budowę boisk, na potrzeby młodzieży szkolnej,
w miastach, która współfinansowana będzie z budżetu państwa, województwa oraz powiatu (po 33%). Program przewiduje budowę
2 boisk (nawierzchnia tartanowa) piłkarskiego oraz do koszykówki
i siatkówki,  postawienie kontenerów (na cele sanitarne i szatnie), zainstalowanie oświetlenia oraz położenie chodników. Wstępnie szacuje się, że koszt takiej inwestycji będzie opiewał na kwotę ok. 1 mln zł. Ukończenie inwestycji musi nastąpić do końca roku, dokumentacja zostanie przygotowane przez Ministerstwo sportu i Turystyki, natomiast powiat musi przeprowadzić postępowanie przetargowe.

 

·      Zarząd wyraził zgodę na realizację zajęć w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Pasłęku w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 dla 14 słuchaczy.

 

·      Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie dla
2 uczniów z ZS w Pasłęku i 2 uczniów ZSEiT w Pasłęku.

 

Ø                                          Z zakresu spraw finansowych:

 

·      Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektor ZS
w Gronowie Górnym w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji konkursowej na remont i modernizację budynku gospodarczego wraz z adaptacją na przystosowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznych. Szacowana wartość przygotowania dokumentacji to ok. 30 tys. zł, a środki te będą mogły być przekazane z rezerwy budżetowej.

 

·      Zarząd analizował wniosek Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego „Pólko” przy ZSEiT w Pasłęku w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „Robpol” sp.
z o.o. w Robitach kwocie 3.756,10 zł i wyraził zgodę na umorzenie ww. należności, z powodu braku możliwości wyegzekwowania wierzytelności.

 

·      Zarząd analizował wniosek Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia uposażeń pracowników Starostwa Powiatowego i stwierdził konieczność zrealizowania
w I półroczu wzrostu wynagrodzeń o przewidziane w budżecie 5%. Zarząd dostrzegł potrzebę dalszego wzrostu wynagrodzeń pracowników w II półroczu 2008 r. i zobowiązał Skarbnika Powiatu do dokonania analizy możliwości finansowych Powiatu w tym zakresie. Wynika z niej, że możliwy będzie wzrost wynagrodzeń o kolejne 5% od lipca br.

 

·      Zarząd wyraził zgodę na współfinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Brukseli ze środków PFOŚiGW w kwocie 2.810 zł.

 

·      Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za
1 miesiąc 2008 r.

 

Ø                                                                    Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

·      W wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Kamionku Wielkim, gmina Tolkmicko żadna
z 4 nieruchomości nie została sprzedana.

 

Zarząd zlecił ogłoszenie II przetargu w miesiącu maju br. pozostawiając wartości działek bez zmian (od 95 do 138 tys. zł).

 

·      Zarząd zlecił przygotowanie do sprzedaży (w trybie bezprzetargowym) części działki Nr 3/5 przy ul. Kopernika
w Pasłęku (część tej nieruchomości jest użytkowana przez
P. Łagodzińskich od 1972 r.)

 

·      Zarząd analizował ponownie wniosek P. Stanisława Kozłowskiego w sprawie sprzedaży części działki nr 49
w Gronowie  Górnym i wyraził zgodę na sprzedaż pasa przedmiotowej  nieruchomości o szerokości 1,5 – 2  m,
w trybie bezprzetargowym, celem rozwiązania problemu dostępności do skrzynki rozdzielczej i możliwości wykonania drenażu.

 

·      Zarząd odniósł się negatywnie do wniosków P. Krzysztofa Molendy w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu, umorzenia zadłużenia oraz poczynienia inwestycji budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku.

 

Wnioskodawca argumentował, że jest przewlekle chory, miesięczne dochody rodziny są niskie, natomiast była żona jest osobą bezrobotną,
a umorzenie zobowiązania ma posłużyć temu, aby Państwo Molenda mogli ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Ponadto P. Molenda żądał zainstalowania plafonów oświetleniowych, wymiany odcinka rury kanalizacyjnej na korytarzu, pomalowania klatki schodowej, podpisania umowy o wywóz śmieci z inną firmą niż PUK z Pasłęka (ze względu na wysokie ceny usług świadczonych przez tę firmę) oraz zakupu środków czystości oraz urządzeń do sprzątania klatki schodowej (ew. zatrudnienie osoby do sprzątania).

Powiat wyasygnował jesienią 2006 roku ponad 18 tys. zł na remont dachu budynku, finansuje koszty związane z remontem instalacji C.O. oraz pokrywa niezbędne nakłady związane z eksploatacją budynku. Ponadto ponosi koszty regulowania opłat za usługi zewnętrznych dostawców wynikające z nie wywiązywania się przez wnioskodawcę najpierw z umowy najmu, a obecnie z obowiązku płacenia odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.

Zarząd Powiatu w stosunku do P. Molendy zastosował wszystkie prawnie dostępne instrumenty umożliwiające wyjście z zadłużenia (rozłożenie zobowiązania na raty, odraczanie terminu spłaty, zaliczania kosztów remontów na poczet zadłużenia). Ze względu na nie wywiązywanie się przez P. Molendę z zawieranych umów i zobowiązań finansowych oraz
z uwagi na brak możliwości polubownego rozwiązania problemów wystąpiono na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii
i egzekucję należności.

 

·      Zarząd polecił sprawdzenie możliwości wydzielenia do sprzedaży działki (wraz z drogą dojazdową) przy ZS
w Gronowie Górnym. Ewentualne środki pozyskane
w wyniku sprzedaży będą mogły być przeznaczone na potrzeby szkoły, w związku z rozszerzeniem oferty kształcenia placówki.

 

·      Zarząd dwukrotnie analizował projekt umowy najmu pomieszczeń po byłym ZOL –u na potrzeby apteki oraz działu farmacji szpitalnej.

 

Efektem prac Zarządu nad ww. projektem jest dokument dołączony Państwu radnym do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku SPZOZ
w Pasłęku stanowiącego własność Powiatu Elbląskiego.

 

Ø     Z zakresu dróg:

 

·      Zarząd analizował projekt porozumienia między Zarządem Powiatu w Elblągu a Wójtem Gminy Elbląg w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej na gminną i przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1141N i zaakceptował jego treść.

 

Porozumienie zakłada, że do czasu zakończenia procedury pozbawienia drogi nr 1141N kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (co może nastąpić jedynie z dniem 1 stycznia 2009 r.) Powiat przekazuje Gminie zarządzanie drogą publiczną nr 1141N Gronowo Górne – droga krajowa nr 22 o długości 1940 m, a Gmina przejmuje ją w zarząd. Okres przekazania drogi w zarząd Gminie zostanie wykorzystany do przeprowadzenia wszelkich procedur niezbędnych do zmiany kategorii drogi.

 

·      Zarząd polecił rozpoczęcie procedury związanej ze zmianą kategorii dróg w obrębie Starego Miasta w Pasłęku, w związku
z pismem Burmistrza Pasłęka w sprawie przejęcia ulic takich jak: Apteczna, Chodkiewicza, Chrobrego, Firleja, Kościuszki, Krasickiego i Mickiewicza.

 

Ø     Inne tematy:

 

·      Zarząd przyjął informacje i sprawozdania:

 

-z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu elbląskiego za 2007 rok,

-z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Elbląski” za rok 2007,

-nt. przewidywanej sytuacji finansowej SPZOZ w Pasłęku na koniec 2007 roku,

-z działalności ZAZ – u  w Kamionku Wielkim w 2007 roku,

-nt. gospodarki ściekowej Domu Dziecka „Orle Gniazdo”
w Marwicy (budowa oczyszczalni ścieków będzie sfinansowana
w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW; Zarząd polecił również wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków PFOŚiGW),

-nt. realizacji zadań w Domu Dziecka „Orle Gniazdo”
w Marwicy finansowanych ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej (w ramach pozyskanych środków utworzono mieszkanie usamodzielnień dla wychowanków Domu oraz przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń
z przeznaczeniem na grupy mieszkaniowe dla wychowanków grupy gimnazjalnej – działania te podejmowane były w celu standaryzacji placówki i realizacji programu naprawczego),

-z działalności ponadlokalnych świetlic środowiskowych (Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie działalności świetlic w roku 2008 kwotą 7,5 tys. zł),

 

·        Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla laureatów piątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Talent”
i przeznaczył na ten cel kwotę 500 zł.

 

·        Zarząd analizował wniosek Klubu Sportowego „Polonia”
w sprawie dofinansowania Międzywojewódzkich Mistrzostw
w Biegach Przełajowych i postanowił sfinansować zakup
8 pucharów w kwocie 300 – 400 zł.

 

·        Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w 2008 r. na wsparcie zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i edukacji oraz ostatecznie zatwierdził decyzję o przyznaniu środków, zgodnie
z propozycją Zespołu Doradczo – Inicjatywnego.  

 

·        Zarząd przyjął zawiadomienie o wejściu w spór zbiorowy zgłoszony przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ w Pasłęku.

 

Przedkładane żądania pielęgniarek dotyczyły: podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom o kwotę 5.404 zł brutto (3.788 zł netto) w przeliczeniu na pełny etat, wypłacenia zaległości
z tytułu ustawowych podwyżek za okres X – XII 2007 (za ponadlimity) oraz realizacji funduszu świadczeń socjalnych. Średnia płaca pielęgniarki w szpitalu wynosi brutto 2.150 zł (zasadnicza + wysługa lat + dyżury). Kontrakt miesięczny szpitala wynosi 448.200 zł, z czego 364.140 zł jest przeznaczanych na płace wraz z pochodnymi, a 84.100 zł na wydatki pozapłacowe. Uwzględniając postulaty 55 pielęgniarek, które pracują
w szpitalu miesięczny kontrakt musiałby być o 474.155 zł większy. Do żądanych 5.404 zł należy doliczyć ok. 35% (są to dodatki stażowe, nocne, świąteczne -  ok. 1891 zł) oraz 18,8% pochodnych (ok. 1326 zł).

Dyrektor szpitala podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, regulujące podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia do 30 kwietnia br. o 2% uposażenia zasadniczego. Natomiast w kwietniu br., po podpisaniu kontraktu z NFZ na okres od 1 maja do końca grudnia br. odbędą się ponowne rozmowy ze związkami zawodowymi nt. kolejnej podwyżki uposażenia zasadniczego dla pracowników szpitala.

 

Ø     W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 23 uchwały:

 

·        8 uchwał dotyczyło spraw finansowych:

 

-  uchwałami zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007r.,

-  uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

-  uchwałą dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2007,

-  uchwałą ustalono układ wykonawczy budżetu powiatu na rok 2008,

-  uchwałą ustalono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2008,

-  uchwałą podano do publicznej wiadomości kwartalną informację
o wykonaniu budżetu powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007,

-  uchwałą udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

 

·          uchwałą upoważniono Dyrektor ZSZ w Pasłęku do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „Wychowanie przez sztukę” i jego bezpośredniej realizacji,

 

·          uchwałą zatrudniono dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Rangórach,

 

·          2 uchwały dotyczyły wyznaczenia nauczycieli z placówek oświatowych powiatu do zastępowania dyrektorów w przypadku ich nieobecności,

 

·          uchwałą przyjęto oświadczenie woli w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, złożonego przez dyrektora SPZOZ w Pasłęku oraz nawiązano stosunek pracy z Panem Przybylskim na okres 1 roku,

 

·        2 uchwały dotyczyły przyjęcia zasad i trybu dofinansowania przez PCPR w Elblągu likwidacji barier architektonicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON,

 

·        4 uchwały dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu:

 

-       uchwałami przekazano zestawy komputerowe na potrzeby Komisariatu Policji w Pasłęku i KM Policji w Elblągu i DPS
w Rangórach,

-       uchwałą wyrażono zgodę na kasację środków trwałych stanowiących wyposażenie PCPR w Elblągu,

-       uchwałą wyrażono zgodę na użycie Herbu Powiatu Elbląskiego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu,

 

Ø     Zarząd wydał 2 postanowienia dotyczące  uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo.

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:52:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »