ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Elbląg, 2017-11-17
Zarząd Powiatu w Elblągu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.
 
Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Kwota dotacji: 60.725,88 zł.
 
Elbląg, 2017-09-15
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznegow zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.
 
 
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I. Rodzaj zadania objętego konkursem:
Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
 Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku powiatu elbląskiego zlokalizowanym w Pasłęku na ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku ) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9 00 – 13 00, środa w godz. 13 00- 17 00.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania w 2018 r. zamierza się przeznaczyć kwotę 60 725,88 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.
 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty:
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. Nieopłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić w formie papierowej według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1300).
 
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
6) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
7) oświadczenia organizacji, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. O których nowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
8) a także oświadczenia dotyczące:
a) okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
b) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
c) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
  1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  2. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – 82 – 300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w dniach 15.09.2017 r. – 06.10.2017 r. (włącznie) do godz. 14 00.
 
VI Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
3. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
 
Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 13.10.2017 r.
 
 Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
1) Niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego,
2) Niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty,
3) Brak wymaganych załączników,
4) Dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,
5) Brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
 
5. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
 
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
c) złożone po terminie,
d) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
e) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
f) złożone przez podmiot nieuprawniony,
g) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
h) podpisane przez osoby nieupoważnione,
i) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale IV, mimo wezwania do uzupełnienia.
 
7. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt,
b) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,
c) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,
d) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt.
e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
 
Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
 
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 17.11.2017 r.
 
VII Wybór ofert:
Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
Od uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie wyboru oferty odwołanie nie przysługuje.
 
VIII Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 
IX Dodatkowe informacje:
1. Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 
X. Postanowienia końcowe.
Zarząd Powiatu w Elblągu informuje, że Powiat Elbląski realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczając na powyższe zadanie dotacje w 2017 r. w wysokości 60 725,88 zł, w 2016 r. w wysokości 59 946 zł.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Ulewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Effenberg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-15 10:16:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-15 10:17:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17 13:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »