ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji