ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r.
 I. Rodzaje zadań z zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych
10.000
2
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
35.000
3
Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
15.000
4
Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego
15.000
5
Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu
10.000
 
85 000
 b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1
Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
34.000
2
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych
3.000
3
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego
10 000
4
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
20 000
5
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
3 000
 
70 000
 c) turystyki i krajoznawstwa:
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
5 000
 
5 000
 d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Przewidywane dofinansowanie
1.
Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
3 000
 
3 000
 
 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 85 000 zł,
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 70 000 zł,
 3. Turystyki i krajoznawstwa – 5 000 zł,
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3 000 zł.
 III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1.      Budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego.
2.      Zakup budynków, zakup gruntów.
3.      Działalność gospodarczą.
4.      Na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów.
5.      Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu).
6.      Działalność polityczną i religijną.
 5. Do oferty należy dołączyć:
1.      Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
2.      Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3.      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem
w statucie.
 6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 20% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków
i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do nakładów pracy.
Kwoty przewidywane na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że dane zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. osoby do kontaktu:
 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, ;
 2. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Andrzej Sawicki - Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, ;
 3. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, .
 IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu  i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2012 r.według warunków zawartych w umowie.
 V. Składanie ofert:
Wypełnione wyłącznie komputerowo wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 11.01.2012r.do dnia 10.02.2012 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu
ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.03.2012 r.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze oferty.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
1) Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od otrzymania informacji,
Kryterium formalne:
1. Złożenie oferty po terminie - brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona,
2. Złożenie oferty na niewłaściwym formularzu - brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona,
3. Złożenie oferty niekompletnie wypełnionej - do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji,
4. Złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych - do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji,
5. Złożenie oferty bez wymaganych załączników - do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji,
6. Dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem - do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji,
7. Złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony - brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona,
8. Złożenie oferty wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie) - brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona,
9. Złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem - brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona,
10. Złożenie oferty zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania -do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji,
11. Brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania - do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji.
 2) Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0-50 pkt):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę - ocena 0-5,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-5,
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-10,
4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10,
5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10,
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10,
 4. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
5. Oferty, które otrzymają mniej niż 30 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania. 
6. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
7. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
9. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
10. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.
11. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości udzielonego dofinansowania w 2011 r.:
 Dofinansowanie z zakresu sportu
1. Nazwa zadania: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego
w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjalistów "Gimnazjada" – 10.000 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" – 5.000 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 13.000 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci
i młodzieży szkolnej w imprezach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim – 4.000 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowa Inauguracja Sportowa Roku Szkolnego 2011/2012 – 1.500 zł
 2. Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - "Puchar ferii" sport dla wszystkich dzieci – 3.000 zł
 3. Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego
- UKS "Lider" ZS w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.200 zł
- UKS AGROS przy ZSEiT w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 2.100 zł
- UKS "Kaper" - Animator sportu dzieci i młodzieży-kajakarstwo – 1.200 zł
 4. Nazwa zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych
w Halowej Piłce Nożnej – 2.000 zł
- Elbląski Klub Orienteeringu "Gryf" - XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację – 2.000 zł
- Klub "Horse-Shoe" - Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego – 2.400 zł
- UKS "Kaper" - XV Międzynarodowe zawody w trójboju sportowym – 3.800 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży
w Elblągu – 2.000 zł
- Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki - Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego
i Prezydenta Elbląga – 3.000 zł
- Klub Sportowy "Siodło" - Mistrzostwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty Elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – 1.600 zł
- Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka – 1.000 zł
- Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku - Memoriał Henryka Hucza - IV Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody – 3.000 zł
 5. Nazwa zadania: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
- OKS "Atak" - Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.000 zł
 Dofinansowanie z zakresu kultury
1. Nazwa zadania: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych
- Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału - Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej – 5.500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XXI Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych - Integracje 2011 – 4.500 zł
 2. Nazwa zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - VII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – 5.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Festiwal pieśni religijnej – 1.900 zł
- Stowarzyszenie Pogrodzie dla Przyszłości - Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pod nazwą "Teatr pod strzechą w Wiosce Dzieci" – 5.500 zł
- Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - Konkurs recytatorski w trzech językach czyli Polsko -Angielsko-Niemiecki "łamańce" językowe – 1.600 zł
- Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Warsztaty muzyki liturgicznej – 2.500 zł
- Towarzystwo Pomocy LO w Pasłęku - IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej – 2.500 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Świętego Gaju - Uczta Wojciechowa – 1.495 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Gronowo Górne - III Plener Malarski - otwarci na piękno Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Jantar - Kadyny - wioska sztuki – 4.000 zł
 3. Nazwa zadania: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
- LGD -Wysoczyzna Elbląska - Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego II – 6.000 zł
- Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Olsztynie Ośrodek Szkolenia
i Wychowania 14-2 OHP w Pasłęku - Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 3.000 zł
 4. Nazwa zadania: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
- Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku - Sympozjum: "Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictwem kulturowym naszego regionu" – 2.600 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XIII Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury" – 4.000 zł
 5. Nazwa zadania: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu
- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "ART-KOM" - Regionalny Festiwal Folkloru – 7.000 zł
- Kolegium Zakonu Pijarów Elbląg - "Mali są ludzie - wielkie są ich dzieła" - wędrując śladami życia
i twórczości Czesława Miłosza – 3.000 zł
- Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Seniorzy jako spadkobiercy dorobku kulturowego. Konkurs piosenek oraz przegląd gier i zabaw seniorów z okresu ich dzieciństwa. – 3.500 zł
 Dofinansowanie z zakresu turystyki
1. Nazwa zadania: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej - Poznajemy swój region - Elbląskie cztery pory roku – 5.000 zł

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu: wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" – 34.000,00 zł;

 

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - „Puchar Ferii" sport dla wszystkich dzieci – 3.000,00 zł;

 

3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego:

-        Uczniowski Klub Sportowy Lider w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.200,00 zł,

-        Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko - Animator dzieci i młodzieży - żeglarstwo – 1.200,00 zł,

-        Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Agros w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.800,00 zł;

 

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-        Kolegium Zakonu Pijarów - Festyn rekreacyjno - sportowy z okazji dnia dziecka – 2.500,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 – 2.500,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich – 2.000,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Międzynarodowy Festiwal unihokeja dzieci i młodzieży "Puchar Bałtyku" – 4.000,00 zł,

-        Elbląski Klub Orienteeringu GRYF - XIV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację – 2.000,00 zł,

-        Klub Horse - Shoe w Elblągu - Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego – 2.500,00 zł,

-        Uczniowski Klub Sportowy Kaper - XVI Międzynarodowe Zawody w Trójboju Sportowym – 3.800,00 zł,

-        Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Elblągu - VI Piknik pod żaglami Nadbrzeże 2012 – 1.800,00 zł,

-        Klub Sportowy SIODŁO - Mistrzostwa Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – 2.000,00 zł;

 

5. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

-        Integracyjny Klub Sportowy ATAK - Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł;

 
 

II. z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:

-        Związek Ukraińców w Polsce - X Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – 5.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XXII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2012 – 4.500,00 zł;

 

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

-        Kolegium Zakonu Pijarów - Konkurs recytatorski w trzech językach czyli polsko - angielsko - niemiecki "łamańce" językowe – 1.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - VIII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie „Aniołowo - wieś z duszą” – 5.000,00 zł,

-        Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku - X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej – 2.250,00 zł,

-        Stowarzyszenie „Pogrodzie dla Przyszłości” - Teatr za progiem, sukces za rogiem – 5.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Gronowie Górnym - Uciekamy na wieś bo… - 8.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Gronowie Górnym - Powiat elbląski na płótnie i w obiektywie – 6.400,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - VI Festyn promujący Wsie powiatu Elbląskiego w Zalesiu – 4.500,00 zł,

-        Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Warsztaty muzyki chóralnej – 3.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki - Festiwal Fashion Lab 2012 – 2.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju - II Uczta Wojciechowa – 2.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy - Inscenizacja Bitwy na Zalewie Wiślanym w 549 rocznice zwycięstwa Floty Elbląsko - Gdańskiej nad Flotą Zakonu Krzyżackiego w czasie Wojny Trzynastoletniej – 6.700,00 zł,

-        Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina - Graffitowa Familiada Krasin 2012 – 1.250,00 zł;

 

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim:

-        Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska - Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego III – 6.600,00 zł;

 

4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:

-        Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wieczory poezji i pieśni dla seniorów i nie tylko – 3.150,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XIV Ogólnopolski Plener Plastyczny „Bliżej Natury” – 5.000,00 zł;

 

5. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:

-        Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wspomnienia seniorów z lat dziecięcych i młodzieżowych – 2.850,00 zł,

-        Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Art. - Kom” - IV Regionalny Festiwal Folkloru – 5.920,00 zł;

 
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-        Stowarzyszenie Przyjazna Gmina - Rajd Rowerowy – „Rowerem 2x3x8” - 800,00 zł,

-        Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Elbląg - Żuławy kraina na wodzie okiem młodych zarówno ciałem jak i duchem – 4.200,00 zł;

 
 

IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:

-        Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego - Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000,00 zł;

 
 

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2012 r.:

1.      Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia w Pasłęku - Memoriał Henryka Hucza  -  V Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody,

2.      Elbląski Klub sportowy „ELCROSS” Niewidomych i Słabowidzących - Ogólnopolski Turniej Warcabowo - szachowy im. Ludwika Huntera,

3.      Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego,

4.      Klub Sportowy Polonia w Pasłęku - Trójmecz kickboxingowy Pasłęk - Wilno - Kaliningrad

5.      Kolegium Zakonu Pijarów - Chcę i mogę więcej,

6.      Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Elblągu - Senioriada 2012  -  Suchacz,

7.      Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Sympozjum pn. "Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictwem kulturowym naszego regionu",

8.      Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Śladami bł. Jana Pawła II,

9.      Stowarzyszenie „Broadway” - Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim,

10. Stowarzyszenie „Nasza Wieś – Piastowo” - Organizacja imprezy kulturalnej/festynu dla mieszkańców wsi Piastowo gm. Milejewo „Święto Plonów – Dożynki 2012”,

11. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki - Plener artystyczny w powiecie elbląskim,

12. Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - Świętojańska Wiesiada,

13. Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - Oldboju do boju,

14. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - VI Festiwal Wokalno - Teatralny „Jesienne Spotkania”,

15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary / Fundacja „Teraz My” - I Regionalny Turniej Gier Terenowych „Gra w terenie rwie mnie – śladami George`a Conrada”,

16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary / Fundacja „Teraz My” - Opracowanie autorskiego programu edukacyjnego „Dziedzictwo kulturowe powiatu elbląskiego na przykładzie gminy Młynary”,

17. Uczniowski Klub Sportowy Kaper - I Powiatowe zawody survivalowe „Tarpan 2012”,

18. Uczniowski Klub Sportowy Kaper - Działalność UKS Kaper przy Mow w Kamionku Wielkim Zajęcia szkutnicze – budowa dwóch łodzi żaglowo - wiosłowych typu BARKAS,

19. Związek Ukraińców w Polsce - 46 Dziecięcy Festiwal Kultury ukraińskiej w Elblągu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Ulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-11 12:14:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-11 12:20:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-08 10:39:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »