ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zestawienie posiadanych przez Powiat Elbląski zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 31.03.2020r.