ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości