ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XV Sesji823808100

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XV Sesji  Rady  Powiatu

    w dniu 12 września  2008 r. o godz. 10.00

          Sala Konferencyjna  Starostwa Powiatowego

      przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu  XIV  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 27 czerwca 2008 r. do 12 września 2008 r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2007.

7. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007.

8. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie – Delegatura w Elblągu o stanie środowiska na obszarze powiatu  elbląskiego w 2007 roku.

9. Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu powiatu elbląskiego   zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Elblągu za okres
6 miesięcy 2008 roku.    

10. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za
  I półrocze 2008 r.                                                                                                                         

11. Projekty uchwał Rady Powiatu :

11.1.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu  
  w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na    

     2008 rok.

 

11.2. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze składu  

       osobowego komisji.

 

11.3. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

11.4. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego  

       Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul.

       Żeromskiego 2.

 

11.5.  w sprawie przyjęcia  przez Powiat Elbląski pomocy rzeczowej na

       realizację zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez

       pasłęcką filię Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno –

       Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

 

11.6.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  

       własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków   

        jako dz.117/5, obręb 1, miasto Tolkmicko.

 

11.7. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku 

     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku,  

      stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego.

 

11.8.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/55/06 Rady Powiatu

      w Elblągu z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi

       Dziecka „ Orle Gniazdo” w Marwicy.

 

11.9. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Podniesienie poziomu  

       kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych w celu zwiększenia szans

       na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy we współpracy z

       pracodawcami” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie

        atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego

        Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

        Społecznego. 

 

11.10. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Podniesienie mobilności

      edukacyjnej uczniów liceum ogólnokształcącego w kierunku wszechstronnego

      wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w karierze

      szkolnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans

      edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

      zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego

       Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

       Społecznego.

 

11.11. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Niwelowanie różnic

       edukacyjnych uczniów szkół zawodowych w zakresie języków obcych,

       matematyki i zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego

       kwalifikacje zawodowe” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie

       atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego

       Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

       Społecznego.

 

11.12. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Nabycie umiejętności 

     poszukiwania pracy przez uczniów szkół zawodowych na polskim i europejskim

     rynku pracy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
     i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

11.13.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Technik z uprawnieniami

    do kierowania pojazdem samochodowym i ciągnikiem” w ramach Priorytetu IX,

    Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków

     Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

11.14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Młodzi, ambitni,  

    atrakcyjni zawodowo – szansą rozwoju regionu” w ramach Priorytetu IX,

    Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków

     Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

13.  Sprawy różne.

         14.  Zakończenie Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:52:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »